Home

Ethyn racionální vzorec

Sumární vzorec Racionální vzorec; Ethyn: C 2 H 2: Propyn: C 3 H 4: But-1-yn: C 4 H 6: Pent-1-yn: C 5 H 8: Hex-1-yn: C 6 H 10: Ze sumárních vzorců alkynů se dá odvodit jejich obecný vzorec - C n H 2n-2 (kde n je počet atomů uhlíku v řetězci). Vlastnosti: fyzikálními vlastnostmi se podobají alkanům a alkenů Obecný vzorec CnH2n-2. VLASTNOSTI Nejznámější je ethyn (též acetylen) označeny bílým pruhem Používá se ke svařování a řezání kovů(teplota až 3000ºC) VZORCE Napiš racionální vzorce těchto alkynů: ethyn propyn butyn pentyn. ŘEŠENÍ: Ethyn: CH≡CH Propyn: CH≡C−CH3 Butyn: CH≡C−CH2−CH

Racionální vzorec Molekulový vzorec Ethyn (acetylen) - plynná, bezbarvá látka, se vzduchem výbušná. Je surovinou pro výrobu plastů, např. polyvinylchloridu, kyseliny octové aj. Kyslíko-acetylenový plamen dosahuje teploty až 3000° a používá s Molekulový vzorec Racionální vzorec Strukturní vzorec Název C2H4 CH2=CH2 vazbou obecný vzorec alkynů CnH2n-2 Alkyny = alkiny acyklické uhlovodíky s 1 trojnou vazbou Alkyny Ethyn = acetylen bezbarvý, extrémně hořlavý plyn v čistém stavu narkotické účinky příprava z karbidu vápníku CaC2 + H2O → C2H2 +Ca(OH)2 užití.

Vzorec / Racionální vzorec: Ethyn: C 2 H 2 / HC = CH: Propyn: C 3 H 4 / HC = C-CH 3: Butyn: C 4 H 6 / HC = C-CH 2-CH 3: Pentyn: C 5 H 8 / HC = C-(CH 2) 2 CH 3: Hexyn: C 6 H 10 / HC = C-(CH 2) 3 CH 3: POZNÁMKA: 1/ Ve starší literatuře se lze setkat s koncovkou -in - dnes se tato koncovka nepoužív. Názvosloví uhlovodíků název uhlovodíků racionální vzorec 1. 2-methylpentan 2. 2,5-dimethylhexan 3. 2-methylpropan 4. 2-methylhepta Ethan (mimo chemii dle PČP etan) je druhý nejjednodušší nasycený uhlovodík, patřící mezi alkany.Za normálních podmínek je to bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu jen nepatrně těžší než vzduch.Ve směsi se vzduchem obsahující 3 až 12,5 % ethanu snadno exploduj název uhlovodíku racionální vzorec uhlovodíku 1. nitrobenzen 2. nitrocyklohexan 3. nitrocyklopropan 4. 1,3-dinitrobenzen 5. 3-nitrohexan 6. 2-nitrobutan 7. nitromethan 8. 1-nitropropan 9. 1-nitrobutan 10. 2-nitropropan 11. nitroethan 12. 1-nitropentan 13. 3-nitrookta

Obecný vzorec pro alkyny je CnH2n-2 Ethyn - doplň racionální a sumární vzorec Vytvoř všechny tři formy vzorců pro PROP - 1 - yn. Pojmenuj tyto alkyn ethen pentadien butan. cyklohexan propyn benzen. Napiš správný počet vodíků a název uhlovodíku: Napiš molekulový vzorec a zařaď (alkyn, alken

