Home

Pohyb litosférických desek vedle sebe se nazývá

pohyb litosfÉrickÝch desek vy_52_inovace_279 vzdĚlÁvacÍ oblast: ČlovĚk a pŘÍroda ( pangea řecky všechny země ) nejsvrchnĚjŠÍ ČÁst zemskÉ kŮry se nazÝvÁ litosfÉra teorie wegenera litosfÉra je rozlÁmanÁ a mŮŽe se pohybovat po plastickÉ vrstvĚ zemskÉ kŮry litosfÉra je tvoŘena oceÁnskou a. Pohyby litosférických desek tak mají za následek vznik nových částí pevnin (pevninotvorná činnost), nových pohoří (horotvorná činnost) a jsou doprovázeny vulkanickou a seismickou činností. Na obrázcích jsou znázorněny jednotlivé typy pohybu litosférických desek. 1/ rozpínání - desky se od sebe vzdaluj

 1. Na Zemi existují tři základní druhy vzájemného pohybu litosférických desek: desky se vzdaluji - divergentní rozhraní (obr. 3-10a); desky se přibližují - konvergentní rozhraní (obr. 3-10b); desky se pohybují vedle sebe - transformní rozhraní (obr. 3-10c)
 2. Příkladem je kolize Eurasijské a Indické desky, což vyúsťuje ve vznik Himálají. oddalování - jedná se o pohyb divergentní, typický je pro středooceánské hřbety, kde vzniká nová oceánská kůra. Příkladem je Středoatlantský hřbet. transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe, čímž vzniká tzv
 3. Pohyb litosférických desek - globální desková tektonika Litosféra, nejsvrchnější obal Země jako vesmírného tělesa zahrnující zemskou kůru a svrchní část pláště, není jednolitá, ale skládá se z 14 hlavních a 9 vedlejších tzv. litosférických desek.Jednotlivé litosférické desky nesou jednotlivé kontinenty či jejich části zrovna tak jako části oceánů
 4. se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení. TRANSFORMNÍ ROZHRAN
 5. Pohyb desek vedle sebe. Zemětřesení desek litosférických Pohybem následkem toho pådy. Bod, ve kterém zemétFesení (ohnisko). Místo ležící vzniká, se nazývá ptímo nad ohniskem je epicentrum, zde je zemétyesení nejsilnéjší. Z zemétYesnými se zemétYesení Sir
 6. -pohyb vedle sebe -transformní (zlom San Andreas)-horizontální - konvergence - naráží do sebe-2 pevninské - vklíní se do sebe -> vytvoří se pohoří - např. Himaláje (indická pod euroasijskou), vznikají vrásy, zlomy, příkrovy) v důsledku pohybu litosférických desek probíhají na zemském povrchu intenzivní.
 7. Pohoří vznikají vlivem tektonického pohybu litosférických desek a jejich vzájemnou kolizí. Proces vzniku hor se odborně nazývá orogeneze a využívá se pro něj český ekvivalent horotvoří. Vlivem srážky litosférických desek dochází k nárůstu tlaku, který má za následek vyvrásnění pásemných pohoří

C. Pohyb desek vedle sebe (trení), kdy se každá z desek sune opaéným smèrem. Je doprovázen éastými zemëtFeseními. Na tëchto místech mohou vznikat výrazné zlomy. Výsledkem téchto pohybù je i známý zlom San Andreas v Kalifornii v USA. Uvedené pohyby litosférických desek zpúsobují utváFení zemského povrchu, vznik hor a. pohyb litosférických desek vedle Sebe nazývá 8. Prudký vývér horké vody nazývá 9. Jednim z vnèjšich pñrodnich je 10. Zkamenèlý vymielý živoeich nazývá I I. Zemský povrch dotváteji pfirodni Cinitelé 12. Misto nazývá 13. Sopeëná Cinnost a zemëtteseni jsou ptirodni 14. Vrásu koryto a 15. Magma vyvielé na povrch Zemé. Hybné síly litosférických desek - návrhy aktivit. Je všeobecně známo, že dochází k pohybu litosférických desek. Konec konců existuje pro to velké množství přímých, i nepřímých důkazů. Již menší množství lidí ale ví, jací činitelé hrají roli v pohybu litosférických desek, případně jaký činitel se na.

