Home

Boží království je mezi vámi

Je mezi Růžičkou a Maruškou konec?!

S radostí vám říkám, že Boží Království je mezi vámi, je v srdcích těch, jež věří v mého Syna Ježíše a kteří se Ním nechávají vést do plnosti života. Ten, kdo přijímá Trojici a žije pro ni, už je součástí této Církve, která ve vesmíru hlásá Boží moc a život V Lukášově evangeliu čteme: Boží království je mezi vámi. (srov. Lk 17,21) Náš Bůh je Bůh blízký. Dnešní svět není světem převážně ateistickým. Většina lidí Boží existenci nepopírá. Je spíše přesvědčena, že Bůh je daleko, nahoře - ve svém nebi, ve svém ráji, ve světě přítomen není Například Český ekumenický překlad říká: Království Boží je mezi vámi. A v Překladu nového světa se píše: Boží království je ve vašem středu. Nebeské království bylo mezi farizey neboli v jejich středu v tom smyslu, že Ježíš - ten, koho Bůh ustanovil jako krále -, stál před nimi 21 ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi! Vždyť království Boží je mezi vámi! 22 Svým učedníkům řekl: Přijdou dny, kdy si budete toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný ze dnů Syna člověka, ale nespatříte

Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi. (Lk 17:21) Svou úvahu zakončím zenovým příběhem: «Bessui napsal jednomu ze svých žáků, který umíral, dopis: Podstata tvé mysli není zrozená, tak ani nikdy nezemře. Nemá existenci, jež je pomíjivá. Není prázdnotou, jež je pouhým prázdnem Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi. (Lk 17:21) Tak i vy, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že Boží království je blízko. (Lk 21:31) Literatura. VIVIANO, T. B. Království Boží v dějinách. Praha: Vyšehrad, 2008. ISBN 978-80-7021-921-8. Strážná věž. 1 Království Boží je mezi vámi Alianční týden modliteb Česká evangelikální aliance2 Slovo k Aliančnímu týdnu modliteb 20..

Boží království je mezi vámi Vstříc Novému Stvořen

Neboť Boží království je mezi vámi Lk 13,21 Boží království je jako kvas Jestliže se nenarodí někdo znovu, nemůže spatřit Boží království 1Kor 2,9 Boží království nespočívá v jídle a pití ale ve spravedlnosti pokoji a radosti : Augustyn: V jeho ranách, Karmel 2000, str. 86 Fausti: Nad evangeliem sv.. Neboť hle, Boží království je mezi vámi (Lk 17,20-21). Mimochodem, zde máme vykladačský oříšek. Jak si máme vykládat tu předložku mezi? Prozradím všem neřečtinářům, že předložky jsou v řečtině ošemetná věc. Neexistuje nějaká sada řeckých a sada českých předložek, abychom si je mohli volně. Vždyť království Boží je mezi vámi! Lk 17,20-21. Milí přátelé v Kristu, zdá se mi, že to je taková nejlidštější otázka: kdy přijde ten ráj, Boží království. Čas, kdy bude jen blaho, spravedlnost, láska I každý křesťanský sbor tohle hledá - pro sebe jako jednotlivce i pro celek 25. listopadu 2019 - Slavnost Panny Marie Královny vesmíru Poselství Panny Marie Kristovo království je ve vás a mezi vámi Drahé děti, děkuji vám, že mě dnes při liturgii slavíte jako královnu. Jsem ráda, že jsem mezi vámi jako Matka a Královna. Nicméně, Král i Královna potřebují království, Boží království

Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi! 7. 06. 2012 16:17:22. Jen máloco změní pohled člověka na problematiku identity tak účinně, jako užívání psychofarmak. Psychofarmaka jsou v tomto ohledu mnohem zajímavější než drogy, míněno ty rekreační či psychonautické Boží království je mezi vámi. Nebudou žádná vnější znamení jeho příchodu, protože už je mezi námi. Hlavním znamením Božího království je sám Ježíš, který hned na počátku své veřejné činnosti ohlásil jeho příchod. Je jako semínko, které vyroste ve velký strom, ale už je zde a to nám dodává.