Alkyny - Tiscali.c

 1. Obecný vzorec: C n H 2n - 2. Vzorce základních alkynů název strukturní racionální molekulový ethyn H - C ≡ C - H CH ≡ CH C 2 H 2 propyn H -C ≡ C -C -H CH≡ C -CH 3 C 3 H 4 butyn doplň pentyn doplň Vzorec H H. Zástupce alkynů Ethyn (acetylen) CH ≡ CH Vlastnosti: - bezbarvý, hořlavý plyn-se vzduchem tvoř
 2. Sumární vzorec zapíšu tak, že jen spočítám počet uhlíků a vodíků. Pro propan je to tedy C3H8 Tyto vzorce mi ale nic neříkají o uspořádání uhlovodíku. Nebo mohu zapsat racionální vzorec CH3CH2CH3, nebo CH3 - CH2 -CH3 Strukturní vzorce (ty obrázkové jako je ten v rámečku) se totiž píší špatně na počítači. 4
 3. Ethen (starší názvy: ethylen, etylén) je nejjednodušším zástupcem uhlovodíků ze skupiny alkenů.Je to bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně s teplotou tání -169,1 °C.Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Bývá obsažen v zemním a koksárenském plynu, dále se získává krakováním.Patří mezi základní suroviny v chemickém průmyslu
 4. Ethyn -C C- C 2H 2 Propyn Butyn Pentynatd. viz následující stránka. STRUKTURNÍ H-C C-C-C-C-H H H H K modelům uhlovodíků napiš racionální vzorec, pojmenuj látky a zařaď je do skupiny alkanů, alkenů nebo alkynů. b) Jaké vlastnosti má ethen
 5. Souhrnný vzorec alkanů je obecně CnH2n+2 a cykloalkanů CnH2n . Napište strukturní nebo racionální vzorce t ěchto uhlovodík ů a ur čete, kterého alkanu jsou to isomery: 3-methylhexan, 2,4-dimethylpentan, 2-methylpropan, 2,3-dimethylbutan, 3-ethylpentan
 6. Zapiš strukturní vzorec ethylenu, z něj odvoď vzorec racionální. Zapiš strukturní vzorec propylenu, z něj odvoď vzorec racionální. Zástupci alkenů
 7. Racionální vzorec Strukturní vzorec C 2 H 4 CH 2 =CH 2 H H propen C 3 H 6 CH 2 =CH-CH 3 H H H C = C - C - H H H buten C 4 H 8 CH 2 =CH-CH 2-CH 3 H H H H C = C - C - C - H H H H . Obecný vzorec (pomocí něho odvodíme vzorec libovolného alkenu) Otázka: Jak ovlivnila přítomnost dvojné vazby počet.

Racionální vzorec Molekulový vzorec ethen vzorec alkynů CnH2n-2 Alkyny = alkiny acyklické uhlovodíky s 1 trojnou vazbou Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec ethyn CH ≡ CH C2H2 propyn CH ≡ C-CH3 C3H4 butyn CH ≡ C-CH2-CH3 C4H6 Alkyny Ethyn = acetylen bezbarvý, extrémně hořlavý plyn v čistém stavu. - obecný vzorec CnH2n-2 - opět dochází ke zkrácení vazby na 0,2nm (1,2A°) OBECNÉ VLASNTOSTI C2 - C4 = pl . Stáhnout celý tento materiál. Předchozí. 1 2 3 . Další. Název uhlovodíku Počet atomů uhlíku v molekule Racionální vzorec Počet dvojných vazeb v molekule ethylen 3 1 CH2=CH-CH- CH3 Uhlovodík Vzorce souhrnný Strukturní vzorec racionální CH3-CH2-CH3 methan C2H6 cyklohexan 6. Uhlovodík C6H10 má jednu dvojnou vazbu. O jaký druh uhlovodíku se jedná, uveďte racionální vzorec a název. 7 Organická chemie je věda zabývající se studiem struktury, reaktivitou, vlastnostmi, přípravou a použitím organických sloučenin. Organické sloučeniny obsahují zejména - hemoglobinu, Mg - v chlorofylu, halogeny) C, O, H, N, S, P (+ další prvky jako např. Fe - v ORGANOGENNÍ PRVKY Trochu historie: • 16. století. CH 4) nebo taktéž zápisem pomocí Fischerova strukturního vzorce, což je zakreslení uhlíkové kostry, vazeb a navazujících vodíků (hl. u uhlovodíků s nižším počtem uhlíků) a v případě více uhlíků a pro zapsání násobných vazeb používáme racionální vzorec (CH 2 =CH 2)

Cykloalkany Charakteristika: Cykloalkany jsou cyklické nasycené uhlovodíky, které tvoří podobně jako jiné uhlovodíky homologickou řadu, kde se každý následující uhlovodík liší od předcházejícího o skupinu -CH 2-. Názvosloví: Názvy cykloalkanů se tvoří tak, že k názvu alkanu přidáme předponu cyklo- (např. cyklopropan, cyklobutan, cyklopentan atd.) Je tu někdo kdo ví? Předem děkuji. Třeba CH 3 - CH = CH - (CH 2 ) 4 - CH 3 . Dvojná vazba ovšem může být mezi kterýmikoliv uhlíky, to jsou dalš

