Home

BIOLOGICKÁ koroze

biologická koroze Vševěd

Biologická koroze je koroze způsobená živými organismy a produkty živých organismů Kombinovaná koroze vzniká působením vzdušného kyslíku za současného působení vzdušné vlhkosti popř. oxidů síry Obr. 1 Atmosférická koroze ve spojení s biologickou koroz Biologická koroze. Koroze kovů může být ovlivněna nebo způsobena mikrobiologickou činností. Mikroorganismy mohou mít mít přímý vliv na rychlost anodických nebo katodických reakcí, mohou měnit odolnost kovu metabolickými produkty (produkty látkové přeměny), nebo mohou vytvářet korozní mikroprostředí tím, že při.

Právo a znalec: zavzdušňování otopných soustav - TZB-inf

je biologická koroze úinkem mikroorganismů. [1, 2] 2.1.1 Chemická koroze Chemická koroze probíhá v elektricky nevodivých prostředích (oxidující a redukující plyny, nevodivé kapaliny). Koná se bez úasti elektrolytu a bez vzniku elektrochemického þlánku. Chemická koroze se řídí zákony chemické kinetiky Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Může probíhat v plynech, v kapalinách, ale i v zeminách či různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku.Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od. Biologická koroze kyselinou sírovou V žumpách, lapácích tuků, potrubích s nedokonalým provětráváním, malým sklonem a usazeninami z různých, především biologických látek, například tuků, vznikají působením mikroorganizmů bioplyny a následně kyselina sírová. Negativně působí šetření vodou, v jehož důsledku. Biologická koroze. Jaký typ opravy zvolit závisí nejen na statickém výpočtu, ale i na technickém stavu trámů, protože ve statickém výpočtu se počítá s prvky o daných vlastnostech. Pokud se vyskytne konstrukce napadená biologickými škůdci (plíseň, dřevokazné houby), trám se musí odříznout zhruba 1 m od nakaženého.

3.1.3 Biologická Koroze můţe být způsobena nebo ovlivněna mikrobiologickou þinností jako důsledek metabolické þinnosti mikroorganismů. Jejich působení můţe mít přímý vliv na rychlost anodické nebo katodické reakce. Bakterie při svém růstu a mnoţení vytvář př. biologická koroze (obaly- kovy, plast, sklo) Nejčastěji: hnití (páchnoucí a toxické zplodiny) a kvašení-rozklad organických látek (sacharidů); kysání KVAŠENÍ mléčné= Lactobacillus a Streptococcus - homofermentativní a heterofermentativní (tzv. netypickéml. kvašení) KVAŠENÍ octové = samovolné x záměrn Biologická dodatečná úprava tuků vznik koroze. Při korozi vznikají trhlinky, které rychle prorůstají do hloubky. Tato tzv. důlková koroze (také korozní pór) je zpozorována většinou až poté, co dojde ke zlomení stěny. instalace mimo budov 1 Atmosférická a biologická koroze dřeva Atmosférická koroze Atmosférická koroze dřevěných materiálů je způsobena především vlivem povětrnosti biologická koroze. Chemická koroze probíhá jako chemická reakce mezi povrchem sou části a korozním prost ředím (kapalina, s ůl, plyn). Dochází pouze k chemickým reakcím mezi prost ředím a materiálem; probíhá v elektricky nevodivém prost ředí