Při povrchu proudění unáší litosféru, která na astenosféře plave. Litosféra se samozřejmě nemůže pohybovat celá najednou. Pohyby astenosféry ji rozdělily na přibližně 12 velkých litosférických desek neboli ker, které se v některých místech od sebe vzdalují, v jiných na sebe narážej test Pohyb litosferických desek I. ( Geografie) Test vyzkoušen 1711 krát, průměrný výsledek je 58.8%. Jak se nazývají kry, na které je rozlámána litosféra? A jak se nazývá plastická vrstva, která umožňuje pohyb těchto ker? Jak rozdělujeme litosferické desky? Co se děje pokud se od sebe desky vzdalují? A co se děje pokud. Pohyb litosférických desek: Vývojem a pohyby litosférických desek se zabývá komplexní vědecká teorie - Desková tektonika. předpokládá, že litosféru tvoří několik desek. jejich pohyb je způsoben výstupem teplejšího materiálu v plášti. Rozpad Pangey na dnešní kontinenty Okraje litosférických desek jsou vystaveny těmto deformacím nejvíce. Působením teploty a především geostatického či orientovaného tlaku jsou primární struktury různě intenzivně deformovány a přemisťovány. Dochází k jejich modifikaci. Mění se jejich původní pozice uložení, tvar, případně i vnitřní uspořádání TRANSFORMNÍ ROZHRANÍ - jedná . se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení -transformní rozhraní - rozhraní charakterizované vzájemným horizontálním posunem litosférických desek

LITOSFÉRA - Typy pohybů litosférických dese

tc-lit-desky - vsb.c

transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení. Příkladem je zlom San Andreas v Kalifornii v USA. trojný bod - místo, kde se setkávají tři tektonické desky se o pohyb dvou desek . od . sebe. Rozeznáváme dva základní typy těchto rozhraní: středooceánský. hřbet. kontinentální rift. pokuste se na mapě litosférických desek určit, ve kterých oceánech vznikají tyto hřbety? animace vzniku středooceánského hřbetu OCEÁNSKÁ PEVNINSKÁ 10 km 30 km čedič žula a čedič mladší starší velká hustota, těžší lehčí TRANSFORMNÍ ROZHRANÍ - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě zemětřesení

Zóny srážky litosférických desek jsou oblasti,kde kůra a platforma zkušenosti komprese. V tomto ohledu se síla prvního zvyšuje. V důsledku toho začíná vzestupný pohyb litosférických desek. To vede k tvorbě hor. Výzkum. Dnešní studie se provádí pomocígeodetické metody drift, pohyb litosférických bloků, globální bloková tektonika či rozpínání oceánského dna. (Rozdílný pohyb desek způsobují nestabilní oblasti v zemské kůře, kde výstupné proudy aste-nosféry buď odtlačují desky od sebe a produkují novou litosféru, nebo naopak unášené desky se nazývá pohořím variským. Existují tři typy rozhraní litosférických desek, které jsou charakterizovány v závislosti na tom, jak se desky vůči sobě pohybují. Jsou spojeny s rozdílným typem povrchového fenoménu. Tyto typy jsou: Transformní rozhraní nastává tehdy, když se dvě desky pohybují či prokluzují podél transformního zlomu, tedy podél sebe

