Home

Goniometrické rovnice s absolutní hodnotou

Absolutní hodnota — Matematika

Rovnice s absolutní hodnotou Soustavy rovnic Soustavy rovnic-video Slovní úlohy Lineární nerovnice Lineárne nerovnice - tabulka Kvadratické rovnice Diskuse kvadratické rovnice Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice Ukážeme si, jak řešit základní goniometrické rovnice a proč se v kořenech rovnice objevují násobky period Vypočítáme si rovnice s použitím goniometrických vzorců Jako nejtěžší kalibr na řešení goniometrických rovnic použijeme substituc

Lineární goniometrické rovnice - vyřešené příklad

 1. Rovnice s absolutní hodnotou mají tu komplikaci, že se výrazy v absolutních hodnotách chovají různě podle toho, jestli je uvnitř kladný nebo záporný výraz. Lineární rovnice s absolutní hodnotou. Tyto rovnice mají neznámou v absolutní hodnotě a všechny neznámé v rovnici jsou maximálně na první mocninu. Např. v rovnic
 2. Rovnice s absolutní hodnotou; Rovnice vyšších stupňů; Polynomické a racionální nerovnice. Kvadratické nerovnice; Nerovnice vyšších stupňů; Racionální nerovnice; Nerovnice s absolutní hodnotou; Nerovnice s parametrem; Rovnice s parametrem. Lineární rovnice s parametrem; Kvadratické rovnice s parametrem; Soustavy s parametrem.
 3. Základní tvar goniometrické rovnice je sin α = a. Samozřejmě namísto sinu můžeme mít jakoukoliv jinou goniometrickou rovnici, například kosinus, tangens či kotangens. Výsledek často závisí na tom, v jakém definičním oboru se zrovna pohybujeme. Jak již jistě víme, goniometrické funkce jdou do nekonečna
 4. Lineární rovnice s absolutní hodnotou Kapitoly: Lineární rovnice, Neznámá ve jmenovateli, S absolutní hodnotou, Parametrické lineární rovnice Absolutní hodnota je funkce, která nezmění nezáporné číslo a ze záporného čísla udělá kladné. Absolutní hodnota se může vyskytnout při řešení lineárních rovnic
 5. Logaritmické, exponenciální a goniometrické rovnice, rovnice s absolutní hodnotou - zadání Čtvrtletní písemné práce Soubor čtvrtletních písemek k různým tématům, na kterých si můžete vyzkoušet, jak danou látku zvládáte

Absolutní hodnota, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Teoretické minimum Absolutní hodnota je funkce daná předpisem @b f(x)=|x|.@b Absolutní hodnota je funkce, která nezápornému číslu přiřadí stejné číslo (identita @i\,y=x,\ x\geq0\,@i) a zápornému číslu přiřadí číslo opačné, tedy kladné ( @i\,y=-x,\ x<0\,@i) Goniometrické rovnice I; Goniometrické rovnice II; Exponenciální nerovnice; Soustavy. Algebraické soustavy. Soustavy lineárních rovnic; Doplňující příklady; Soustavy s exp. rovnicí; Domů; Vyhledávání. Rovnice s absolutní hodnotou. Příklad 1. V množině reálných čísel řešte rovnice (a) (h) (b) (i) (c) (j) (d) (k. WWW.MATHEMATICATOR.COMRychlé a elegantní řešení rovnice s jednou absolutní hodnotou pomocí geometrického významu basolutní hodnoty.Využijeme geometrického vý.. Rovnice s absolutní hodnotou 88 3.4. Iracionální rovnice 90 3.5. Exponenciální rovnice 92 3.6. Logaritmické rovnice 94 3.7. Goniometrické rovnice 98 3.8. Nerovnice 101 Úlohy k samostatnému řešení 104 Výsledky úloh k samostatnému řešení 107 Shrnutí lekce 109 Kontrolní test 109. První obecná kapitola nabízí schéma řešení rovnic a nerovnic, včetně ekvivalentních úprav. Druhá kapitola obsahuje všechny druhy rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou, se kterými se při studiu střední školy můžete setkat. Poslední, třetí kapitola, ukazuje řešení veškerých možných typů soustav rovnic

