Home

Ičzúj seznam

a seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. e). Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě povinností uložených zákonem o odpadech a to s účinností od 1. Číselník obcí je používán při přípravě a zpracování statistických úloh na úrovni obcí v obdobném rozsahu jako nadále platný číselník základních územních jednotek - ZUJ.CISOB je pravidelně aktualizován promítnutím změn platných k 1. lednu. Aktuální platná verze číselníku CISOB je dostupná v databázi metainformací pod názvem Obec a vojenský újezd.

V následujícím seznamu je uveden kompletní seznam zpřístupněných číselníků a klasifikací. Je-li z názvu číselníku nebo klasifikace odkaz na detailní stránku - je možné v tomto číselníku následně vyhledávat. Za názvem číselníku či klasifikace současně může být k dispozici soubor s obsahem číselníku ke. Základní územní jednotkou se rozumí území obce nebo vojenského újezdu a v případě, že je obec členěna, území městského obvodu nebo městské části (viz zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novelizace dle zákona č. 230/2006 Sb., § 2, písm. u) Význam zkratky IČZÚJ z kategorie Státní správa. Na zkratky.cz v kategorii Státní správa jsou aktuálně významy 338 zkrate Číselníky ISÚI. Číselníky jsou ke stažení v textovém formátu, jednotlivé položky jsou odděleny středníkem. Pokud názvy některých položek v hlavičce nevyjadřují jasně jejich význam, je v poznámce uveden jejich podrobnější popis. Některé číselníky RÚIAN jsou publikovány na stránce číselníků ISKN IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese provozovny původce nebo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. Připojené doklady - uvede se seznam dokladů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 2) pro jednotlivé druhy přepravy

Kde najít informace pro evidenci a hlášení odpadů (IČP

Číselník obcí (CISOB) ČS

IČZÚJ: 585068. Seznam odpadů, ceník Pro přijetí odpadů je nutné, aby původce odpadu tento přesně zatřídil dle kategorie a názvu (dle zákona o odpadech) a měl řádně vyplněn formulář základní popis odpadu (viz výše), který je možné od nás obdržet i v tištěné formě (např. faxem) De Heus, a.s. Běstovice 115 - Naplánovat trasu. Jsme mezinárodně působící společnost, která vyrábí kvalitní krmiva, premixy a koncentráty pro zvířata. Nabízíme možnost výroby krmiva na míru. Vyrábíme krmiva, krmné směsi a granule pro hospodářská zvířata. Poskytujeme odborný servis a úzkou spolupráci s farmáři.

Číselníky a klasifikace - ISV

Odbor životního prostředí a zemědělství. Přírodní zajímavosti. Dětská hřiště. Hřbitovy a válečné hroby. Mapy města a GIS. Partnerská města. Seznam partnerských měst. Festival partnerských měst. Ceny statutárního města Frýdku-Místku N á v r h. VYHLÁŠKA. ze dne..2013, kterou se stanoví vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik a kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech. Informace pro zájemce o členství v okrskových volebních komisích (OVK) Městská část Praha 4 se obrací na širokou veřejnost s nabídkou práce v okrskových volebních komisích (dále jen OVK), kterých je na území MČ Praha 4 celkem 132 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Evidenční číslo (Vyplní MŽP) Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů Vykazovaný rok . . . . List č. Počet listů celkem Výrobce elektrozařízení Evidenční číslo výrobce - Seznam: Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému - Seznam

Základní územní jednotka ČS

IČZÚJ - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese provozovny původce nebo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. Připojené doklady - uvede se seznam dokladů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů2) pro jednotlivé druhy přepravy 3 Seznam zkratek Zkratka Význam CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí FAQ Frequently Asked Questions - Často kladené otázky IČZÚJ Identifikační číslo základní územní jednotky ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinnost Seznam zařízení na sběr, výkup či zpracování odpadů ve skupině REC 2018 Společnost ve skupině REC IČ Název zařízení Adresa zařízení Czkód (IČZ) Kraj IČZÚJ Ukončení provozu ke dni 30.9.2018 Jihomor. KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. 29290589 KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. (recyklace SM) Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město. IČZÚJ: 598895 Kraj: Jihočeský - www.kraj-jihocesky.cz Okres: Strakonice. Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 368 Počet obyvatel v produktivním věku: 180 Výměra: 582,04 ha Hustota: 52,92 ob./km 2. Adresa: Obecní úřad Bezdědovice Bezdědovice 109 38801 Blatná. Finanční úřad: Finanční úřad v Blatné Pověřený úřad: Blatn Seznam obrázků..... 49. strana 5 / 50 SEZNAM ZKRATEK Pojem, zkratka Vysvětlení SEPNO Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů Aplikace systém ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností dostupný na adrese www.ispop.cz IČZÚJ Identifikační číslo základní územní jednotky obce IČO Identifikační.