Smykový pohyb - dvě desky se pohybují vedle sebe, vytváří se energie, vede k zemětřesení, k sopečné činnosti však nedochází. Kolize desek - dvě desky se pohybují proti sobě, ale nepodsouvají se, vznikají horstva, aktivita nevede k sopečné činnosti, ale časem se může vyvinout v podsouvání Pohyb desek způsobují tzv. konvekční proudy, jež vznikají rozdílnými teplotami v zemském plášti. Okraje sousedních litosférických desek mohou být vůči sobě ve třech základních pozicích: rozbíhavé, míjivé, sbíhavé. Sbíhavé rozhraní Existuje tam, kde se desky pohybují proti sobě. Nastavují tři eventuality Pohyby litofsférických desek: trojný bod - místo, kde se setkávají tři tektonické desky. transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe, čímž vzniká tzv. transformní zlom. Ani jedna se nezasouvá pod druhou, jenom o sebe třou rozhraním, což má za následek uvolňovaní obrovských hodnot energie v podobě. Zatímco Wegener uváděl, že se pohybují - jako list po vodě - jen světadíly, moderní technika dokázala, že zemský povrch tvoří čtrnáct velkých a devět malých litosférických desek (zemských ker). Ty se proti sobě různě posunují, čímž dochází také k driftu kontinentů

Litosféra - Wikipedi

Pohyb vedle sebe Tření desek o sebe Uvolnění energie Vznik zemětřesení Důsledky pohybů desek Podsouvání desek Zemětřesení, sopečná činnost Pohyb vedle sebe Především vznik zemětřesení Oddálení desek Vznik nové nejčastěji oceánské zemské kůry Náraz desek (tlačí na sebe) Především vznik pohoří Obr. 7 Pohyb litosférických ker v oblasti je takový, že se deska Nazky (součást pacifické desky) podsouvá pod desku jihoamerickou, a tím zdvihá Andy. Z družicových měření laserovými dálkoměry a pomocí sítě GPS víme, že kolize litosférických bloků v této oblasti probíhá enormně rychle (asi 7 cm za rok v horizontální.

LITOSFÉRA - stavba Země a pohyb litosférických dese

 1. 9. 2013 Prezentace k výkladu Ročník 1. Ročník Anotace Fyzická geografie - litosféra - pohyb litosférických desek Klíčová slova Subdukce, oddalování a transformní rozhraní Vzdělávací oblast Člověk a příroda - zeměpis Očekávaný výstup Žák se seznámí se základními pohyby litosférických desek
 2. Teorie tektoniky litosférických desek, předpokládá, že se pohybem pevných desek lze vysvětlit mnoho důležitých jevů známých z povrchu Země, především již zmíněný pohyb kontinentů, vznik pohoří, zemětřesení a sopečnou činnost
 3. Litosféra - stavba země a pohyb litsférických desek. Již jste se zamýšleli nad tím Pohyb litosférických desek - globální desková tektonika Litosféra, nejsvrchnější obal Země jako.. litosféra (Словацкий). Перевод Zemské teleso sa základne rozdeľuje na tri časti: Zemská kôra. Zemský plášť. Zemské jadro

Vznik a vývoj kontinentů - EduPag

 1. 12˝velkých a˝několik menších desek. Ty se neustále posouvají. Na jejich rozhraní dochází k˝různým jevům, které mají za následek vznik nových pohoří, sopečnou činnost nebo zemětřesení. Při pohybu desek dochází někdy k tomu, že putují vedle sebe, ale různou rychlostí. Plocha, která desky odděluje, se nazývá zlom
 2. Hlavní seismické oblasti jsou vázány na všechny typy rozhranní litosférických desek, tedy konvergentní, divergentní i transformní (obr. 15). Pohyb jednotlivých desek není plynulý, ale děje se epizodicky. Každý takový pohyb desky může dát vzniknout menším nebo větším otřesům
 3. Desky se mohou pohybovat od sebe, mohou se srážet nebo podsouvat nebo se mohou pohybovat podél sebe. Pohyb není rovnoměrný, ale trhavý. Každý náhlý pohyb může znamenat zemětřesení. Pokud se litosférické desky pohybují od sebe, vznikají riftové zóny, které jsou na pevnině zárodkem budoucího moře ; 1.Litosférické.
 4. Pohyby astenosféry ji rozdělily na přibližně 12 litosférických desek (litosférických ker) (australsko Proto vznikají zemětřesení převážně na hranicích litosférických desek, které se k sobě přibližují.

