Home

Přejímací protokol

Přejímací protokol ke Smlouvě o úvěru 1331400068 Společnost (dále jen Společnost ) Společnost: UniCredit Leasing CZ, a.s. Adresa: Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 IČO: 15886492 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 46009/2700 IBAN: CZ3027000000000000046009 OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 546 Tel.: +42025709111 Předávací a přejímací protokol pro podlahovinu LINO Fatra 1. Předávací a přejímací protokol - Podklad před stěrkováním Stav podkladu: ANO NE o byla dodržena rovinnost povrchu 2mm/2m o je povrch dostatečně tuhý a soudržn Předávací protokol, který se přímo nabízí, aby byl zpracován jako šablona Předávací protokol je užitečný dokument sloužící k zaznamenání stavu předávaného domu (bytu). Lze ho připojit k nájemní smlouvě nebo kupní smlouvě a sepisuje se při předání bytu nájemci nebo kupujícímu. V protokolu je vhodné identifikovat nemovitost a jejího majitele/prodávajícího, dále je vhodné zaznamenat nájemce/ prodávajícího, stavy měřičů spotřeby elektrické energie, tepla, vody, plynu 9) Přejímací hmotnost (JUT v kg) - číselný kód (4 číslice). Přejímací hmotnost je vypočtena z hmotnosti JUT za tepla zváženého nejpozději do jedné hodiny od provedení vykrvovacího vpichu, od které byla odečtena dvě procenta za vychlazení. Přejímací hmotnost je uváděna v kg na jedno desetinné místo. Upozornění

Předávací protokol. Pokud potřebujete důkaz o předání nemovitosti (domu, bytu atd.), vozidla nebo jakékoliv jiné věci. Vytvořit. protokol o předání a převzetí. Plná moc. Pokud potřebujete zmocnit nějakou osobu k vykonávání určitých právních úkonů za vás nebo jí udělit generální plnou moc. Vytvořit Stáhněte si formulář Předávací protokol. Můžete jej pohodlně vyplnit na počítači, uložit v PDF, elektronicky podat nebo vytisknout Přejímající org. název a sídlo Zápis o odevzdání a převzetí stavby (nebo její dokončené části) Datum zahájení přejím. řízení Název stavby (nebo její dokončené části) Popis stavby Odpov. stavbyvedoucí Dodavatelská organizace Generální projektant Projektanti ucelených částí Tech. dozor objednatele (investora) Stavební povolení Smlouva o dílo Datum. Ostatní. Čestné prohlášení Čestné prohlášení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Dopis Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin Ohlášení Zprávy podle zemí - Country by Country Reporting Oznámení o placení daně z nemovitých věcí. ...bude předán.... v den předávacího a přijímacího protokolu a potom ka dý rok ke stejnému datu

Příklad vygenerované přejímací tabulky pro hodnoty AQL od 0.02 do 0.05 s krokem 0.005 a hodnoty RQL od 0.05 do 0.1 s krokem 0.01. Protokol Riziko dodavatele alfa: Zadaná (požadovaná) pravděpodobnost chybného zamítnutí dávky při jakosti AQL: Riziko odběratele beta Předávací a přejímací protokol pro podlahové dílce Thermofix 1. Předávací a přejímací protokol Podklad před stěrkováním Stav podkladu: ANO NE o byla dodržena rovinnost povrchu 2mm/2m o je povrch dostatečně tuhý a soudržn přejímací protokol. Definice ve slovníku čeština. přejímací protokol. Příklady Přidat . Zastavit. Zápas Všechno přesný žádný slova . Správa stavebních projektů, jmenovitě návrh a kolaudace staveb, kontrola kvality, sestavování přejímacích protokol.

Předávací a přejímací protokol pro podlahovinu LINO Fatr

ČSN 49 2120 2 Předávací a přejímací protokol dokončené PVC podlahy Podlahu předává Podlahu přejímá Položená podlaha je smluveného ANO NE typu barevnost Tento likvidaEní a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotoven', Objednatel a Zhotovitel prohlašují, Že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážnž, nikolívz přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruEnÍ podpisy

OpenOffice.cz Předávací protokol, šablona pro firemní ..