Vždyť království Boží je mezi vámi! (L 17,20+21) Člověk často hledí do budoucna a věří, že jednou bude konečně šťastný. To je něco, co je nám vlastní. Místo toho, abychom se teď radovali z toho, co máme, se upínáme na něco, co ještě nemáme, a věříme, že až to budeme mít, tak přijde konečně ta chvíle. Je mezi námi Boží království? Jednou někteří farizeové varovali Ježíše před Herodem a nabádali ho, aby před ním utekl. Ježíš jim řekl: Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dokonám. (L 13,31-33) Je to úžasný popis Ježíšovy služby z jeho vlastních úst

Ovšem - to blikající oranžové světlo - Ježíš tady neříká: Boží království jednou bude mezi vámi, ale říká: království boží je mezi vámi. Ježíš odmítá soustředění jen na jednou, potom, po životě, v onen den. Ježíš upozorňuje, že Boží moc už tu je - tak skrytá jako zrno v půdě Že je mezi vámi a nikoli ve vás (ve smyslu lidského nitra), jak píše Sedláček. Jenom jaksi z toho nitra musí vyjít ven, mezi lidi. Jenže, když vyjde, pak často trpí násilí, jak by řekl Ježíš (od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují) 4. Co je Boží království a kdo je jeho králem? 4 Boží království je vláda, kterou Jehova vytvořil v nebi. Za jejího krále vybral Ježíše. Ježíš je Král králů a Pán pánů. (Zjevení 19:16) Dokáže udělat víc dobrého než kterýkoli lidský vládce a je mocnější než všichni lidští vládci dohromady.5. Odkud Boží království vládne a nad čím bude.

Boží království je mezi vámi Na schodech do neb

Z pořadu: Boží království je blízko (Modlitební týden mládeže 2014) Čtvrtek - Boží království - Je mezi vámi Lukáš 17,21 Southern Adventist University se nachází na okraji města Chattanooga ve státě Tenneessee. Chattanooga je ekologické, živé, atraktivní město s bohatou historií Království v jejich středu. Neřekl snad Ježíš Boží království je ve vašem středu? Ano, tato jeho slova najdeme u Lukáše 17:21.Některé biblické překlady sice uvádějí království Boží je uvnitř vás, ale jiné říkají, že je mezi vámi (například Nová smlouva a Ekumenický překlad).Co tím výrokem Ježíš myslel

Je Boží království v srdci křesťanů? Odpovědi na

  1. Jistým způsobem je přítomné již nyní a je možné zakusit jeho duchovní moc, uvedl papež: Přichází Boží království. A co víc, je mezi námi! Toto slovo je velmi důležité: Boží království je mezi vámi, říká Ježíš. Advent is a time to prepare our hearts to receive Christ, our Saviour and hope. — Pope Francis.
  2. 2/ Sám Ježíš je radostnou zvěstí Božího království: Voda pro žíznivé, Chléb života, Světlo světa, Odpočinek pro unavené. Milosrdná Boží láska se zjevuje v jeho slovech a činech. 3/ Boží království, společenství s Bohem, je nabídka. Je to dar. Je jakoby semínkem, které v nás roste
  3. Proto také Ježíš říká: Království Boží je mezi vámi. Nebo: přišlo mezi vás Boží království. Naši otcové, když zkoumali toto téma, přišli k myšlence království milosti, doby milosti jako přítomnosti Božího království. Když tedy slyšíme Ježíše se modlit, uvědomujeme si, že se my sami nemodlíme za tento.
  4. Vždyť království Boží je mezi vámi! 22 Svým učedníkům řekl: Přijdou dny, kdy si budete toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný ze dnů Syna člověka, ale nespatříte. 23 Řeknou vám: ‚Hle, tam je, hle, tu;' zůstaňte doma a nechoďte za nimi
  5. Vždyť království Boží je mezi vámi! (Lukáš 17:20-21) Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. (Lukáš 11:20) Pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého; (Matouš 13.38