Goniometrické rovnice Onlineschool

Složitější goniometrické rovnice a nerovnice (využití goniometrických vzorců, umocňování,) Goniometrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Trojúhelníky A Výpočet velikostí úhlů trojúhelníku, jehož úhly vyhovují dané podmínce Vztahy mezi stranami a úhly trojúhelník Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT.Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou Rovnice s absolutní hodnotou mají tu komplikaci, že se výrazy v absolutních hodnotách chovají různě podle toho, jestli je uvnitř kladný nebo záporný výraz. Lineární rovnice s absolutní hodnotou. Tyto rovnice mají neznámou v absolutní hodnotě a všechny neznámé v rovnici jsou maximálně na první mocninu. Např. v rovni

MATEMATIKA - Sbírky řešených příkladů - Měj ji rád a nemáš

Rovnice s absolutní hodntou Onlineschool

6.Rovnice lineární, kvadratické i s absolutní hodnotou, lineární a kvadratické funkce 1. Řešte v R a) x 0 8 9 7x 6 7 x 4 x 3 3 7 x 2 3 x + = + − − + + − − − − b) 5x . Využití prostředí Excel při výuce teorie grafů na gymnázi Zobrazování funkcí s absolutní hodnotou v grafu.Učebna Google Facebook Twitter Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou graf Lineární rovnice s absolutní hodnotou — Matematika . Grafem lienární funkce je přímka, ta může protnout osu x pouze jednou a v případě, kdy protne osu x, tak změní své znaménko.Proto platí, že pokud lineární funkce protne osu x v bodě a, pak bude mít v intervalu (−∞, a) jiné znaménko než v intervalu (a, ∞).

Absolutní hodnota - úvod a definice: Rovnice s jednou absolutní hodnotou - geometrický význam: Nerovnice s jednou absolutní hodnotou - geometrický význa 3. Lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou 4. Kvadratické rovnice a vztahy mezi jejími kořeny a koeficienty 5. Kvadratické nerovnice 6. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 7. Rovnice a nerovnice s odmocninami 8. Soustavy lineárních rovnic 9. Rovnice, nerovnice a soustavy rovnic s parametry 10. Úhly v kružnicích a. https://www.facebook.com/petr.legat/https://www.instagram.com/petrlegat/https://www.messenger.com/t/petrlega Jak řešit jednoduché rovnice s jednou absolutní hodnotou Zadání: Řeš v množině reálných čísel rovnici: x−14= 1. krok: Absolutní hodnotu chápeme v jejím geometrickém významu. Absolutní hodnota x−a vyjadřuje vzdálenost neznámého bodu x číselné osy od pevného bodu a.Naše absolutní Funkce s absolutní hodnotou . Funkce s absolutní hodnotou je poměrně široký pojem. Můžeme mít jakoukoli funkci (goniometrickou, logaritmickou, kvadratickou, lineární atd.) a pokud obsahuje absolutní hodnotu, tak spadá do množiny funkcí s absolutní hodnotou.. Lineární funkce s absolutní hodnotou

rovnice Goniometrické rovnice

1. Lineární rovnice a nerovnice, lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 2. Definiční obor funkce 3. Goniometrie a) goniometrické rovnice b) goniometrické funkce 4. Iracionální rovnice a nerovnice 5. Komplexní čísla - a) algebraický tvar b) goniometrický tvar c) komplexní jednotka 6 Goniometrické rovnice a nerovnice. 7. Absolutní hodnota reálného čísla, řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou, grafy funkcí s absolutními hodnotami. Definice absolutní hodnoty reálného čísla, geometrický význam. Řešení rovnic s absolutní hodnotou, metody řešení, nerovnice s absolutní hodnotou 21B.: S využitím binomické věty odvoď vzorec pro výpočet sin(4 ), cos(4 ). 22. a) Goniometrické vzorce. b) Řešení lineární a kvadratické rovnice v oboru komplexních čísel. Úlohy: 22A.: Zjednoduš x x x x 1 cos2 sin2 1 cos2 sin2 22B.: Řeš v C rovnici: x2 + (5i - 3)x - 4 - 8i =