Přejímací protokol by měl obsahovat základní údaje o objednateli, zhotoviteli, o díle, které je předmětem přejímky, datum zahájení a ukončení přejímky a soupis vad a nedodělků, obvykle s termínovníkem jejich odstranění a sankcí při nesplnění, pokud není zakotveno v základní smlouvě o dílo, a samozřejmě jména. Přejímací protokol - mission description Author: n533151 Last modified by: atelierap Created Date: 7/19/2005 6:58:00 PM Company: Creditanstalt a.s. Other titles: Přejímací protokol - mission descriptio 2. Tento Protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Předávající a jeden Přejímající. V Praze dne 30. 11. 2015 . Ladislav Starý Tomáš Nový. Předávající Přejímací Předávací a přejímací protokol o ČOV, pokud byla budována Doklad o kontrole HP Po předložení všech potřebných dokumentů vás ještě čeká kontrolní prohlídka stavby , při které zástupce stavebního úřadu zjišťuje, zda byly splněny veškeré především bezpečnostní předpisy

předávací protokol. 1.4 Předávacíprotokolmusí Přejímací testy musí být provedeny nejméně v rozsahu stanoveném Provozovatelem, rozsah rnůže být upraven pouze po dohodě Smluvních Stran s přihlédnutím k rozsahu a povaze Majetku. (b) Vlastník je oprávněn se zúčastnit přejímacích testů.. Průvodce výslovností: Naučte se vyslovovat přejímací protokol v čeština. Anglický překlad slova přejímací protokol

Fatra Thermofix | Stylefloor

1 Protokol z kamerové prohlídky2 Přejímací protokol Objednatel:, 37004, Dolní 1506 Označení úseku: &U.. protokol z předcházející zkoušky dlouhodobé stability návod k obsluze přístroje v českém jazyce *) údaje o technických změnách provedených od poslední ZDS doporučený rozsah a frekvence servisních prohlídek *) *) kontrola dokumentace při přejímací zkoušce identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO

I když zákazník podepsal přejímací protokol a neměl by na nic nárok, podařilo se nám s dopravcem vyjednat finanční kompenzaci pro zákazníka a všichni byli spokojeni. Děkuji Ti reklamační techniku. Pokud to jde, vždy si kontrolujte zboží při převzetí od dopravce a teprve po kontrole něco podepisujte Přejímací zkouška (§ 26 vyhlášky č. 422/2016 Sb.) • Přejímací zkouška musí být provedena po instalaci zdroje ionizujícího záření před zahájením jeho používání. • Musí zahrnovat vizuální kontrolu celistvosti a neporušenosti zdroje ionizujícího záření, V případě generátoru záření

Protokol o předání nemovitosti (bytu) vzory

přejímací zkoušky • Popis určování lhůt k odstranění méně závažných závad • Popis postupu v případě, že je v rámci zkoušky dlouhodobé stability navržena změna rozsahu zkoušek provozní stálosti • Popis způsobu uchovávání materiálů získaných při zkouškách zdroje ionizujícího záření Zkontrolujte 'přejímací protokol' překlady do ruština. Prohlédněte si příklady překladu přejímací protokol ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Uvedení ČOV do provozu. V ceně každé naší domácí čističky odpadních vod je uvedení do provozu. Jedná o výjezd technika přímo na místo, kde je ČOV zabudovaná. Technik čističku oživí, seřídí, seznámí vás s její obsluhou a předá vám zprovozněnou ČOV. Hradíte pouze dopravu technika (11 Kč/km)