Bible online - ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam

Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi! 28-03-2012 01:45 - Zdroj: kojot.name Jen máloco změní pohled člověka na problematiku identity tak účinně, jako užívání psychofarmak Ale Ježíš řekl: Boží království je mezi vámi. Boží plán naší proměny do jeho obrazu se neuskuteční skrze tisíce kázání nebo knih, ale jen tak, že budeme s ním a budeme se na něj dívat s nezakrytou tváří.. Křesťanstvo se dnes žel ve většině případů skládá z lidí, kteří jsou více méně poučeni a. Boží království mezi vámi. program. y. sb.dov.2020. Obhajoba tématu: PJK často mluvil o B. království. PJK k němu používal podobenství. PJK toto téma považoval za důležité. Důležité je pro nás proto, že nám věci B. království unikají a přitom jsou pro naši budoucnost klíčové. Programy o B. království Neboť hle, Boží království je mezi vámi. (Lk 17:20;21) Ježíš během svého veřejného působení očišťuje poselství o království Božím, a tím i svou roli mesiáše-krále, od neadekvátních představ jeho současníků. Univerzalitu staví nad nacionalitu a mír nad násilí Boží království je mezi vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi

Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi! - Blog iDNES

Vždyť království Boží je mezi vámi!(Lk 17,20-21) Dispenzační bratři očekávají Kristovo politické tisícileté království etnického Izraele. Podle tradičního dispenzacionalismu, židé odmítli Ježíše Krista, proto se Ježíš obrátil k pohanům a ustanovil vsuvku - církev. Před nebo po sedmiletém. Jestliže ale svět je Boží chrám, pak posvátní jsou i naši nepřátelé. Ježíš se ale nezastavuje jen u lidí, nepřátel a nejmenších bratří a sester. Jde dál až k zvířatům, květinám, plevelu Nedá se říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi! (Lk 17,21 Ježíš odpovídá: Království Boží je mezi vámi - uprostřed vás - ve vás. Boží království není jen něco, na co čekáme, že jednou přijde - Boží království se už dnes děje všude tam, kde kraluje Bůh. Všude tam, kde je Bůh Panovníkem Boží království je mezi vámi, říká Ježíš (Lk 17,21). Věci nás nemohou učinit šťastnými: naopak nám často zabraňují objevovat království Boží v sobě. Štěstí není třeba hledat Buďme si stále vědomi, že jsme hluboko ve svém srdci chrámem Božím, v němž jsme obklopeni láskou. Není tedy třeba štěstí. Nebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království už je přece mezi vámi

Království Boží - Wikipedi

Univerzita Karlova je mezi 300 nejlepšími vysokými školami

Království Boží je mezi vámi - PDF Free Downloa

Království Boží je mezi vámi Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'! Vždyť království Boží je mezi vámi! (L 17,20-21) Lesní svahy byly posety borůvčím a borůvčí bylo poseté borůvkami - malými i velikými. Půjdeme na borůvky a upečeme si k Přestože je Boží království tak blízké každému z nás, přestože se tolik podobá skutečnostem, které známe z běžné denní zkušenosti, pochopili bychom Ježíšovu snahu přiblížit nám tuto skutečnost špatně, kdybychom si mysleli, že můžeme složit ruce do klína a přestat samostatně myslet Boží království není totožné s církví, která prožívá své zápasy v tomto světě a tvoří ji jenom lidé. Přesto nemůžeme přeslechnout Ježíšovo slovo: Království Boží je mezi vámi (L 17,21) Svět je chrám. Smyslem modlitby a duchovního hledání je uvidět pravou skutečnost, pravý Boží svět, který je našim očím zatím skrytý. Tento Boží svět nazýváme Božím Královstvím. Základem tohoto království je Bůh, dobro a láska. V Boží přítomnosti žijeme již nyní, jsme jí stále zcela obklopeni - i teď.