Litosféra - otázka ze zeměpisu Studijni-svet

OESKA ANTARKTICKA DESKA Litosférické desky . Typy pohybu litosférických desek desky se vzdalují desky se pFibližují desky se pohybují vedle sebe. Diego Maradona zemřel. Ve středu večer se svět dozvěděl, že jej ve svých 60 letech opustila fotbalová legenda Diego Maradona. Podlehl srdečnímu selhání Pohyby litosférických desek tak mají za následek vznik nových částí pevnin (pevninotvorná činnost), nových pohoří (horotvorná činnost) a jsou doprovázeny vulkanickou a seismickou činností. Na obrázcích jsou znázorněny jednotlivé typy pohybu litosférických desek. 1/ rozpínání - desky se od sebe vzdalu Definitions of Litosféra, synonyms, antonyms, derivatives of Litosféra, analogical dictionary of Litosféra (Czech V důsledku aktivity těchto proudů dochází nad místy jejich výstupu k divergentnímu pohybu (rozpínání - pohyb od sebe) sousedních litosférických desek. Divergentní desková rozhraní jsou lokalizována především v středooceánských riftových zónách ( obr. 2.3.4 ), ale také v oblastech kontinentálních riftových zón. Byly proto hledány jiné výklady. V posledních desítkách let získala důvěru většiny geologů i mnoha geofyziků hypotéza deskové tektoniky, která hledá zdroje energie pro orogenetické děje v pozvolném pohybu litosférických desek. Posoudíme reálné možnosti tohoto výkladu z různých hledisek. Energetická závislos

Pohoří - Wikipedi

Skm C2582003111149

 1. Zemská kůra je tvořena systémem různě velkých desek (obr. 3), které se v důsledku pohybu Země posunují. Pohyb litosférických desek ovlivňuje konvekční proudění pod litosférou, v zóně nazývané astenosféra (v hloubce 70 až 250 km). V tlakových zónách na sebe desky narážejí
 2. Během protisměrného pohybu desek dochází k tomu, že se jedna deska který se nazývá pediplén. Hlavní rysy a vlastnosti pediplénu můžeme shrnout do těchto bodů: Moravě často pozorujeme vedle sebe strž vzniklou ze středověkého úvozu
 3. Ví se, co je skutečnou příčinou pohybu litosférických desek? Kde se bere síla, která ty gigantické útvary posouvá? VTM.cz; 16. 12 2009 (10:18) V Zemi fungují tzv. konvekční cely, jsou to buňky pomalého proudění poloplastické hmoty. Principem je to, že chladná hornina pomalu v cm za rok klesá dolů a teplá stoupá nahoru
 4. (Proto největší pohoří světa leží na okrajích litosférických desek.) Desky do sebe narážejí a mění na okrajích svůj tvar. Pokud se vrstvy hornin prohýbají, hovoříme o vrásnění. Pohoří, které takto vznikne, se nazývá vrásové pohoří. Příkladem je Himálaj v Asii, Alpy v Evropě, Andy v Již
 5. Země. Země (4,5 miliardy let) Jádro Země je mnohem mladší, ale i tak pořádně staré - asi jednu miliardu let. Země má na povrchu pevnou krustu, ale v jeho jádru (geodynamo) je jen tekutá čokoláda (má v průměru 2442 kilometrů).V jádru se převaluje žhavá láva, jejíž pohyby vytvářejí magnetické pole Země