IČZÚJ - Význam zkratky, obor Státní správa ZKRATKY

Seznam obrázků.. 52. strana 5 / 53 SEZNAM ZKRATEK Pojem, zkratka Vysvětlení SEPNO Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů Aplikace systém ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností dostupný na adrese www.ispop.cz IČZÚJ Identifikační číslo základní územní jednotky obce IČO Identifikační. adresa a IČZÚJ provozovny, odkud je odpad odesílán, tel, seznam připojených dokladů (př. ILNO, nákladní list..) 4 Kdo je odesílatelem ? ENVI GROUP s.r.o. Seminá Odpady info@envigroup.cz www.envigroup.c Seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje kód druhu odpadu 12 01 06 12 01 07 12 01 10 12 01 19 13 01 09 13 01 10 IČZÚJ: Majitel zařízení (IČ, název majitele, úplná adresa, kód ORP (SOP) Kód druhu zařízení Identifikační kód zařízen

ČÚZK - Číselníky ISÚ

 1. IČZÚJ provozovny: Číslo strany listu 2: Počet stran listu č. 2: Zařazování odpadu Katalogové číslo odpadu Kategorie odpadu Název druhu odpadu Pořadové číslo Datum vzniku (předání odpadu) Množství odpadu (tuny) Kód způsobu nakládání Partner Celkem (+) Z toho (-) IČO, obchodní firma/název/jméno a příjmení, IČZ.
 2. Oficiální stránky obce. Adresa: Obec Ražice čp. 98 398 22 Ražice. Základní informace. Kód obce: 13999
 3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 8 IČZÚJ identifikační číslo základní územní jednotky ISOH Informační systém odpadového hospodářství IT informační technologie KIC krajské integrované centrum KHS krajská hygienická stanice KO komunální odpad.
 4. Informace o poštovních směrovacích číslech v části obce Komárov, rozpis doručovacích obvodů, obcí, částí obce, ulic a adres, informace o dodací poště a jejím obvodu
 5. IČZÚJ: 579815 Kraj: Královéhradecký Okres: Trutnov PSČ: 54401 Počet obyvatel: 1368 Výměra: 2474.83 ha Adresa: Obecní úřad Vítězná, Kocléřov čp. 123, 544 62 Vítězná Telefon: 499 395 263 Fax: 499 329 594 email: starosta@vitezna.c

IČZÚJ 598917 Zástupce úřadu obce, zodpovědný za POH: Ing. Příloha 13 - Seznam starých zátěží obsahujících nebezpečné odpady na pozemcích obce..... 110 . 8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK AOS autorizovaná obalová společnost BAT nejlepší dostupná technika. PEPITO s.r.o., Lada 292,Nymburk,28913 Zvěřínek. Váš požadavek bude vyřízen nejpozději do třech pracovních dnů.. Data jsou zpracována podle vnitřních pravidel provozovatele portálu Seznam obrázků.. 36. strana 4 / 36 SEZNAM ZKRATEK Pojem, zkratka Vysvětlení Aplikace Část systému SEPNO, která je přístupná po přihlášení CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČZÚJ Identifikační číslo základní územní jednotky obc Seznam podkladů 1.1. Interní podklady Fakturace bonusů EKO-KOM, a.s. za rok 2017, 2018 Hlášení ISPOP za posledních 5 let Dotazník EKO-KOM, a.s. za poslední 2 roky Smlouvy s dodavateli služeb v OH Kniha faktur 2018 (souhrn) a aktuální fakturace dodavatelů (detail faktury) Seznam míst výsypů na separovaný odpad vč. map

Seznam Skládek - ASPon

Registr živnostenského podnikán

IČZÚJ Tabulka č. 1 Počet listů roční zprávycelkem-2 - Tabulka č. 2 List č. Množství přenosných, průmyslových a automobilových baterií a akumulátorůuvedených Seznam míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a odkaz najeh IČZÚJ 599085 Zástupce úřadu obce, zodpovědný za POH Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí . 4 (SAMOSTATNÝ DOKUMENT NEPŘEDKLÁDANÝ KÚ MSK) SPOLEČNÁ ČÁST POH SMOOK Obsah: SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 8 SEZNAM LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ: 9 ÚVOD K PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 1