Rotační tělesa vzorce | na stránkách jsou uvedeny důležité

Goniometrické rovnice - Stereometri

2.4.10 Rovnice s absolutní hodnotou II Předpoklady: 2409 Pedagogická poznámka: Jenom nejlepší studenti stihnou spo čítat obsah celé hodiny. V ětšina třídy se dostane p řibližn ě k příkladu 7, což sta čí na obstojné zvládnutí látky. Stejn Online kalkulačka vykresluje graf lineární funkce s absolutní hodnotou a vypisuje její vlastnosti. Na našem webu vyřešíte nejen lineární funkce s absolutní hodnotou snadno a rychle Kapitoly: Lineární rovnice, Neznámá ve jmenovateli, S absolutní hodnotou, Parametrické lineární rovnice. Lineární funkce, která obsahuje nějaké zlomky a má ve jmenovateli nějaké proměnné se řeší podobně, jako klasická lineární rovnice. V prvním kroku převedeme rovnici do základního tvaru a pak už ji řešíme klasicky Rovnice s absolutní hodnotou; Pro 2. ročník - maturitní obory. Kvadratická rovnice - obecný tvar. Funkce s absolutní hodnotou - definiční obor a obor hodnot, rostoucí a klesající Goniometrické rovnice. Hranoly (krychle, kvádr) a válec. Jehlan a kužel 5. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 6. Reálné funkce jedné proměnné, definiční obory 7. Vektorová a lineární algebra, matice 8. Soustavy rovnic, metody řešení 9. Komplexní čísla, Moivreova věta 10. Substituce jako efektivní metoda při řešení rovnic 11. Exponenciální rovnice, nerovnice a funkce 12

Lineární rovnice s absolutní hodnotou — Matematika polopat

Zápisky neznámého studenta: Rovnice s absolutni hodnotou, Exponencialni a logaritmicke rovnice 5.Cvičení. onlin kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. exponenciální, logaritmické a goniometrické nerovnice . učivo kvinty (prvního ročníku) - oktávy (čtvrtého ročníku) Úvod . A good woman csfd Lineární rovnice a nerovnice, lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, lineární rovnice s parametrem: Okruh č. 4: Kvadratické rovnice, slovní úlohy vedoucí ke kvadratické rovnici, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, kvadratická rovnice s parametrem: Okruh č. Goniometrické funkce mají široké využití v geometrii a mnoho praktických aplikací (například v navigaci, nebeské mechanice či geodézii). Goniometrické funkce souvisí s mnoha oblastmi matematiky, nejen s geometrií. Můžeme je potkat například u komplexních čísel či nekonečných řad

Pro střední školy - e-Matematika

K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://www.realisticky.cz/hodina.php?id=147 Množiny a operace s nimi, kartézský součin, binární relace, zobrazení. 4. Lineární rovnice a nerovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli. 5. Kvadratické rovnice a nerovnice, iracionální rovnice. 6. Soustavy rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. 7. Komplexní čísla, binomické rovnice. 8 1. Algebraické rovnice s jednou neznámou (lineární, kvadratické, parametrické, s absolutní hodnotou) 2. Algebraické nerovnice s jednou neznámou (lineární, kvadratické, s absolutní hodnotou) 3. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými 4. Geometrické útvary v rovině 5