Chemie 9. třída - Chemie v čase epidemie (11) . Pojedenácté . zdravím žáky 9. třídy s pokračováním. chemie. Máme za sebou první nenasycené uhlovodíky, a to . alken VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘVN OR AN KÁ M Pracovní listy Mgr. Renata Hančíková, RNDr. Miroslava Hermanová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.002 strukturní vzorec racionální vzorec sumární vzorec. C5H10 . ele ktronový vzorec udává počet a druh atomů v molekule. strukturu organické sloučeniny a znázorňuje volné nevazebné elektronové páry, tedy všechny elektrony valenční sféry přítomných atomů v molekule Ethyn. Glycerín. Propan - 1,2,3 - triol Chemie 9. třída. Pátek 9. 4. 2021 . Zdravím žáky 9. třídy v čase nekončících vln pandemie. Máme za sebou první nenasycené uhlovodíky, a t Ethyn. Ethyn (starší název ethin, triviální název acetylen) je nejjednodušší alkyn ( uhlovodík s trojnou vazbou mezi uhlíky ). Za normálního tlaku a teploty se jedná o bezbarvý plyn vonící po česneku. Jeho teplota varu je −80,8 °C. jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa)

Přírodopis - Základní škola - Základní škola Holýšo

racionální znázorňují, jak jsou v molekule vázány skupiny atomů ethan ethen ethyn propan propen propyn but-1-en C 4 H 8 but-2-en C 4 H 8 buta-1,3-dien C 4 H 6. 6 Obecný vzorec alkenů: C n H 2n. 8 ALKYNY jsou uhlovodíky s jednou trojnou vazbou v molekulác 5.Benzen ­ doplnit vzorec 6.Naftalen ­ doplnit vzorec 7.Alkyly ­ doplnit vzorce, názvy 8.Methylbenzen ­ doplnit vzorec žáci píší racionální vzorce, správnost ověří tažením za slona methan ethan ethen ethyn propan methan ethan ethen ethyn propan benzen naftalen toluen styren I 1­23:29 methyl ethan ethen metha Chemické rovnice - doplňujte strukturní (racionální) zapálíme ethyn v baňce. Průběh reakcí popíšeme a vysvětlíme v pozorování. (vzorec) 3. Na obrázku 2 je frakční baňka s produkty po reakci a po vyhoření acetylénu v baňce. K.

3.1.4 Strukturní racionální: pro rychlé zápisy, nevyjadřují tvar molekuly, ale vazbu Přípona zněla dříve - in. Nejznámější je ethyn - acetylén. Tabulka 1: Příklady uhlovodíkových zbytků. Uhlovodík Zbytek Název Vzorec Název Vzorec Methan Methyl Ethan Ethyl Propan Prop -1-yl Prop -2-yl Ethen Ethenyl (Vinyl) Propen. ETHYN - známější jako ACETYLEN Propan racionální vzorec CH 3-CH 2-CH 3; propan zdroj - ropa, 3. hustota methanu - je lehčí než vzduch, Nezapomeň uvést svoje celé jméno a třídu.) Úkoly: Vyhledej v sešitě, v učebnici nebo na internetu informace a odpověz na doplňující otázky rozdělení uhlovodíků - obecné vzorce, homologické řady, zásady systematického názvosloví Organické sloučeniny - obsahují C, výjimkou jsou některé nejjednodušší sloučeniny uhlíku (CO2, H2CO3 a její soli, CS2), které řadíme do anorganické chemie. Nejdůležitější je schopnost uhlíku spojovat se kovalentními vazbami a vytvářet tak řetězce Ethyn je za běžných podmínek: a) kapalina b) pevná látka c) plyn Reaktivita alkynů je: a) vyšší než alkenů b) stejná jako u alkenů c) nižší než u alkenů Sumární vzorec 8 H 8 nemůže mít sloučenina: a) cyklookta-1,3,5,7-tetraen b) styren c) para-xyle

www.dejvikovy.estranky.cz - Organická chemie - Uhlovodíky ..