To, co se nazývá osudem je z neznalosti duchovních zákonů, zákonů duchovní přitažlivosti a důsledků dědičného hříchu - karmy. Nic takového jako náhodný osud neexistuje, vše je v pohybu, jedno ovlivňuje druhé. Vidíme ale do vaší budoucnosti a dovedeme ji z velké části předvídat daleko dopředu 1.denIsland je druhým největším evroým ostrovem, ležícím na půli cesty mezi Evropou a Severní Amerikou. Omývají ho divoké vody Atlantiku. Tento zvláštní kus světa se dotýká severního polárního kruhu a do Grónska je odtud co by kamenem dohodil. Ostrovem probíhá zlom mezi světadíly. Islan

Hybné síly litosférických desek - návrhy aktivi

Která vrstva nese litosféru — pohyb litosférických desek

 1. K analogickému závěru došel i A. A. Michajlov (1970), podle něhož má pól tendenci pohybovat se ve směru 83° z. d. Pohyb pólu vysvětluje posunováním litosférických desek po plastické astenosféře vzhledem k zemské ose v důsledku působení tzv. pólové síly
 2. Pohyby litosférických desek tak mají za následek vznik nových částí pevnin (pevninotvorná činnost), nových pohoří (horotvorná činnost) a jsou doprovázeny vulkanickou a seismickou činností. Na obrázcích jsou znázorněny jednotlivé typy pohybu litosférických desek. 1/ rozpínání - desky se od sebe vzdalu
 3. Stabilizaci podnebí napomáhá také desková tektonika (pohyb litosférických desek), která zároveň umožňuje oběh látek důležitých pro existenci a zachování života (fosfáty, dusičnany či uhlík - viz uhlíkový cyklus). Pro udržení života je dále nezbytná také ochrana proti škodlivým vesmírným vlivům
 4. Tvořily se kontinenty - pohybovaly se, povrch planety = obal Země = litosféra = 8 litosférických desek str.120 - jsou v pohybu (několik cm/rok), narážejí do sebe (zemětřesení) nebo se překrývají (sopky). - oddělily se: před 200 mil. lety - jedna prapevnina - Pange
 5. Země v pohybu: Jak voda a tektonika ovlinila povrch planety 03.10.2014 - Michal Švanda Naše planeta unikátní v mnoha měřítcích, ať už jde o tekoucí vodu, která podporuje život, nebo pohyby litosférických desek, které dokážou zcela přetvořit tvář povrc
 6. Desky v pohybu cíl - chápat rozdíl mezi oceánskými a kontinentálními deskami - pohybují se v protism ěru vodorovn ě vedle sebe . VY_32_INOVACE_04.09 2/3 3.2.04.9 Litosferické desky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je l. Sinkulová Napiš názvy jednotlivých litosférických desek
 7. Zhrnutie / Anotácia. Bednění pro vytváření betonových rohových spojů dvou na sebe kolmých panelů s profilovanými boky betonovou zálivkou při stavbě budov v oblasti dilatační spáry mezi dvěma na sebe navazujícími budovami, vyznačené tím že sestává z do pravého úhlu svými delšími stranami sestavených plochých nekovových desek /1,2/, navzájem spojených z.

Pohyb litosferických desek I

Základy geologie - EnviMod. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Základy geologie Miroslava Blažková Ústí nad Labem 2014 Název: Základy geologie Autoři: doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. Vědecký redaktor: prof. RNDr. František Fediuk, CSc. Recenzenti: RNDr Možná, každý ví, že kus vesmíru,kteří nás ukrývají, se nazývá sluneční soustava. Horká hvězda, spolu s okolními planetami, se začala formovat zhruba před 4,6 miliardami let. Pak došlo k gravitačnímu kolapsu části molekulárního mezihvězdného oblaku

tc-sekun-telesa - vsb

Především jde o pohyby litosférických desek, díky kterým probíhá posun kontinentů. Na první pohled není zcela zřejmé, co to má společného s přítomností života na planetě. V důsledku deskové tektoniky dochází na planetě ke koloběhu prvků, což je pro život velmi významný proces Přední indie. Nejjižnějším bodem pevninské části Indie a poloostrova Přední Indie je mys Kanjákumárí. Ostrov Srí Lanka odděluje od Indie Mannárský záliv a Palkův průliv. Jižní část východního pobřeží Indie, mezi ústím Kávérí a Krišny, se nazývá Koromandelské pobřeží Historie Indie Nejstarší historie Indie