04 Lineární rovnice s parametrem; 05 Lineární rovnice s absolutní hodnotou; 06 Grafické řešení lineárních rovnic; 07 Kvadratická rovnice; 13 Lineární rovnice se dvěma neznámými; 14 Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých; 15 Soustavy tří lineárních rovnic o třech neznámých; 18 Goniometrické rovnice - jednotková. Absolutní hodnota reálného čísla - definice absolutní hodnoty, grafy funkcí s absolutní hodnotou, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou; Racionální funkce - konstantní, lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninná funkc grafické řešení, lineární rovnice s absolutní hodnotou. 3.3. Kvadratické rovnice. Metodika řešení v R. Normovaný útvar, kořeny a koeficienty, grafické řešení, kvadratické rovnice s parametrem. 3.4. Goniometrické rovnice s parametrem. Metodika řešení rovnic v základním tvaru, goniometrické rovnice převeditelné. Funkce f je lineární, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Grafem lineární funkce je přímka. Parametr a je směrnice (též nazývaná sklon), parametr b určuje její svislý posun (též nazývaný absolutní člen).. Příklady lineárních funkcí: f(x) = 2x; f(x) = -4x+8; f(x) = \frac13 x + 1{,2} Aby byla funkce lineární, nemusí být. 17) Rovnice, nerovnice - s neznámou ve jmenovateli, v součinovém a podílovém tvaru, s absolutní hodnotou 18) Rovnice, nerovnice - goniometrické 19) Rovnice, nerovnice s více neznámými, soustavy rovnic a nerovnic 20) Uplatnění substituce při řešení rovnic a nerovnic, rovnice s neznámou pod odmocnino lineární rovnice, nerovnice.

Připrav se - Matematika: Absolutní hodnota, rovnice a

rovnice Rovnice s absolutní hodnotou - vkr

10. Rovnice řešené v C - Koule a její části . 11. Moivreova věta - Iracionální rovnice . 12. Goniometrické funkce - Soustavy lineárních rovnic . 13. Funkce tangens a kotangens - Soustava lineární a kvadratické rovnice . 14. Goniometrické funkce - Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou . 15 Negacı´ vy´roku A je vy´rok ¬A s opacˇnou pravdivostnı´ hodnotou,ktery´ se vytvorˇı´ z pu˚vodnı´hovy´roku A spojenı´m nenı´pravda, zˇe A, prˇı´padneˇjinou veˇtou te´hozˇvy´znamu

Absolutní hodnota - rovnice s 1 absolutní hodnotou 1

Postup pro řešení lineárních rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou: 1. Určíme nulové body pro všechny absolutní hodnoty 2. Rozdělíme množinu, ve které nerovnici/rovnici řešíme, na intervaly podle nulových bodů 3. Do tabulky si napíšeme znaménka výrazů a hodnoty absolutních hodnot v těchto intervalech 4 Kde je Quadra a jako kde je druhá mocnina nějaký goniometrický první mocnina, tak nebudu to dělat, takže bych posílala, protože by mi tam podnikali problémy s tou absolutní hodnotou, ale budu ten sinus na druhou převádět na kostýmů nahradím. Přijde mi nějaká kvadraticka rovnice substituce. Vyřeší v r 7. Soustavy rovnic a nerovnic 8. Rovinné útvary, shodná a podobná zobrazení v rovině 9. Konstrukce trojúhelníku a čtyřúhelníku 10. Funkce lineární lomená, kvadratická, mocninná 11. Funkce s absolutní hodnotou, lineární, logaritmická, exponenciální 12. Exponenciální a logaritmické rovnice 13. Goniometrické rovnice 14.

4. Lineární rovnice a nerovnice i s absolutní hodnotou. Lineární rovnice a nerovnice s parametrem. 5. Kvadratická rovnice a nerovnice. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Kvadratická rovnice a nerovnice s parametrem. 6. Soustavy rovnic a nerovnic. Užití substituce při řešení rovnic. 7 - mocniny s přirozeným exponentem - mocniny s celým exponentem - druhá odmocnina - mocniny s racionálním exponentem - definice n-té odmocniny - rovnice s neznámou pod odmocninou . Lineární rovnice - lineární rovnice s absolutní hodnotou - úlohy vedoucí k řešení rovnic - soustavy lineárních rovnic o 2, 3 neznámých - úlohy.