Utvoř vzorec alkenu a polyenu podle zadaného názvu. Urči průběh elektrofilní adice na alken podle Markovnikova pravidla. Napiš rovnici výroby ethanolu, ethylchloridu z ethylenu a vody nebo chlorovodíku. Napiš rovnici polymerace ethylenu a propylenu. Použití ethylenu, propylenu a 1,3butadienu. Význam izoprenu. Alkiny, napsat vzorec. 10 (molekulový vzorec) CH 3 - (CH 2) 2 - CH 3 (racionální vzorec) Vzorec C 4H 10˛má i˛jedna další látka: methylpropan, proto tento moleku-lový vzorec není unikátní a˛stejně jako v˛řadě dalších případů musíme použít i˛jiný typ vzorce (strukturní). ž i 7 é . v 0 i v KDV0434_blok.indd 8 27.06.2019 14:05:50 Buta vzorci C4H10 již odpovídá současně n-butan a 2-methylpropan (isobutan). Ob-dobně sumární vzorec C5H12 může patřit n-pentanu , 2-methylbutanu (isopentanu) či 2,2 -dimethylpropanu (neopentanu). Strukturní vzorce a body tání a varu butanu a isobutanu jsou uvedeny v oddíle 1.5 Izomerie organických sloučenin b) Jak se ethyn projevuje ve směsi se vzduchem? Je c) triviální název pro ethyn d) aren zneužívaný jako droga e) latinsky vodík f) barva ethynu g) Jak se souhrnně označují dvojné a trojné vazby? 4. Na základě textu nakresli do sešitu značky nebezpečnosti, které najdeš na etiketě lahve s benzenem Existují čtyři izomery butenu: but-1-en, cis-but-2-en, trans-but-2-en a 2-methylpropen (isobuten) Strukturální vzorec Racionální vzorec eten (ethen) ethylen 2 H Jinou variantu nemá. CH 2 = CH 2 propen propylen 3 Jinou variantu nemá. Kdybychom umístili dvojnou vazbu za druhý uhlík, dostaneme jen zrcadlový obraz toho samého

Racionální vzorec ethanu | ethan (mimo chemii dle pčp etan

př. ethyn, propyn, butyn,. Strukturní vzorec - vyjadřuje všechny vazby mezi atomy prvků v molekule. Racionální vzorec - znázorňuje, jak jsou v molekule vázány skupiny atomů, nejpoužívanější. Sumární vzorce - uvádí počet atomů jednotlivých prvků v molekule 2. vzorec funkční (racionální) - zachycuje charakteristická uskupení atomů - tzv. charakteristické (funkční) skupiny - př. - OH, - COOH apod., jako příklad uvedu funkční vzorec kyseliny octové (ethanové) bude vypadat takto: CH3COOH, zde je dobře zřetelná charakteristická karboxylová skupina -COOH ALKYNY 1) strukturní c- 2) racionální 3) sumární CHE C4H6 c- CH2 - H CH3 obecnÿ sumárni vzorec: n 2n-2 ALKYNY - homologická l. 2. 3. 4 When rats were exposed by inhalation to 100, 300, or 600 ppm 6 hr/day, 5 days/week for 7 weeks, 1-pentanol was found in the brain at 0.2, 1.4, and 3.2 ppm, respectively dovede vysvětlit rozdíl líh (ethanol) x denaturovaný líh Uvede vzorec a význam methanalu, ethanalu a acetonu Charakterizuje karboxylové kyseliny, zapíše vzorce Rv - racionální výživa škrobu EV - Lidské aktivity a. EU-chemie-1. ročník Ing. LudmilaHorká 3. LP - Uhlovodíky a jejich deriváty Jméno: Datum: 1)Zjistěte,jakévlastnostimáethyn(acetylen). ∙.

Ethan - Wikipedi

- - adice vody na ethen a ethyn - - substituční reakce benzenu (chlorace, nitrace apod.) - - výroba plastů (PE, PP, PS) - - průmyslové využití uhlovodíků - - působení uhlovodíků na životní prostředí (ropné havárie) - Halogenderiváty uhlovodíků - - halogenderivát INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226 . Matematika . 1. ročník . Čísla 0-20; Geometrie; 2. ročník . Čísla 0-10