Degradace stavebních materiálů - chemická, fyzikální, fyzikálně-chemická a biologická degradace, příčiny degradace a koroze, degradace betonu, degradace vápenato-uhličitanových pojiv, degradace vlivem vodorozpustných solí, degradace teplotou, koroze výztuže - prof. Pavlíková Laboratorní cvičen Půdy písčité - nejmenší vlhkost, větší přístup vzduchu, více rovnoměrná koroze. Půdy hlinité až jílovité - kyselé půdy, probíhá koroze za přístupu vodíkových iontů, je charakteristická důlkovou korozí. BIOLOGICKÁ KOROZE. Je elektrochemická koroze ovlivněná biologickým materiálem Biologická koroze je rozrušování povrchu a postupné znehodnocování materiálu, zvláště kovových, chemických nebo elektrochemickými procesy. Tyto jsou vyvolány produkty biologických pochodů v půdách nebo produkty vodních rostlin, drobných živočichů nebo mikroorganismů žijících v půdách nebo ve vodách • koroze je způsobena elektrochemickými procesy • činitelé: - atmosférický kyslík, resp. hydroxidová skupina (OH) • hlavní činitel koroze - anionty kyselin (CO 32-, Cl-, NO 2-, SO 4 2-, apod.) • vodíkové ionty kyselin jsou nahrazovány ionty kovu (vznikají soli) Obr. č. 7: Atmosférická a biologická koroze [8. Koroze plastických hmot - biologické vlivy Nejčastější příčinou biologické koroze plastických hmot je jejich napadení mikroorganismy, zejména plísněmi. K napadení může docházet nejen v tropických oblastech, ale za vhodných podmínek i v našem podnebí. Mikroorganismy mohou porůstat plastické hmoty a rozrušovat je tím.

Praskání v topení - Diskuzní fórum TZB-inf

 1. erals without clinker. Portland blended cements are environmentally friendly and economical option
 2. 10. Biologická a chemická koroze polymerů, pojiva ochranných nátěrových hmot 11. Rozpouštění anorganických nekovových látek v kapalinách. 12. Koroze křemičitých skel vodou a roztoky. 13. Ochrana kovů smaltovými povlaky. 14. Koroze keramických materiálů a betonu
 3. Biologická koroze. Neboli narušení staveb nezvanými spolubydlícími, mezi které patří mikrobi, bakterie, plísně, dřevokazné houby, řasy, lišejníky, hmyz (červotoč, tesařík), hlodavci atd. Obecně se ví o narušení dřevěných konstrukcí, ale napadené mohou být i omítky, střešní krytiny, izolace, dokonce betonové.
 4. 4.4.1 Druhy koroze 29 4.4.2 Povrchová koroze 30 4.4.3 Karbonatace 31 4.4.4 Fyzikální degradace 34 4.4.5 Chemická degradace 34 4.4.6 Biologická koroze betonu 38 4.5 PROVOZNÍ OPAT ŘENÍ PROTI VZNIKU KOROZE 41 4.6 RYCHLOST KOROZE BETONU A ÚBYTEK MATERIÁLU 42 4.7 NORMY PRO LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ TRUB 4
 5. Podle korozního prostředí: koroze atmosférická, biologická, půdní (zemní), ve vodách i kapalinách, v plynech, za vysokých teplot, v různých chemických látkách (chemická, elektrochemická). Užití povrchových úprav a ochran pro konstrukce výrobků a zařízení
 6. Biologická koroze. Koroze kovů může být ovlivněna nebo způsobena mikrobiologickou činností. Mikroorganismy mohou mít přímý vliv na rychlost anodických nebo katodických reakcí, mohou měnit odolnost kovu metabolickými produkty (produkty látkové přeměny), nebo mohou vytvářet korozní mikroprostředí tím, že při svém.

Koroze - Wikipedi

biologická koroze - mechy, lišejníky Text hesla Památník družby československých a sovětských dělostřelců byl odhalen 8. května 1955 k 10. výročí bitvy u Jasla Mezi škodlivé atmosférické faktory, které mají vliv na stav dřevěného zahradního nábytku, patří také biologická koroze, tzn. ničení struktury dřeva bakteriemi, houbami a plísněmi, která se projevuje bělavým povlakem, nepříjemným zatuchlým zápachem, trouchnivěním a dokonce hnilobou Biologická koroze je rozšířena především u měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) nebo fenoplastů, u nichž je používána jako plnivo dřevitá moučka (zvláště na řezných plochách výrobku, kde je obnaženo plnivo). Je třeba také ale zmínit, že je snahou v současné době vyvíjet i takové polymery, které by se po konci. - Biologická koroze. Korozivzdorné materiály • Oceli (austenitické chromové a chromniklové) • Stabilizace ocelí (superaustenitické oceli) Korozivzdorné povlaky • Chemicko-tepelné zpracování: cementace, nitridace