Výrazy s absolutní hodnotou. Grafy funkcí s absolutní hodnotou. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. Algebraické výrazy. Konstanta, proměnná. Algebraický výraz, jeho definiční obor. Hodnota algebraického výrazu. Úprava algebraických výrazů. Lomené výrazy a jejich úprava. Složený zlomek a jeho zjednodušení. Výrazy. Rovnice s absolutní hodnotou. Rovnice s absolutní hodnotou lze řešit třemi způsoby: Metodou nulových bodů, využitím geometrické představy a umocněním . Metoda nulových bodů. Při řešení touto metodou se postupuje tak, že se naleznou kořeny všech výrazů v absolutní hodnotě, které se v rovnici vyskytuj 1. Množiny, operace s množinami, číselné množiny, intervaly. Algebraické výrazy. 2. Funkce: definice funkce a vlastnosti funkcí. Grafy Rovnice s absolutní hodnotou - jak je řešit v pár větách Nejdříve musíme určit nulové body všech výrazů v absolutních hodnotách. Ty nám množinu R rozdělí na intervaly, ve kterých určíme znaménka jednotlivých výrazů v absolutních hodnotách a znaky absolutní hodnoty odstraníme podle definice absolutní hodnoty Dvě nerovnosti s absolutní hodnotou (L2) Rovnice s absolutní hodnotou (L1) Nerovnice s logaritmy (L1) Nerovnice s goniometrickými funkcemi (L1) Nerovnice s absolutní hodnotou (L1) Průběhy funkcí (10) Definiční obory funkcí jedné proměnné (L1) Určování extrémů. (L1) Definiční obory funkcí dvou proměnných (L1) Extrémy (L2.

s absolutní hodnotou - řeší rovnice s parametrem, vysvětlí význam parametru a vzhledem k němu provádí diskusi řešení - goniometrické rovnice - sinová a kosinová věta - řešení obecného trojúhelníka - technické aplikace 25 . 3. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 4. Exponenciální funkce, rovnice a nerovnice 5. Logaritmická funkce, rovnice a nerovnice 6. Základní vlastnosti funkcí, lineární funkce 7. Kvadratická funkce 8. Mocninná funkce 9. Lineární lomená funkce 10. Goniometrické funkce sinus, kosinus 11. Goniometrické funkce tangens, kotangens 12 Lineární rovnice (včetně rovnic s parametrem a absolutní hodnotou) Soustavy rovnic (řešené též maticí) Goniometrické vzorce a goniometrické funkce. Goniometrické rovnice. Řešení trojúhelníka. Planimetrie - obsahy a obvody. Stereometrie - objemy a povrchy 5) Kvadratické rovnice (i s parametrem) a nerovnice, kvadratické funkce i s absolutní hodnotou 6) Iracionální rovnice, logaritmické rovnice 7) Exponenciální a logaritmické funkce a nerovnice, inverzní funkce 8) Lineární funkce i s absolutní hodnotou, lineární lomené funkce, mocninné funkce 9) Goniometrické funkce, výrazy. DUM 5 - Lineární rovnice s absolutní hodnotou DUM 19 - Goniometrické rovnice Přes WiFi s názvem Eduroam mají přístup k bezplatnému internetu v mnoha městech ČR a zahraničí. Doporučená konfigurace studentských PC je uvedena na stránce PC pro CAD