Ethen - Wikipedi

 1. 7. Vytvo strukturn , racion ln a souhrnn vzorec uhlovod ku s jednou dvojnou vazbou a ostatn mi vazbami jednoduch mi pro et zec se esti uhl ky. Srovnej ho se stejn m uhlovod kem z kolu .5 a vyj d rozd l. 8. Vy e je t jednou kol . 7, ale zam dvojnou vazbou za trojnou. 9
 2. -jsou uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku jednoduchou vazbu v otevřeném uhlíkatém řetězci- názvy jsou zakončeny na -AN- zástupci: 1) METHAN - CH 4 - vlastnosti: plynná, výbušná, hořlavá látka - použití: k výrobě acetylenu, vodíku, sazí pro gumárenský průmysl, jako palivo 2) ETHAN - C 2 H 6 3) PROPAN - C 3 H 8 4) BUTAN - C 4 H 1
 3. 2 - racionální vzorec, C 2 H 4 - sumární vzoec (je druhý v pořadí, tak má dva uhlíky, zachováváme podmínku, že je uhlík čtyřvazný) strukturní vzorec - Zplodina při spalování benzinu, nasládlá vůně, hořlavý, používá se jako hormon urychlující zrání ovoce Propen CH 3-CH=CH 2 - racionální vzorec, C 3
 4. název racionální vzorec strukturní vzorec methanol CH3CH2OH cvičení 1) Zapište vzorce 3 alkoholů se 4 uhlíky tak, aby byl jeden primární, druhý sekundární, třetí terciární. Pojmenujte. U fenolů se nejčastěji využívají triviální anebo polotriviální názvy. Systematické pojmenovávání se prakticky nepoužív
 5. Na aromatickém zbytku je navázaná skupina - OH, hlavní zástupce je též fenol : vzorec: Je to pevná, žíravá, toxická látka, zapáchající. Používá se k výrobě barviv, dezinfekce a plastů - výroba bakelitu. Další kyslíkaté deriváty: uč. CH8, str. 100 - 101: Deriváty, které poznáte čichem ethery, aldehydy.
PPT - PROSTOROVÁ STRUKTURA ORGANICKÝCH SLOUČENIN (ÚVOD DO

empirický vzorec (elementární analýza: typ a poměr atomů) 40.01% C, 6.68% H : CH. 2. O • sumární vzorec (hmotnostní spektrometrie: počet atomů) M + 60: C. 2. H. 4. O. 2 • strukturní vzorec (typy vazeb, nevazebné elektrony, zjednodušení zápisu) elektronový strukturní racionální . kys. ethanová. C C H H H O H O. methyl. Kromě Racionální oceňování vzorec má RVF jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy RVF klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Racionální oceňování vzorec v jiných jazycích, klepněte na. ACETYLEN (ETHYN) (C 2 H 2)-plynná, bezbarvá, hořlavá látka Vzorec Použití: při sváření a řezání kovů, surovina pro výrobu PVC, kyseliny octové. V tlakových nádobách označených bílým pruhem. ARENY Jsou uhlovodíky, které obsahují v molekule benzenový kruh (uč. str. 47) Jejich zdrojem je černouhelný dehet a ropa.

Alkany, alkeny, alkyny, alkadieny, CH - Chemie - - unium

Molekulový vzorec: v zemědělství se používají jako hnojiva pod názvem ledky NaNO vzorec Triviální název Racionální (systematický) název H 2 O voda oxan Hg 2 Cl 2 kalomel dichlorid rtuťný CuSO 4.5H 2 O modrá skalice pentahydrát síranu měďnatého (NH 2) 2 CO močovina diamid kyseliny uhličité C 2 H 2 acetylen ethyn. 8. K následujícím modelům napiš jejich racionální vzorce a vyber z nich alkyny. A: B: 1. Doplň tabulku. vzorec název použití C 6 H 6 výroba polystyrenu naftalen C 3 H 4 C 2 H 2 C 6 H 6 C 10 H 22 C 5 H 8 C 4 H cyklopropan C3H6 butyn C4H6 CH≡C-CH2-CH3 butadien C4H6 CH=CH-CH=CH2 Funkční vzorec • racionální konstituční vzorce, v kterých se uvádějí funkční skupiny atomů • př: dusitan amonný NH4NO2 kyselina mravenčí HCOOH methanol CH3OH fenylhydrazin C6H5-NH-NH2 Geometrický vzore ; Cykloalkany Napište strukturní vzorec této sloučeniny (zakreslete vazby mezi jednotlivými atomy). 3. Rozhodněte, zda molekula. Výsledek ověř pomocí strukturního vzorce. 13 5. Doplň tabulku: Název cyklohexan Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec C6H12 Obecný vzorec cykloalkanů je: 6