Památník družby dělostřelců | Sochy a města

. biologická koroze (obaly- kovy, plast, sklo) Nejčastěji: hnití(páchnoucí a toxické zplodiny) a kvašení-rozklad organických látek (sacharidů); kysání KVAŠENÍ mléčné= Lactobacillus a Streptococcus - homofermentativní a heterofermentativní (tzv. netypickéml. kvašení) KVAŠENÍ octové = samovolné x záměrn Podle korozního prostředí: koroze atmosférická, biologická, půdní (zemní), ve vodách i kapalinách, půdní, v plynech, za vysokých teplot, v různých chemických látkách (chemická, elektrochemická). Přehled technických norem a předpisů

Koroze a její vznik hemická koroze (bez účasti elektrolytu, v elektricky nevodivém prostředí) Elektrochemická koroze (vznik článku, přenos elektronu na větší vzdálenost) Ostatní typy koroze (biologická koroze; kavitace, erozní poškození) Princip zvyšování agresivity elektrolytu. Vznik bodové koroze v korozivzdorných ocelích biologická aktivita a inhibitory koroze. Aby mohlo být navrženo co nejefektivnější řešení, je zapotřebí nejprve porozumět a pochopit celý problém výskytu a chování železa ve vodě, a to zejména ve vodě pitné. Proto je nutné se nejprve zabývat genezí železa ve vodě a její Nejen české hoteliéry často trápí kvalita pitné vody. Nejčastějším problémem bývá vysoká tvrdost vody, mechanické nečistoty, biologická kontaminace, koroze potrubí nebo i senzitivita hostů na obsah volného chlóru, kdy si stěžují na podráždění pokožky, zarudnutí atd. Nejen české hoteliéry často trápí kvalita pitné vody

Kašna v atriu Domu pečovatelské služby | Sochy a města

Odvětrání vnitřních kanalizací v budovách TOPI

koroze biologická, koroze bludnými proudy. 1.8.1 Koroze biologická Tato koroze se objevuje díky přítomnosti aerobních a anaerobních bakterií, které korozi způsobují. Tyto bakterie napadají kovové i nekovové materiály. [2] 1.8.2 Koroze bludnými proudy Koroze bludnými proudy souvisí s korozí v půdách. [2] Probíhá za. Zna čné nebezpe čí p ředstavuje biologická koroze v dojírnách. Dochází zde k silnému napadení nedostate čně chrán ěných ocelí anaerobními bakteriemi. MATERIÁL A METODIKA Pro experiment byla zvolena ocel 17 240, která se běžn ě používá ve zpracovatelské

Čína zubního vlákna pryskyřice Post výrobci - levné zubní

Mezi takové poškození se řadí i biologická koroze, jejímž původcem mohou být rozličné organismy, včetně mechorostů. Zajímalo nás, jaké druhy mechů se na sochách a pomnících z dané doby vyskytují, jaké faktory jejich výskyt ovlivňují a co jejich výskyt může indikovat, popsal vedoucí botanické zahrady Hrozí biologická koroze střešní fólie . Můžete prosím sdělit Váš odborný názor na uvedené vyjádření. Nerovnosti jsou malého rozsahu viz. foto. Děkuji Josef Šumbera tel.602503353. Odpověď: Dobrý den, balkony a terasy patří do kategorie střech s provozem. Tyto plochy by měly mít takový sklon, který zajistí.

Koroze je defi nována jako znehodnocení materiálu způso-bené chemickým nebo fyzikálně chemickým půso-bením prostředí (Skálová, 2001). Všechny kovy, s vý-jimkou vzácných kovů, korodují a během času se znehodnocují. Kovy představují vyšší energetick Pokud použijete destilovanou vodu, bude to silné rozpouštědlo. Proto se tam přidávají inhibitory koroze, tím ale zase zvýšíte vodivost vody. U velkých kotlů se naopak do vody přidává před kotly tlakový O2. Vzniká tím v kotlech protikorozní vrstvička. U nerezových bojlerů zase vniká tzv. biologická koroze