Rovnice a nerovnice: lineární, kvadratické (i s absolutní hodnotou nebo s parametrem), s proměnnou ve jmenovateli, iracionální, exponenciální, logaritmické a goniometrické. Elementární funkce a jejich vlastnosti a grafy: lineární, kvadratické, lineární lomené, exponenciální, logaritmické a goniometrické m9_10_priprava lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.pdf. m9_21_priprava funkce s absolutní hodnotou.pdf. m9_22_priprava goniometrické funkce tabulky.pdf. m9_23_priprava goniometrické funkce pravoúhlý trojúhelník.pdf. m9_24_priprava goniometrické funkce slovní úlohy.pdf Počítaní s mocninami s racionálním exponentem. Absolutní hodnota čísla a její význam. Rovnice a nerovnice (lineární, v součinovém nebo podílovém tvaru, kvadratické, s absolutní hodnotou, iracionální) a metody jejich řešení. Soustavy rovnic (zejména lineárních, lineární a kvadratické) a metody jejich řešení b) Neekvivalentní úpravy rovnic. 14. a) Lineární funkce. b) Geometrická posloupnost. 15. a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. b) Metrické úlohy ve stereometrii. 16. a) Binomická věta. b) Logaritmické rovnice a nerovnice. 17. a) Metrické úlohy v analytické geometrii. b) Exponenciální rovnice a nerovnice. 18 • rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. 5. Soustavy rovnic a nerovnic • soustavy lineárních rovnic a nerovnic s jednou a dvěma neznámými vzorce, goniometrické rovnice a nerovnice • úhlové míry 11. Kružnice jako kuželosečka, její průměty a průměty rotačních těle

Rovnice s absolutní hodnotou - Univerzita Karlov . Únor: Soustava rovnic, rovnice s absolutní hodnotou B řezen- duben: Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice (funkce a grafy, rovnice, vztahy mezi kořeny a koeficienty, kvadr.nerovnice, soustava lineární a kvadratické rovnice, iracionální rovnice) Květen: NEpřímá úměrnost Lineární rovnice s absolutní hodnotou. Řešení rovnic a nerovnic v součinovém a podílovém tvaru. Soustavy lineárních rovnic se dvěma a třemi neznámými. Řešení kvadratické rovnice. Rozklad kvadratického trojčlenu. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Řešení rovnic s neznámou pod odmocninou. Řešení.

Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic

 1. Rovnice a nerovnice iracionální a s absolutní hodnotou 6. Soustavy rovnic a nerovnic 7. Funkce a jejich základní vlastnosti 8. Funkce lineární a lineární lomené 9. Kvadratické funkce 10. Mocninné funkce 11. Funkce exponenciální a logaritmické 12. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice 13. Funkce goniometrické 14.
 2. Mgr. Jitka Křičková Gymnázium Kolín Matematika. Matematika. Matematika 1; Matematika 2; Matematika 3; Matematika
 3. 4. kapitola - Kvadratická rovnice a absolutní hodnota, algebraický význam absolutní hodnoty 5. kapitola - Další kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - ukázka 6. kapitola - Výpočty s absolutními hodnotam
 4. Goniometrické rovnice a využití trigonometrie. Řešení goniometrických rovnic. Předpis a graf funkce s absolutní hodnotou a její vlastnosti. 23. Průběh funkce. Postup při vyšetřování průběhu funkce. Pojmy: definiční obor, nulové body, stacionární body, první a druhá derivace funkce, inflexní body, limita funkce.
 5. Prezentace opakující pojem absolutní hodnota a uvádějící učivo o rovnicích s neznámou v absolutní hodnotě a jejich řešení. Vhodná k podpoře přímé výuky nebo jako opora samostudia či opakování nebo procvičování uvedeného učiva
 6. mocniny a odmocniny, mocniny s racionálním mocnitelem. Lineární rovnice o jedné neznámé, soustavy lineárních rovnic, slovní úlohy. Lineární nerovnice o jedné neznámé, soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé. Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. Kvadratická rovnice, vztahy mez