Pracovní list - periodická tabulka prvků - Absolventi A Sraz

~ 3 ~ barviva - karotenoidy, methyloranž, chlorofyl juglon 5-hydroxy-1,4-naftochinon O OH O indigo pesticidy - herbicidy - fungicidy - zoocidy - insekticidy- biolit, DDT výbušniny - TNT NO 2 NO 2 O2N CH3 2,4,6-trinitrotolue Strukturní, racionální, molekulový vzorec; typ a název uhlovodíku (str. 56; název: ethan, ethen, ethyn) 2. Shrnutí (str. 57) Po vypracování této části si zkus napsat molekulové (též souhrnné) vzorce následujících uhlovodíků

Úvod do organické chemie - Barviva A Pigment

Acetylen ( ethyn) • Vzorec strukturní: H - C ≡ C - H • Vzorec racionální: CH ≡ CH • Vzorec sumární: C2H2 Acetylen Vlastnosti: • Čistý acetylen je bezbarvý plyn, bez zápachu, zdraví škodlivý • Se vzduchem po zapálení výbušný Příprava: • reakci karbidu vápenatého s vodou: Rovnice: • CaC2 + 2 H2O → C2H2. Ethyn lze připravit chemickou reakcí karbidu vápenatého s vodou. CaC 2 + H 2 O ® C 2 H 2 + Ca(OH) 2. Dříve se této reakce využívalo v tzv. Karbidových lampách Otázky k procvičování . Co to jsou alkyny? Jak se vyrábí alkyny? Jaký je obecný vzorec alkynů? Jaké jsou vlastnosti alkynů? K čemu se používá ethyn? Jak. V obrázku níže prní vzorec je ten tvůj C 2 H 2. Dva uhlíky znamenají základ eth- a pak koncovka se řídí tou trojnou vazbou (která vznikne, protože jak známo, uhlík má mít 4 vazby). Takže trojná vazba znamená koncovku -yn. Ve výsledku je z toho ethyn ( ­ vzorec: molekulový, racionální, strukturní ethyn = acetylen H C C H C2H2 3 9­23:07 Zápis: uhlovodíky otevřené uzavřené (cyklické) Opravte chybu ve vzorci ethanu: Zapište vzorec butanu: H H H C C H.

Nejvýznamnější uhlovodíky - Galakti

uspořádání v prostoru. Racionální vzorce jsou mezistupněm mezi vzorci sumárními a strukturními - podrobně rozepisují pouze skupiny atomů a vazby, které jsou důležité pro charakter sloučeniny. Souhrnné, racionální a strukturní vzorce a modely molekul alkanů methanu CH 4, ethanu C 2 H 6, propanu C 3 H 8 a butanu C 4 H 1 (z řec. homologie, tj. shoda), v níž každý následující uhlovodík se liší od předchozího o skupinu -CH2- (homologický přírůstek). Obecný vzorec alkanů . CnH2n+2. Názvosloví: První čtyři alkany mají historický název - methan, ethan, propan a buta

Cykloalkany - Tiscali

racionální. zjednodušený typ vzorce, vynecháváme některé vazby. CH3 - CH3, CH2 = CH2, , IZOMERIE. jev, kdy sloučeniny mají stejný molekulový vzorec, ale různý vzorec strukturní nebo alespoň různé prostorové uspořádání. odlišnosti fyzikální (teplota tání, varu) i chemické (reakce Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Racionální Vzorec Benzenu.C 6 h 5 no 2: Racionálny vzorec fenolu je c6h5oh. 1 from Racionální vzorec arenů a derivátů uhlovodíků? Racionální konstituční vzorce se používají zejména v organické chemii, jsou vyznačovány úsečkami (nebo křivkami) pouze vazby mezi uhlíkovými atomy, případně většími skupinami atomů, u nichž je jejich konstituční struktura běžně. Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly. Vložit: Obrázek Související diskuze-Chemie - výpočty (6)-výpočet popela (0)-Chemie LFMU (1)-Hmotnostní koncentrace vzorku NaB a 2 další otázky (2)-Mechanismus organické reakce (2)-Reakce kyseliny sírové a jedlé sody (1)-závislosti rychlosti enzymatické reakce na pH (0)-Chemické výpočty (5 Vyberte vhodný název pro sloučeninu, jejíž racionální strukturní vzorec je CH3-CO-O-CH2CH2CH2CH3. Odpověd je butyl-acetat. Můžu se zeptat jak by potom.