Seznam použitých zkratek 4 3. Seznam tabulek, grafů a obrázk IČZÚJ -identifikační číslo základní územní jednotky obce IO - inertní odpad ISOH - Informační systém odpadového hospodářství KO- komunální odpad MŽP - ministerstvo životního prostřed 1 Město Rychvald Název dokumentu Plán odpadového hospodářství obce Období 2017-2021 Kraj Moravskoslezský kraj Datum zpracování Únor 2017 Zpracovatel IČ: enviroDESiGN Ing. Petr Šulc 152 94 668 Sídlo: Podbělohorská 69

Roční hlášení - ISPOP Povinnost podat roční hlášení o odpadech má původce odpadů, který za rok vyprodukuje více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 tun ostatního odpadu. Oprávněná osoba vždy. V případě, že jako firma vlastní více provozoven a součtem všech odpadů za všechny provozovny přesáhnete výše uvedené množství, vztahuje se na Vás. IČZÚJ provozovny 5 7 6 0 7 7 Počet stran listu č. 2 3 Pořadové číslo 1 Zařazování odpadu Katalogové číslo odpadu 2 Kategorie odpadu 3 Název druhu odpadu 4 Množství odpadu (tuny) Celkem (+) 5 Z toho dle sloupce 7 (-) 6 Kód způsobu Příloha - Seznam partnerů. SEZNAM LITERATURY A OSTATNÍ ZDROJE.....72 G E T s. r. o. 3. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU - Pokračování činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku Kunštát IČZÚJ identifikační číslo základní územní jednotky ISKO informační systém kvality ovzduší JME a.s. Jihomoravská energetika a.s Provozovna Vodňany RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. IČ: 49023098 DIČ: CZ49023098 Společnost RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. se sídlem Stožická 1333, 389 01 Vodňan 4 Seznam zkratek Zkratka Význam CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO Identifikační číslo subjektu IČZÚJ Identifikační číslo základní územní jednotky ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISZR Informační systém základních registrů MŽP Ministerstvo životního prostřed

Obce - Ministerstvo financí České republik

IČZÚJ: 574953 Katastrální území Dříteč - 633127 Obecní úřad - telefon : 466 931 162 , 606 660 233 e-mail : starosta@dritec.cz , www.dritec.cz Pořizovatelem ÚP je Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, Štrosova 44, 530 21 Pardubice, ve spolupráci se starostou obce Dříteč IČZÚJ: 563099 Kraj: Ústecký Okres: Chomutov 1.2 Zpracovatel POH Název firmy: ECO trend s.r.o. Sídlo firmy: Štětkova 1638/18, 140 68 Praha 4 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 2291083/0300 IČ: 49683039 DIČ: CZ49683039 Tel. +420 267 912 33 Dopravce: Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Pořadové číslo dopravce: IČO 25970399 Registrační číslo návěsu Obchodní firma/název/jméno a příjmení Registrační značka přívěsu Ulice, č.p., č.o. Zahradnická , 1421, 21 Číslo želez, vagónu Obec, PSČ Moravská Třebová, 571 01 Číslo vodní, letecké. RIS - Regionální informační servis. Krajské RIS Vyhledávače Mapy ke stažení Regionální rozvoj ČR. KRAJE: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královehradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský. Projekty EU Administrativní instituce Statistická data. Tab. 4 Seznam zpracovaných informačních panelů o plánovaných metodách IČZÚJ identifikační číslo základní územní jednotky JPG souborový formát pro ukládání počítačových obrázků MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii (anglicky IAEA

Software RES Plus - databáze - Registr ekonomických

IČZÚJ provozovny 5 5 7 6 5 0 Počet stran listu č. 2 4 Pořadové číslo 1 Zařazování odpadu Katalogové číslo odpadu 2 Kategorie odpadu 3 Název druhu odpadu 4 Množství odpadu (tuny) Celkem (+) 5 Z toho dle sloupce 7 (-) 6 Kód způsobu Příloha - Seznam partnerů. 1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 2. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a. Seznam použitých zkratek CSAMT controlled-source audio-frequency magneto-telluric (geofyzikální průzkumná metoda) ČBÚ Český báňský úřad IČZÚJ identifikační číslo základní územní jednotky IUGS International Union of Geological Science Název úřadu: OSSZ Ústí nad Labem. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE. Tento monitoring provádíme z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových systémech ve smyslu ustanovení recitálu 47 a. 1 1 Kód obce PRVK: HEŘMANICE Kód obce UIR: Název obce: HEŘMANICE číslo obce: IČZÚJ část obce (základní sídelní jednotka)..