Corrsave® 100 - Kurita

Rekonstrukce krovu Koumak

známo, že i tyto oceli postupem času korodují. Na rozdíl od jiných druh ů ocelí, ale koroze probíhá pomaleji [2]. Nejvíce jsou oceli náchylné k těmto druh ům koroze - bodová, št ěrbinová, mezikrystalová koroze nebo korozní praskání [3] Biologická koroze betonu je vlastně specifickým druhem chemické koroze, iniciované živými organizmy [1]. Při degradaci a rozrušování betonových skruží kanalizačních kolektorů a betonu přehradních nádrží hrají významnou roli sirné bakterie. Korozivně aktivní je zejmé Obsah: Chemická a biologická koroze stavebních hmot, Mikroorganismy a jejich úloha v metabolismu anorganických sirných látek, Půda, Hydrogeologické a antropogenní faktory vzniku biokoroze, Biocidy ve stavebnictví, Riziko biokoroze podpovrchových betonových konstrukcí a staveb, Možnosti zamezení biokoroze - problematika. Chemická a biologická koroze stavebních hmot; Mikroorganismy a jejich úloha v metabolismu anorganických sirných látek; Půda; Hydrogeologické a antropogenní faktory vzniku biokoroz 1. Biologická koroze stavebních hmot2. Podmínky pro působení biodeteriogenů3. Vznik a vývoj procesu biodeteriorace budov4. Vliv mikroorganismů na stavební materiály 5. Průzkum a diagnostika narušení stavebních materiálů vlivem biokoroze6. Příčiny vzniku degradačních procesů na stavebních materiálech7. Biokoroze betonu8

Atmosférická a biologická koroze dřeva Atmosférická koroze

Kovy v ústní dutině: Zátěž pro imunitní systém. U celé řady kovů - rtuti, platiny, mědi, kobaltu, hliníku, železa a chromu - byly prokázány cytotoxické, patoimunologické a karcinogenní efekty, stejně jako vliv na rozvoj oxidačního stresu.Uvedené kovy se přitom stále běžně používají pro výrobu korunek, můstků, implantátů a dalších konstrukcí v ústní. Biologická koroze Mnoho škod v čerpacích stanicích a dalších nádržích se nachází nad vede-ním odpadních vod (v plynném prostoru) Konstrukční prvky jsou obzvláště ohroženy sulfidovými sloučeninami, které mohou být rozpuštěny v odpadní vodě. Díky mikro Klíčová slova: Komunální odpad, Mechanicko-biologická úprava, těžká frakce, lehká frakce, TAP, výhřevnost, přehřívák, destrukce, vysoko teplotní chlorová koroze. Položka Vý hřevnáploc a[m 2] Ohřívák vody - Ekonomizér 7 200 Výparník a přechodník 2 026 Stěnový přehřívák 1 590,5 Závěsné trubky 55 Koroze je proces, který způsobí negativní změny vlastností původního materiálu. Může změnit jeho barvu, zhoršit mechanické vlastnosti (pevnost, pružnost), změnit tvar, porozitu či chemické složení. Korozi hornin rozdělujeme na fyzikální, chemickou a biologickou. 2.3.1 Fyzikální koroze Eroze (z lat. erosio; erodere = vyhlodat) je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály aj.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin.Eroze byla vždy existujícím přírodním.

Rozdělení koroze: Chemická - vzniká vrstva oxidů, která může chránit před další korozí (tak je tomu u hliníku, zinku chromu)nebo postupně praská a odlupuje se (železo) Elektrochemická - prostředí, které má povahu elektrolytu (roztavených solí, kyselin, zásad) Biologická - koroze způsobená živými organism Koroze je. Příčin koroze je více, nejčastěji mluvíme o korozi železných kovů, která je způsobena vzdušnou vlhkostí 3. Podle vzhledu - rovnoměrná, skvrnitá, důlková; podle umístění vnější, vnitřní; podle vnitřního mechanismu - chemická, elektrochemická, koroze bludnými proudy a koroze biologick Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.).Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin.Erozí však není chemické rozpouštění hornin (koroze) Mikrobiální koroze tranzitního plynovodu. Na potrubí uloženém v hloubce 23 m pod zemí a izolovaném polyetylenovou páskou byla r. 1984 zjištěna koroze ().Projevovala se četnými důlky o hloubce až 7 mm, které byly pokryty hrbolky a krustami korozních produktů Ztráty materiálu v ploše ani biologická koroze nebyly zaznamenány. Nalevo od mozaikového obrazu je prasklina, kterou není mozaika zatím ohrožena. KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kristus jako Dobrý pastýř. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita.