Goniometrické rovnice a nerovnice math4u

3. kapitola - Rovnice a nerovnice s jednou absolutní hodnotou. 4. kapitola - Kvadratická rovnice a absolutní hodnota, algebraický význam absolutní hodnoty. 5. kapitola - Další kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 6. kapitola - Výpočty s absolutními hodnotami. 7. kapitola - Výpočty s mocninam 1. kapitola - Kvadratické rovnice 2. kapitola - Kvadratické nerovnice - ukázka 3. kapitola - Rovnice a nerovnice s jednou absolutní hodnotou 4. kapitola - Kvadratická rovnice a absolutní hodnota, algebraický význam absolutní hodnoty 5. kapitola - Další kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - ukázk lineární rovnice a soustavy lineárních rovnic s parametrem definiční obor parametru, definiční obor rovnice rovnice s absolutní hodnotou řešení příkladů a úloh Kvadratické rovnice, vlastnosti kořenů, rovnice s parametrem kvadratické funkce, kvadratické rovnice, druhy kvadratických rovni

4. a) Množiny, operace s množinami b) Analytické řešení polohových úloh 5. a) Grafy funkcí s absolutní hodnotou b) Analytické řešení metrických úloh 6. a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou b) Analytická geometrie elipsy 7. a) Soustava lineárních rovnic a nerovnic s více neznámými b) Základy vektorové algebry 8 10. Rovnice s absolutní hodnotou, vektory 11. Nerovnice a soustavy nerovnic s absolutní hodnotou, shodná a podobná zobrazení 12. Kvadratické rovnice a soustavy kvadratických rovnic, řady 13. Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, počítání s faktoriály 14. Iracionální rovnice, variace, permutace 15

Nepojmenovaný dokument

•7. Rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru •8. Kvadratická rovnice a nerovnice •9. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou •10. Rovnice a nerovnice s odmocninou •11. Speciální typy rovnic •12. Rovnice, nerovnice a soustavy s parametrem •13. Grafické řešení rovnic a nerovnic, soustav rovnic •14 Absolutní hodnota. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Definice absolutní hodnoty reálného a komplexního čísla. Geometrický význam absolutní hodnoty. Algebraické a grafické řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou v oboru reálných a komplexních čísel. 8. Trojúhelníky Klasifikace trojúhelníků. Shodnost a. Obor řešení rovnice a nerovnice, kořeny rovnice a nerovnice, úpravy rovnice a nerovnice, grafické řešení, lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, goniometrické rovnice a nerovnice, iracionální rovnice, rovnice s parametrem, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou. Soustavy rovnic a nerovnic o několika neznámýc Rovnice s absolutní hodnotou jsou rovnice, v nichž se vyskytuje neznámá alespoň jednou v absolutní hodnotě. Řešit je, znamená upravit je na rovnice, v nichž absolutní hodnota není. 15. Řešte nerovnice s absolutní hodnotou Vaše videa jsou super , ale chtělo byto víc příkladů ke každému videu !!)) Detonics používá.

- používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí operace s intervaly - definuje a znázorňuje množiny bodů dané vlastnosti (používá je v početních i geometrických úlohách) 2. Základní typy rovnic a nerovnic - řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice (s absolutní hodnotou s odmocninami, výrazy s absolutní hodnotou 3. Mocniny a odmocniny Mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, úpravy výrazů s mocninami a odmocninami, částečné odmocňování, usměrňování 4. Lineární rovnice a jejich soustavy Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic a nerovnic, lineární rovnice s absolutní Maturitní temata z matematiky 1) Základy formální logiky, metody důkazů matematických vět. Užití integrálního počtu. 2) Dělitelnost přirozených čísel. Určitý integrál. 3) Úpravy algebraických výrazů. Primitivní funkce, neurčitý integrál. 4) Rovnice s absolutní hodnotou.Matice a determinanty 5) Nerovnice s absolutní hodnotou.. Volné rovnoběžné promítá Součtové vzorce. Goniometrické rovnice : základní, řešené substitucí za argument, substitucí za goniometrickou funkci, užitím vztahů mezi goniometrickými funkcemi. 1) Sestrojte graf fce f: a) y sin x 1 b) y 2 sin x 1 c) 1 2 y 2 sin x e g y x x d f y tg x) : sin cos 2) : 1 2) a) Vypočtěte