Tabák listy prodej | ostatní - prodam tabak bazarSabat | 3

Boží Královstv

V synoptických evangeliích najdeme oba pojmy: nebeské království i Boží království (či království Boží). V evangeliu podle Jana, v knize Skutků a v epištolách je použito jen termínu Boží království (s výjimkou 2Tm 4,18). Avšak mezi oběma termíny není žádný významový rozdíl. Jsou navzájem zaměnitelné (srov Vždyť království Boží je mezi vámi! Je to tajemství, které k nám přichází jako nabídka Boží lásky. Krásně je to popsáno například v Matoušově evangeliu v Ježíšově podobenství o rozsévači: 13,3 Vyšel rozsévač rozsívat. 4 Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je 2/ Sám Ježíš je radostnou zvěstí Božího království: Voda pro žíznivé, Chléb života, Světlo světa, Odpočinek pro unavené. Milosrdná Boží láska se zjevuje v jeho slovech a činech. 3/ Boží království, společenství s Bohem, je nabídka. Je to dar. Je jakoby semínkem, které v nás roste

Dan Drápal / Je Království Boží blízko? - Křesťan dne

Ježíš ukázal, jak může vypadat Boží království mezi námi. Přítomnost Božího království mění všechno kolem, mění životy, uzdravuje a ukazuje pravou tvář zla. Zlo ztrácí před ním masku lži. Taktika zla je tvářit se jako dobro. Ježíš svým příchodem demaskoval ďábla a odhalil ho ve všech podobách Slova svatého evangelia podle Lukáše: Když se ho farizeové ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: ´Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat. Ani se nedá říci: hle, tady je nebo tam je! Neboť Boží království je mezi vámi´. Učedníkům pak řekl: ´Přijdou dny, kdy byste rádi viděli alespoň jeden ze dnů Syna člověka, ale. Spíše se nám zde vznosným obratem předkládá totéž, co se na jiném místě vyjadřuje jasněji: Boží království je mezi vámi. 2 Máme tak být poučeni, že kdo očistí své srdce od všeho stvoření a ode vší vášnivosti, uzří ve své vlastní kráse obraz Boží přirozenosti. Zdá se mi tedy, že Slovo Boží chtělo ve. A jindy praví svým učedníkům a posluchačům a dokonce i svým odpůrcům - farizeům: Království Boží je mezi vámi! (L 17,21). S Ježíšem Kristem přišlo - vlomilo se do našeho světa Boží království. Není zde v našem světě v plnosti, zlé síly je narušují, my lidé je odháníme, kazíme svou neposlušností. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat; ani neřeknou: ‚Hle, je tu' nebo ‚je tam'. Neboť hle, Boží království je mezi vámi. Filmová recenze, Život Štítky: Bible Bůh Matrix

Boží království je charakterizováno mocí 1. Kor 4,20 oží království přece nestojí na řečnickém umění, ale na síle ožího Ducha. oží království totiž není v řeči, ale v moci. B21 Neboť oží království nespočívá v řeči, ale v moci. CSP+KMS Království oží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. CEP 1 Ježíš odpověděl: Království Boží ne­přichází tak, abyste to mohli vypozoro­vat; ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam!'. Vždyť království Boží je mezi vá­mi! (L 17,20.21) Boží království začíná v srdci. Nehledejme znamení jeho pří­chodu v projevech pozemské moci Boží království už je přece mezi vámi! 22 Svým učedníkům řekl: Přijdou dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte. 23 Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,' anebo: ‚Je tam,' nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. 24 Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý. A Ježíš odpoví nečekaně: Království Boží je mezi vámi! Farizeové se dívali do budoucnosti, odkud mělo přijít království, jemuž dali ve svých představách podobu, která se musela líbit každému Židu: mesiášský stát Když se farizeové Ježíše ptali na dobu, kdy přijde království Boží, odpověděl, že království Boží je mezi [Entos, uvnitř, uprostřed, nebo mezi] vámi(Lukáš 17:21). Obnovené království Boží se stalo realitou pro toho, jenž nárokoval uloupené území k dokončení Svého díla vykoupení