Identifikační čísla provozoven a evidenční povinnosti ve

 1. IČ: 46684468 IČZÚJ: 560243 Kraj: Jihočeský Okres: Strakonice Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 112 Katastrální výměra: 521 ha Hustota: 20,34 obyv. / km Finanční úřad: Strakonice Pověřený úřad: Strakonice Stavební úřad: Strakonice Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Strakonice Matriční úřad: Strakonice.
 2. Oficiální stránky Města Rožmitál pod Třemšínem. IČ: 00243221 DIČ: CZ00243221 Kód obce: 14284 1 IČZÚJ: 541231 Kraj: Středočeský Okres: Příbram Počet obyvatel: 4373 Výměra: 5297,81 ha Hustota: 81,66 ob./km2 Finanční úřad: Finanční úřad v Příbrami Pověřený úřad: Rožmitál pod Třemšínem Stavební úřad: Rožmitál pod Třemšínem.
 3. PSČ, ÚTJ, IČZÚJ - název obce, apod.), které je zapotřebí především doplnit v seznamu provozoven v nabídce Změna provozovny nebo ve staženém formuláři. Oprava nebo doplnění údajů bude automaticky promítnuto do identifikačních údajů, zobrazených na listu 1 formuláře F_OVZ_SPOJ
 4. istrativních částí pokud byly samostatně řešeny na území kraje. Pro jednotlivé obce a jejich zpracované ad
 5. zrušen seznam odpadních olejů podléhajících zpětnému odběru, zrušena Roční zpráva o plnění povinnosti ZPO za uplynulý IČP, název, adresa a IČZÚJ provozovny) •číslo osvědčení při vyloučení N vlastnosti. Novela vyhlášky 383/2001 Sb. •list č. 4 (poplatky za uložení odpadů na skládky
 6. Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy FCC Uhy, s.r.o. Údaje byly staženy 3. května 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 62586611 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob
 7. Ulice: Datum vyhotovení dokladu: Číslo popisné Číslo orientační Za správnost: Obec: PSČ: Jméno: Příjmení: IČZÚJ Tabulka č. 2 List č. Množství přenosných, průmyslových a automobilových baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roc

IČZÚJ lze najít na internetu stránka www.czso.cz v databázi Číselník obcí a městských částí nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů o IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky 2002, vydaný ČSÚ v roce 2002 Dne 31.5.2011 došlo ke změně struktury formulářů webových žádostí a to tak, že původní interní identifikátor obce byl nahrazen kódem obce, tzv. IČZÚJ (viz popis identifikačního čísla základní územní jednotky, číselník obcí a číselník městských částí). Elektronickou formu webové žádosti, která byla. Adresa. Obec Ludvíkov Ludvíkov 122 793 26 Vrbno pod Pradědem. Spojení. Tel: 554 751 011, 737 373 965 Email: starosta@obecludvikov.cz; ucetni@obecludvikov.cz; ID Datová schránka : bu4avk IČZÚJ: 550027 Kraj: Jihočeský (bodový systém), výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis z insolvenčního rejstříku, autorizovanou konverzi dokumentů, datové schránky. Správní poplatek za vydání ověřených výstupů CZECHPOINTu z KN, OR a ŽR je stanoven ve výši 100,- Kč za první stránku výstupu, za.

Katalog - CENI

 1. IČZÚJ Identifikační číslo základní územní jednotky obce, najdete jej na stránkách Seznam druhů odpadů, které je možné přijmout na naše Recyklační středisko Ke třídění a následnou recyklaci je přijímán pouze následující odpad dle Katalog
 2. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících.
 3. isterstva vnitra o stanovení úředního názvu města. S platností od 1. ledna 1955 bylo rozhodnuto o názvu Frýdek-Místek. Frýdek-Místek je tvořen 7 katastrálními územími - Frýdek, Místek, Chlebovice.