Předměty na K123 - cvut

 1. 1. Koroze kovů a slitin 1.1 Druhy koroze z hlediska vzhledu 1.2 Druhy koroze z hlediska vnitřního mechanismu 1.3 Biologická koroze; 2. Protikorozní ochrana kovových technických materiálů 2.1 Ochrana vhodnou volbou materiálu 2.2 Ochrana konstrukční úpravou 2.3 Ochrana úpravou korozivního prostřed
 2. Koroze působením makročlánků Úvod Pro vznik korozního článku musí dojít v korozním prostředí ke spojení dvou rozdílných vodivých materiálů, z nichž alespoň jeden je kov nebo dvou stejných kovů v prostředí s rozdílnou koncentrací některé složky
 3. Rozdělení koroze: Chemická - vzniká vrstva oxidů, která může chránit před další korozí (tak je tomu u hliníku, zinku chromu)nebo postupně praská a odlupuje se (železo) Elektrochemická - prostředí, které má povahu elektrolytu (roztavených solí, kyselin, zásad) Biologická - koroze způsobená živými organis
 4. Stavební chemie ⋅ Modul M03 kde C je koncentrace agresivní látky, x je vzdálenost od povrchu, t je čas difúze a Deff je difúzní koeficient, který závisí na specifických vlastnostech betonu a prostředí. Tabulka 2.2 Rekrystalizační tlaky některých solí Výchozí sloučenina Konečný produkt Tlak [MPa
 5. Koroze dle druhů korozních dějů Chemická Elektrochemická Biologická Koroze elektrochemická Elektrochemická koroze se od koroze chemická liší tím, že pro její vznik a průběh je nutná přítomnost elektrolytu. Jde o prostředí (převážně kapalné), ve kterém je průchod proudu umožněn pohybem iontů a elektronů

Cws Anb: Vliv Zbarvených Pásem Kolem Svarů Na Vlastnosti

16 • Póry v H-S-C gelu - rozměr ca 18.10-10 m, neovliv ňují pr ůsak vody, nebo ť jsou menší než 500.10-10 m, mohou však p řispívat ke smrš ťování z vysušování a dotvarování betonu. • Kapilární póry -prostory nevypln ěné pevnými látkami HCP. Jejich objem a velikost závisí n koroze = způsobuje vady vzhledové a funkční - vzájemné ovlivňování zboží různého látkového složení (pachy, jedovaté výpary) 3) Biologické vlivy. biologické změny - dýchání, klíčení, zrání, autolýza (zrání sýru), plísně, kvasinky (způsobují kvašení vína, moštů,zákal v pivu.. Atmosferická koroze dřeva je přirozené stárnutí dřeva vlivem široké škály abiotických činitelů, nezřídka i za účasti mikroorganismů. Probíhá nepřetržitě větší anebo menší intenzitou v závislosti na vlhkosti, teplotě, světle a jiných podmínkách. jako je biologická odolnost, termická odolnost, odolnost. tože se většina autorů shoduje v tom, že biologická koroze betonu je specifickým dru-hem chemické koroze iniciované živými organismy, lze uvedený formální nedostatek tolerovat, alespoň do doby plánované evroé novelizace. Při ní přicházejí v úvahu např. následující malé úpravy Základy fyzikální chemie Martin Dostál, 2010, 2013 (21.12.2010, 18.12.2013) Ústav procesní a zpracovatelské techniky České vysoké učení technické v Praz