Boží království JE, a my? - kázán

Neboť hle, Boží království je mezi vámi [doslova: uvnitř vás] (Lukáš 17:20, 21). Tímto způsobem dokázal, že když jeho království bude vládnout nad zemí, vládci tohoto království budou přítomni a silní, avšak budou neviditelní pro lidské oči, stejně jako nyní Bůh a Ježíš (Jan 1:18; 14:19; 1 To je zvěst, kterou bychom měli také my ohlašovat světu: nebeské království je blízko; ba co více, musíme s velkou přesvědčivostí a silou upřesnit, stejně jako to udělal sám Ježíš, když vystoupil po Janovi: Boží království je už mezi vámi; přichází již do světa, začíná se už uskutečňovat Nebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království už je přece mezi vámi! Překlad 21. století, Lukáš 17,20-21 V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Překlad 21. století, Římanům 14,17. Bůh Stvořitel Bohů je všude mnoho Vždyť království Boží je mezi vámi! Hledejme tohle bláznivé království! Všechno ostatní přijde navíc? Klidně zopakuji tu výbornou zprávu i do třetice: Bůh je na tržišti celý den, od rána do večera, vlastně pořád. Chodí do temných uliček, možná přednostně právě tam. Bere každého vážně a je mu jedno. Vždyť království Boží je mezi vámi! (srv. Lk 17,20-21). Můžeme tedy v duchu evangelijní zprávy mluvit o Božím království jako o společenství lidí, kteří přijali za své principy Božího zjevení, vyjádřené přikázáním lásky k Bohu a k člověku

Kristovo království je ve vás a mezi vámi Vstříc Novému

Neboť hle, Boží království je mezi vámi. (Evangelium podle Lukáše) Nebuďme malověrní (malojistotní)! On přece ví, co potřebujeme v tomto věku, a dá nám to i bez prošení, budeme-li vskutku dělat Jeho vůli. Zkuste se modlit takhle: Otče náš, který jsi v Nebesích, posvěť se Tvé Jméno! Přijď Tvé Království k vám Boží království, Boží království je mezi vámi (Lk 17,21). V osobě Ježíše sám Bůh přišel mezi svůj lid a s rozhodností a si-lou bral do svých rukou dějiny, aby je přivedl k jejich cíli. Zázraky, které Ježíš činil, toho byly znamením. V evangelijním úryvku, z něhož je vzato toto Slovo života. V tomto článku se podíváme na to, jak je to vlastně s tím tisíciletým královstvím. Podíváme se na text, který bývá různě interpretován, někdy zůstává nepochopen, a někdy se z něj pak stává základ pro nauky o tzv. budoucím a doslovném tisíciletém království zde na Zemi Ježíš mluvil často o nebeském království a to přímo království Boží je ve vás (mezi vámi), kdo chce být v nebeském království největší buď služebníkem všech, nebudete-li jako děti nevejdete do království nebeského, mé království není z tohoto světa (Mt 20,26, Lk 18,17, Jan 18,36)

Velikonoční příběh pro děti

Vždyť království Boží je mezi vámi! Lukáš 17 20-21) Vidíme, že Pan Ježíš označil polohu Božího Království a ta poloha je kdekoli, kde je On sám přítomný. Farizeové to nechápali, ale my bychom měli chápat, že přítomnost Pana Ježíše je nade všechno Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu. které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem. a dokonce i svým odpůrcům - farizeům: Království Boží je mezi vámi! (L 17,21). S Ježíšem Kristem přišlo - vlomilo se do našeho světa Boží království. Není zde v našem světě v plnosti, zlé síly je narušují, my lidé je odháníme, kazíme svou neposlušností Boha, svým sobectvím, svým hříchem; ale. Problém Ježíšova království je v tom, že je neviditelné a duchovní, tedy opět zcela odlišné od naší lidské zkušenosti. Ježíš o svém království říká, že Boží království je mezi vámi. Tudíž částečně viditelné být může, jestliže žijeme Ježíšovo poselství v našich životech