Pohoří vznikají vlivem tektonického pohybu litosférických desek a jejich vzájemnou kolizí. Proces vzniku hor se odborně nazývá orogeneze a využívá se pro něj český ekvivalent horotvoří.Vlivem srážky litosférických desek dochází k nárůstu tlaku, který má za následek vyvrásnění pásemných pohoří.Druhý způsob, jak mohou vznikat horské oblasti, je spojen s. Ano, skály a velehory, které vznikly náhlým poklesem litosférických desek, ale zdá se, že je to v přírodě spíše cosi ojedinělého. Ostré jsou tvary zubů a drápů, nástroje zvířat sloužích k agresi nebo porcování potravy Galerie VOŠP. Studenti v akci: reportáže, rozhovory, eventy V naší Galerii chceme nabídnout návštěvníkům tohoto webu to nejlepší z tištěného, on-line nebo audiovizuálního obsahu, který vzniká při práci v našich dílnách.. Vedle ročníkových či absolventských prací tak zde naleznete reportáže, publicistické pořady, upoutávky, články nebo rozhovory Ať se to v Gatu nikdo nedozví, ať to nezvěstují v aškelonských ulicích, ať se neradují filistinské dcery, ať nejásají dcery neobřezaných 2. kniha Samuelova je jednou z knih Starého zákona.Je čtvrtou z knih tzv. deuteronomistického dějepisného díla.Spolu s ostatními knihami tohoto celku pojednává o dějinách. Z Multimediaexpo.cz. Měsíc; Měsíc, jak je viděn ze Země. Elementy dráhy Velká poloos

Litosféra - Multimediaexpo

-> proč se 1. doba porodní nazývá otevírací? Teď dvojice seřaď tak, jak jdou za sebou sektory hospodářství. sopečná činnost, pohyby litosférických desek a s pomocí učebnice a internetu doplnit pracovní listy na téma zvětrávání a vznik půd Definitions of Měsíc, synonyms, antonyms, derivatives of Měsíc, analogical dictionary of Měsíc (Czech

Litosféra - otázka ze zeměpis

Zemětřesení vzniká náhlým uvolněním této mechanické energie v nitru Země, často na hranici litosférických desek. Energie zemětřesení se šíří seismickými vlnami. Zemětřesení vznikají až z hloubky 700 km, ale ty nejsilnější mají ohniska v poměrně malých hloubkách. (hypocentrum je nejčastěji do 60 k A lithosphere (Ancient Greek: λίθος [líthos] for rocky, and σφαίρα [sphaíra] for sphere) is the rigid, outermost shell of a terrestrial-type planet or natural satellite. On Earth, it is composed of the crust and the portion of the upper mantle that behaves elastically on time scales of thousands of years or greater. The crust and upper mantle are distinguished on the basis of.

Většina sopek mívá sopečný kužel tvořený utuhlou lávou nebo sopečnými vyvřelinami.Sopky se vyskytují zejména podél zlomů litosférických desek,a také v místech kde se jedna oceánská deska podsouvá pod pevninskou nebo jedna. Celý tento národní park je vlastně jedna velká sopka, resp. pozůstatek kaldery sopky. Má. Lze oponovat nějakým jiným myšlenkovým argumentem, který by dokázal, že v tomto jednoduchém tvrzení není pravda? SRDCE je orgánem, který rozvádí okysličenou krev a naopak, odvádí z celého organismu odpadní látky. Bez jeho funkce život ustává Ježíš řekl: Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. (Mt 24:37-39)