Seznam použitých zkratek a pojm ů IČZÚJ - Identifika ční číslo základní územní jednotky LAU - Lokální administrativní jednotka MMR ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR NKP - Národní kulturní památky NPÚ - Národní památkový ústa ICZUJ: 554821 KODOB: 113522 ID31: 6349 ID32: 6349: GPS: JTSK (Y, X): 470650, 1101660 S-42 (Y, X): 4304603.160, 5526128.620 UTM (Y, X): 304560.2202, 5523788.0150. Seznam tabulek 2 Seznam obrázků a grafů 2 Seznam příloh 3 Úvod 4 Teoretický základ a diskuse literatury 7 Metodika práce 14 Datová základna 14 Definice pojmů 16 Typologie regionů z hlediska vývoje míry nezaměstnanosti v letech 2008 - Graf č. 5: Typologie obcí ORP Uničov dle vývoje nezaměstnanosti v období kriz Žádost o.

ohlašovaný rok / IČ / IČZÚJ v místě provozovny - tedy vzniku odpadu / číslo provozovny (může být interní označení v rámci subjektu - pouze je nutné uvést 0 - nulu, v případě, že se provozovna nachází v sídle firmy) - F_VOD_OV ICZUJ: 547379 KODCOB: 400891 ID31: 6482 ID32: 6482: GPS: JTSK (Y, X): 733500, 1047500 S-42 (Y, X): 3468520.849, 5547631.954 UTM (Y, X): 468410.0927, 5545272.7570.

IČZÚJ: 579815 Kraj: Královéhradecký Okres: Trutnov PSČ: 54401 Počet obyvatel: 1368 Výměra: 2474.83 ha Adresa: Obecní úřad Vítězná, Kocléřov čp. 123, 544 62 Vítězná Telefon: 499 395 263 Fax: 499 329 594 email: starosta@vitezna.cz. Finanční úřad: FÚ ve Dvoře Králové nad Labem , 17. listopadu 292 SEZNAM ZKRATEK V TEXTU BPEJ - bonitovaná p ůdn ě-ekologická jednotka ČBÚ - Český bá ňský ú řad IČZÚJ - identifika ční číslo základní územní jednotky k.ú. - katastrální území LBC - lokální biocentrum LBK - lokální biokorido Územní plán bude zpracován v rozsahu administrativního území města Náchod (IČZÚJ 573868, kód obce 101265), které se skládá z 10 částí obce (Babí, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí, Náchod, Pavlišov, Staré Město nad Metují) a ze stejného počtu katastrálních území (Babí OZNÁMENÍ Separa ční linka pískové suroviny - do časná stavba OBSAHY A SEZNAMY G E T s.r.o. Strana 6 z 135 Seznam zkratek a pojm ů používaných v textu AOPK Agentura ochrany p řírody a krajin

IČZÚJ: 574899 Katastrální území Dašice, Zminný, Prachovice u Dašic Po řizovatelem ÚP je Městský ú řad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice ve spolupráci se zastupitelem m ěsta Mgr. Petrem Zikmundem, Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Zpracovatelem ÚP je Atelier AURUM s.r.o., Pardubic IČZÚJ: 561720 Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Počet obyvatel: 768 (k 19. 12. 2018) Výměra: 1576,24 ha Hustota: 2 48,72 ob./km2 Finanční úřad: FÚ Česká Lípa (tel. 487 808 111) Pověřený úřad: Česká Lípa (tel. 487 881 201) Stavební úřad: Česká Lípa (tel. 487 881 203 IČZÚJ. Stát. Jméno popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzický osob oprávněných jednat jménem žadatele (včetně tel. spojení a email): Přílohy žádosti: 1. Seznam druhů odpadu a kategorie . 2. Smlouvu dokladující předávání odpadu do zařízení k jeho úpravě nebo využit

Vyhláška ze dne 19.12.2016 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na. Identifikační číslo provozovny (IČP): 1012338053 IČZÚJ: 585068 Svoz odpadu lx týdně - 1 ks EURO kontejneru 2,5m3 Uložení odpadu dle aktuálního ceníku skládky Poplatek za uložení dle platného zákona o odpadech Pronájem, doprava, manipulace 1 ks EURO kontejneru 2,5m3 15.033,—Kč/rok místo vývozu: Růžová 288, Zlín-Louk IČZÚJ: 562700. V obci podle výsledků cenzu 2001 trvale ţilo 418 obyvatel. V části obce Jedlka jsou v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek zapsány tyto památky: 19934 / 5-3830 Jedlka kostel sv. Anny 40140 / 5-3831 Jedlka socha sv. Anny (Immaculaty