o totéž radostné poselství: přijde Boží království, dokonce je blízko, je mezi ná-mi! Toto slovo: Boží království je mezi vámi je velmi důležité. Jan hlásá to, co bude po něm hlásat Ježíš: Boží království se přiblížilo a je mezi vámi. Je to ústřední poselství každé křesťanské misie Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: ‚Hle, tady je!' nebo ‚tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi. To bych vysvětlila asi tak (a mám tu zkušenost), že když myslíme na druhé, pomáháme jim, dáváme i přijímáme lásku, laskavost, soucit a odpuštění, Boží. Království Boží (řecky βασιλεία τοῦ θεοῦ basileia tú theú) nebo království nebeské (βασιλεία τῶν οὐρανῶν basileia tón úranón) je jeden z klíčových motivů Ježíšova kázání a Nového zákona, v němž se zmínka o Božím království objevuje více než stokrát.Ježíš navazuje na starozákonní označení Boha jako Krále (hebrejsky.

Lukáš 17,20-25 Posvátný prostor - modlitb

Neboť Boží království není věcí jídla a pití, ale spravedlnosti, pokoje a radosti v Duchu svatém (Řím 14:17) Ani Boží království není politickou ideologií: Boží království totiž není věcí řeči, ale moci. (1 Kor 4:20; srov. Jan 6:15) Je mezi vámi, řekl Ježíš Třeba když zapadnu mezi zdi, které mi Boha zastiňují, nebo když mi dojdou duchovní síly. Pro takové nabíjení je nejlepší Boží slovo. Dalším pojmem, který využíváme v geocachingu, je owner. Je to vlastník keše, který ji založil a pak se o ni stará. Stojí to úsilí, čas a peníze. Nejhorší je, když keš někdo ukradne Luke 17:21 - Český ekumenický překlad - ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'! Vždyť království Boží je mezi vámi Mt 3, 2) i Ježíš (srv. Mk 1, 15, Mt 4, 17) vystoupili se zvěstí, že se Království Boží přiblížilo. Jeho blízkost je tak naléhavá, že už zasahuje do přítomnosti a projevuje se v ní jeho moc. Ježíš dokonce říká: Království Boží je mezi vámi. (srv. L 17, 20) Jeho přítomnost je skrytá a zůstává tajemstvím A tato zkušenost je již nyní probíhající a realizující se eschatologie, jde o průnik budoucího života do toho současného, o němž Pán řekl: Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi

To království je mezi vámi - Blog iDNES

A tato zkušenost je již nyní probíhající a realizující se eschatologie, jde o průnik budoucího života do toho současného, o němž Pán řekl: Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi. A i československá euforie v porevoluční době rychle vyvanula. Zavládla někdy někde hluboká spokojenost se společenskou situací? Jak znám historii, tak nikoliv. Pro lidské společenství, pro lidskou společnost je nespokojenost mnohem, mnohem dostupnější nežli spokojenost Překlady fráze JE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ z češtiny do angličtiny a příklady použití JE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ ve větě s jejich překlady: To je Boží království Lukáš. Ve vašem středu, tedy tady a teď - ve Tvém středu - v srdci, tedy lépe řečeno v duchovním Srdci Jediného, který netrpí iluzí oddělenosti a díky tomu je jasno, že tady není co spojovat, rozdělovat, vytvářet nějaké mezi, jelikož: Jaká spojení, když není mezi čím. Nejde oddělit světlo a osvícení A řekl jim: Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci

Evangelium Božího království je Boží mocí Křesťanské

Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi. Učedníkům pak řekl: Přijdou dny, kdy byste rádi viděli aspoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat. Mladý kazatel z Nazaretu mezi lidmi hlásá svůj výklad Písma a rovněž jim naslouchá - bohatým, chudým, cnostným i zatraceným. Postupně se stává duchovním vůdcem podrobeného národa a získává další stoupence i učedníky, jejichž počet se rozroste na dvanáct. Avšak zatímco Ježíšův hlas zní stále silněji.

Kde je Bůh ? - kázání z 31

SLOVO KE SVÁTKU PROMĚNĚNÍ PÁNĚ Podle díla (†) archim. Georgia Grigoriatského V Bohu zesnulého igumena Posvátného monastýru sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos Monastýr sv. Řehoře na Svaté Hoře Athos.. Jestliže vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Matouš 12,28. Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. Jan 15,2