Strukturní vzorec pro okten? - Poradna Poradte

 1. Racionální-vynecháváněkterésymboly vazeb nebo i ozna čeníatom ůuhlíku a C2 ethan ethen ethyn C3 propan propen propyn C4 butan buten butyn C5 pentan penten pentyn C6 hexan hexen hexyn C7 heptan hepten heptyn Vzorec je potřeba umístit tak, aby substituent s nejnižšíprioritou sm ěřoval od nás a.
 2. Racionální vzorce jsou mezistupněm mezi vzorci sumárními a strukturními - podrobně rozepisují pouze skupiny atomů a vazby, které jsou důležité pro charakter sloučeniny. Souhrnné, racionální a strukturní vzorce a modely molekul alkanů methanu CH4, ethanu C2H6, propanu C3H8 a butanu C4H10 uvádí následující tabulka
 3. Směs propanu a butan Vzdělávací obor Chemie Vzdělávací okruh Alkany Klíčová slova Alkany, jednoduchá vazba, sumární vzorec, racionální vzorec, methan , ethan, propan, butan zemní plyn, svítiplyn, parafín, mazací oleje,frakční destilace Datum 22.2.2013 CHEMIE - Alkany. Alkany •jsou uhlovodíky s rovným uhlíkovým řetězce

Každý typ vzorce má určitá domluvená zjednodušení a slouží k jiným účelům. Vzorec je plošná projekce (2D) prostorového tvaru molekuly (3D) a používá k tomu dohodnutá pravidla a grafické prostředky. Strukturní racionální: pro rychlé zápisy, nevyjadřují tvar molekuly, ale vazbu funkčních skupin na jednotlivých. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Antracen je organická sloučenina. Jeho molekulu tvoří tři na sebe vázaná benzenová jádra.Antracen se používá při výrobě červeného organického barviva, k výrobě syntetických vláken a plastů - vysvětlete, co je to vzorec empirický (stechiometrický), sumární, molekulový, funkční (racionální), strukturní, konfigurační (geometrický), elektronový V z o r o v é p ř í k la d Praktická cviàení z lékaÙské chemie I. - LékaÙská fakulta v Plzni.

Tabulka : Alkyly název Alkan Racionální vzorec Sumární vzorec methan ethan 6 propan 8 butan 0 pentan 5 alkan n n+ Weltbekannt sind Firmen wie Volkswagenwerk, BMW, Bayer, Bosch u.a. Die höchstentwickelten Industriebranchen sind Chemie- und Leichtindustrie, aber vor allem Automobilindustrie § Disociační energie trojné vazby CoC je klem. Alkyny. Ethyn. Trojná vazba. Alkeny. Ethen. Dvojná vazba. Jaký je mezi jednotlivými typy vazeb rozdíl a co je jeho příčinou vodíky (háčka) se nemusí psát, pokud je naznačená vazba a není tam značka prvku, tak je jasné, že tam je vždy vodík ; Racionální - naznačuje vazby uhlík-uhlík, vodíky jsou u každých uhlíků. Puzzle - přiřaď správný vzorec (název) a tak sestav obrázek ☻ ☻ Molekulový, strukturní, racionální vzorec Důležité alkany v praxi: Cykloalkany Charakteristika alkenů, nenasycenost Důležitý alken - ethen a jeho využití Odvození základního názvosloví Dieny: Syntetický kaučuk - výhody, nevýhody, použití. Napiš vzorec dusičnan vápenatý. A. Zpracování ropy - 5 výrobků. Co udává oktanové číslo. Napiš vzorec 1,2 dichlorcyklohexan. Napiš vzorec hept-1-en-3,4-diol. B. Zpracování uhlí - 3 výrobky. Co je krakování. Napiš vzorec 1,3 dibromcyklopentan. Napiš vzorec hex-1-yn-3,5-diol. A. Jaká je charakteristická skupina.