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad ů, Seznam nebezpe čných odpad ů a seznamy odpad ů a stát ů pro ú čely vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů a postup při ud ělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů (Katalog odpad ů), v platném zn ěn Seznam zkratek a pojmů používaných v textu BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka HPJ hlavní půdní jednotka IČZÚJ identifikační číslo základní územní jednotky . SEA HOŘÍN U-24 s.r.o. Strana 5 z 54 ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 1. Název organizac - 1 - N ávrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2015, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějšíc 3 Prováděcí vyhlášky Z. o odpadech 12 vyhlášek: 376/2001Sb. -hodnocení nebezpečných vlastností 381/2001 Sb.Katalog odpadůa Seznam nebezpečných odpadů(3 novely) 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady(7 novel, 351/2008 -nový formulář k vyplňování Hlášení o produkci a nakládání

Příloha - Seznam partnerů 1 (Firma) 49356089, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., 0, Pražská 1321/38a, 10200, Praha, 547387 x Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb rozsah dokumentace podle § 37r odst. 4 zákona a seznam dalších dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, včetně způsobu jejich přiložení 383/2001 Sb.: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2020. Část první. Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady [k § 14 odst. 5 písm. a) a b) a § 16 odst. 5 zákona] (§ 1-2) Část druhá IČO, obchodní firmanázev/jméno a příjmení, IČZ/ IČP, název , adresa a IČZÚJ provozovny Číslo osvědčení Hlášení o produkci a nakládání s odpady Obaly obs.zbytky nebezp.látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Součástky jinak blíže neurčené Cena ZC+ 16 01 22 13 08 02 Jiné emulze SEZNAM PARTNER IČZÚJ: 583251. Kontaktní osoba: Mgr. Ladislav. Ambrož. Telefon: 541 42 23 01. E-mail: ambroz@radnice.kurim.cz. Seznam organizací na území města, u kterých je město Kuřim zřizovatelem: jsou zapojeny do systému sběru komunálního odpadu města: Základní umělecká škola Zahradní 1529. Plavecký areál Blanenská ul

IČZÚJ: 551953 Kraj: Jihočeský Okres: Strakonice 1.2 Zpracovatel POH Název firmy: ECO trend s.r.o. Sídlo firmy: Štětkova 1638/18, 140 68 Praha 4 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Číslo účtu: 2291083/0300 IČ: 49683039 DIČ: CZ49683039 Tel.spojení: +420 267 912 338 Fax: +420 267 913 67 Provozovatel Obec/Město Ulice PSČ IČZÚJ GPS Provozní doba GREEN Logistics CZ s.r.o. Aš Okružní 2776 352 01 554499 50.2155500N, 12.1871044E ST 15-17:00 GREEN Logistics CZ s.r.o. Bechyně Na Libuši 973 391 65 552054 49.3027444N, 14.4780633E PO-ST-PÁ 12-17:00, SO 8-12:0

IČZÚJ: 5 6 5 7 0 9 Hlášení vyplnil Jméno: Pavla Příjmení:Beranová E-mail: pavla.beranova@steti.cz Tel.: + 4 2 0 7 2 4 3 9 5 2 0 0 Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení: ANO NE Provozovna je smluvně zapojena do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady: N IČZÚJ provozovny Číslo provozovny Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Číslo strany listu č. 2 Počet stran listu č. 2 1 2 Pořad. číslo 1 Katalogové číslo odpadu 2 Kategorie odpadu 3 Název druhu odpadu 4 Celkem (+) 5 Z toho dle sloupce 7 (-) 6 Kód způsobu nakládání 7 IČ, název, adresa a IČZÚJ provozovny 8 Pozn. 4 200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 0,490000 BN30 Občané obce Mladé Buky (IČZÚJ: 579548) 200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 0,490000 BR12 Občané obce Mladé Buky (IČZÚJ: 579548) 5 200201 O Biologicky rozložitelný odpad 0,490000 A00 Občané obce Mladé Buky (IČZÚJ: 579548

SOD_2021_002_Štěpánek_uložení odpadu skládka Chlum SOD_2021_002_Štěpánek_uložení odpadu skládka Chlum Stránka 3 z 5 Článek III