Koroze plastických hmot - biologické vlivy ASB Porta

Studijní materiály k předmětům C5984, C5985 a C8910 KŮŽE, USE Ň, PERGAMEN Gabriela Vysko čilová, Alois Orlita, Magda Sou čková, Richard Šev čík Přírodov ědecká fakulta, Masarykova univerzit • биологическая коррозия * * * биологическая коррози V rámci Bernské úmluvy byla v roce 2003 přijata Celoevroá strategie pro invazní druhy jako nástroj pomoci evroým zemím. Legislativa ES se touto problematikou zabývá ve směrnici 79/409/EHS o ochraněvolněžijících ptákůa ve směrnici 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volněžijících živočichůa planěrostoucích rostlin Vlastnost určení skupenství rozpouštědlo koncentrát pH použití pasivace inhibice koroze stabilizace odkorodování separace aplikace ponorem nástřik nános štětcem nános válečkem pračka biologická odbouratelnost poznámka Výrobek 131-1 stabilizátor koroze kapalina voda ne <7 • • • • • • • • vodní disperze 131-3 antikorozní nátěr kapalina voda ne <7. ANORGANICKÁ KOROZE KONTAMINACE μBIOLOGIE BIOLOGICKÁ KONTAMINACE & Použití SZM a PŘÍSLUŠENSTVÍ při poskytování zdravotní péče se vyznačuje přímou interakcí s biologickým prostředím s jeho silným degradačním vlivem, který vyplývá z nutnosti sterilizace a desinfekc

Portlandské Cementy S Vápencem a Portlandské Sm Ěsné

 1. • biologická koroze dřevěné nosné konstrukce střešní krytiny v mezistřeším prostoru (dřevěných vazniček a bednění) prakticky v celé ploše - dle mykologického rozboru se jedná zejména o vegetativní mycelium plísně druhu Alternaria consortiale, čeledi Dematiaceae, řádu Moniliales (foto 3
 2. projevy koroze • kovy - elektrochemická koroze - úbytek materiálu, vznik tuhých korozních zplodin (někdy jsou i žádoucí např. měď - ochranná vrstva) • organické materiály (plasty, pryže, celulóza) - fotochemická degradace, tepelné stárnutí, hydrolitický rozklad, biologická koroze - změny funkčních vlastnost
 3. eralizovanou nebo deionizovanou vodou. Je možno použít i vodu z vodovodního řádu, ale o něco se sníží účinnost
 4. Kovy ve stavebnictví (obecné vlastnosti, chemické vlastnosti, koroze, ochrana proti korozi). Degradace stavebních nekovových materiálů- fyzikální, chemická, biologická. Vady výrobků z chemického hlediska. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze, teoretické základy klasické kvantitativní a kvalitativní analýzy
 5. Biologická koroze je zhoršení kvality různých materiálů v důsledku metabolické aktivity mikroorganismů. Můžeme se s ní setkat hlavně u anaerobních půd, půd bohatých na SO42- nebo u půd bohatých na organické látky apod. Řešení jsme již před více jak 6ti lety nalezli v obohacení slitiny Zn/Al (Zinalium®) o měď Cu.
 6. Agresivita prost ředí, zá ření, teplo a tepelné zm ěny, zm ěny vlhkosti, prach, biologická koroze a další faktory mohou p ůsobit synergicky na materiál pod nap ětím, který degraduje a stárne. Vztahy mezi nap ětím, p řetvo řením a časem pro vazkopružné materiály za p ředpokladu ustálených podmínek v pr ůběhu testu
Píseň | Sochy a městaSpolužáci | Sochy a městaLabe | Sochy a města

10. Degradace stavebních nekovových materiálů- fyzikální, chemická, biologická. Vady výrobků z chemického hlediska. Odběry vzorků a jejich příprava k analýze, teoretické základy klasické kvantitativní a kvalitativní analýzy. Chyby chemických stanovení, zpracování a interpretace výsledků zkoušek. (K123) 2.12.2020. 11 působení, snadné nebo žádné odstraňování po ukončení ochrany, biologická odbouratelnost, snadná likvidovatelnost - inhibitory bez obsahu těžkých kovů, sloučenin chromu, olova ap. Balení . Vodo rozpustné kontaktně-vypařovací inhibitory koroze se dodávají v plastových sudech. Podle přání zákazníka lz Rozpustné inhibitory koroze. snadné nebo žádné odstraňování po ukončení ochrany, biologická odbouratelnost, snadná likvidovatelnost - inhibitory bez obsahu těžkých kovů, sloučenin chromu, olova ap. Jsou rozpustné ve vodě,.