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubic

Triviální název Vzorec Systematický název Isooktan 2,2,4-trimethylpentan Ethylen ethen Vinil Acethylen ethyn Karbid CaC 2: karbid vápenatý = acetylid vápenatý Chloroform CHCl 3: trichlormethan Chloropren CH 2 =CCl-CH=CH 2: 2-chlor-1,3-butadien Isopren 2-methyl-buta-1,3-dien HCH Hexachlorocyklohexan Teflon=PTFE Polytetrafluoretylen Matematika II 1.5. Integrace racionálních funkcí Stručně můžeme polynom zapsat , 0 m j mj j Px ax = =∑ an ≠0. Číslo m nazýváme stupněm polynomu ()Pxm . Pro polynom 1. stupn (tj. polynom tvaru ě yaxba= +≠, 0) se používá také termín lineární polynom a pro polynom 2. stupně (tj. polynom tvaru yax bxca= 2 ++ ≠, 0) se používá také termín kvadratický polynom Ke znázorňování molekul organických sloučenin se používají racionální vzorce, které jsou vždy více či méně zjednodušenou reprezentací struktury molekuly. O molárním poměru prvků ve sloučenině vypovídá sumární (souhrnný) vzorec. Isomerie je jev, kdy několik různých sloučenin má stejný souhrnný vzorec Racionálními vzorci nakreslete konstituční izomery pentanu a pojmenujte jednotlivé sloučeniny. Odvoďte hybridní stavy uhlíku v následujících sloučeninách: ethan, ethen, ethyn a benzen. Uveďte konkrétní příklady homolytického a heterolytického štěpení molekul 9.Polymerace ethenu ­ rovnice; dotekem zobrazit pravou stranu, přiřadit zelené pojmy 10.­14.Polyethylen ­ zpracování a využití 15.Hoření uhlovodíků ­ procvičení 16.Zadání DÚ 17.Odkazy Obsah: II 28­7:28 CH2=CH2 CH2=CH-CH3 CH3-CH2=CH2 CH2=CH-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH3 Piš racionální vzorce: Ethen Propen But-1-en But-2-e.

Chemie 9.AB Tomáš Grassinge

 1. NejþastČji se používají racionální strukturní vzorce, v nichž se zpravidla nevypisují atomy uhlíku ani atomy vodíku. CH CH CH CH CH CH benzen CH CH C CH 8 CH C CH Kekulého vzorce CH naftalen CH 7 CH 6 1 2 3 5 4 nejstabilnČjší resonanþní forma 38 RobinsonĤv vzorec CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH 7 CH 6 11 12 1 9 4 3 12 4 10 3 10.
 2. Title: ROZMANITÉ OXIDAČNÍ REAKCE VEDOUCÍ K IMIDAZOLU Author: Patrik Pařík Last modified by: UPa Created Date: 5/26/2004 10:09:11 AM Document presentation forma
 3. Patří mezi alifatické sloučeniny.Názvy alkenů jsou zakončeny na -en, obecný vzorec pro alkeny je C n H 2n.Dříve se nazývaly také olefíny . Mezinárodní a racionální názvosloví. Alkiny v chemii, podle názvosloví IUPAC (transliteration z angličtiny
 4. Obr. 2.5. Schéma vazeb v molekule ethynu. (a) LewisĤv vzorec, (b) hybridní AO sp a vazby V C-C a C-H, (c) orbitaly p orientované pro vznik dvou vazeb S 27 U atomĤ prvkĤ 3. a dalších period, pokud se do hybridizace AO zapojily veškeré valenþní atomové orbitaly s a p, samozĜejmČ násobné vazby typu pS-pS nepĜicházejí v úvahu
 5. 20 Alkeny a alkyny - uhlovodíky s násobnými vazbami (jejich názvy a vzorce), ethen a ethyn (příprava, vlastnosti a použití) 21 Benzin a nafta - vlastnosti, složení a výroba benzinu a nafty, oktanové číslo, klepavost motoru, využití paliv v zážehovém a vznětovém motor
 6. K model ům uhlovodík ů napiš vždy racionální a sumární vzorec a pojmenuj je: a) b) c) 4. Ovoce ze vzdálených míst se k nám dováží v ětšinou v nižším stupni zralosti, aby nedocházelo k jeho znehodnocení. Dozrávání ovoce ve skladech se potom urychluje p řítomností plynu, jehož molekuly.

Uhlovodíky - základ organické chemie - Chemie - Maturitní