ODBOR POTRAVINÁŘSKÝ Pracovní metodika vypracování

Přejímací zkouška. Přejímací zkoušky se . nevztahují na nevýznamné a drobné zdroje. ionizujícího záření a na ty jednoduché zdroje ionizujícího záření, u nichž to bylo stanoveno v podmínkách povolení k nakládání s nimi nebo v podmínkách rozhodnutí o jejich typovém schválení Zde naleznete normy opotřebení a poškození, které definují akceptovatelná i neakceptovatelná poškození vozidla při jeho vracení. Vůz je při předání podroben detailní přejímací prohlídce a veškerá poškození jsou zaznamenána na předávací protokol, který odsouhlasíte svým podpisem Vyhláška č. 194/2004 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti - zrušeno k 01.09.2019(211/2019 Sb. přejímací protokol, osvědčení o jakosti a kompletnosti stroje, protokol o zatěžovací zkoušce stroje, strojní karta, seznam náhradních dílů, speciální nářadí a příslušenství, pasporty pro tlakové nádoby, štítek, seznam provozní dokumentace (obsah a místo uložení) Přejímací protokol do pozáruční opravy Vám zašleme do emailu ve formátu PDF. 5. Diagnostika a lokalizace. Po převzetí do pozáruční opravy je provedena na základě popisu chyb vstupní diagnostika a lokalizace závady. Určíme příčinu a způsob opravy nebo odstranění závad. Následně vypracujeme podrobný cenový rozpis.

Předávací protokol - Sestavte si vzor na míru Legit

Předávací protokol - formulá

Použité stroje TRUMPF splňují vysoké kvalitativní nároky s ohledem na spolehlivost a dlouhou životnost. Všechny stroje před opětovnou expedicí navíc projdou rozsáhlou a přísnou kontrolou kvality. Jejich kontrolu provádí zkušení servisní zaměstnanci, kteří je připraví jak technicky, tak také opticky Předávací a přejímací protokol. Podklad před stěrkováním. Stav podkladu: o byla dodržena rovinnost povrchu 2mm/2m o je povrch dostatečně 2. Předávací a přejímací protokol. Přípravné podlahářské práce před lepením a v průběhu lepení podlahoviny. ANO o Interval mezi ukončením.

Video: Ostatní Formuláře ke stažen

6 Doporučení pro přejímací protokol Doporučujeme nechat si prostřednictvím přejímacího protokolu potvrdit bezchybnou montáž podle údajů výrobce a plnou funkčnost všech elementů s díly kování pro AEROCONTROL. • Přejímací protokol by měl obsahovat následující údaje: - Jaká okna/balkónové dveře byly vybaven dokladu (faktuře) bude připojen potvrzený dodací list nebo přejímací protokol. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Ještě ale upřesnění: auto je na úvěr, přejímací protokol ze dne 1.8.2014, ale samozřejmě než dostalo značky, tak to trvalo až do 9.9.2014 dle zápisu v technickém průkaze. Domníváte se i tak, že je to nemožné nákup PHM dát do nákladů a nárokovat DPH Nedojde-li k podepsání přejímacího protokolu bezprostředně po převzetí předmětu leasingu nájemcem, má z právního hlediska fyzické převzetí předmětu leasingu stejný význam, jako podepsání přejímacího protokolu a případné škody vzniklé pronajímateli tím, že nebyl podepsán přejímací protokol, nese nájemce

přejímací a předávací protoko

součástí leasingové smlouvy přejímací protokol s přesnou identifikací konkrétního předmětu leasingu a s uvedením výrobních čísel (VIN). 3. finančními prostředky a jejich připravenost po dobu trvání leasingové smlouvy a předplatné Všechny částky nebo plnění uvedené v leasingové smlouvě a v PODMÍNKÁCH se. Pokud při převzetí od přepravce kupující zjistí, že dodávka je poškozena a mohlo dojít k újmě na kvalitě zboží a/nebo jeho ztrátě, je povinen ve vlastním zájmu podrobně sepsat závadu na přejímací protokol přepravce a uplatnit náhradu škody na něm

Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu do Útulku pro psy. Provozní řád útulku je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se pohybují nebo setrvávají v prostorách útulku. Zaměstnanci útulku a majitelé psů jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát všech jeho ustanovení Po přihlášení vydá správce klientovi přejímací protokol, ve kterém je uvedeno jméno osoby, datum zahájení a případně ukončení pobytu, číslo bytu, cena, výše kauce. 7. Klient používá prostory vyhrazené mu k ubytování řádným způsobem a nesmí v nich be Pokud jste si to všiml a přesto podepsal přejímací protokol, předpokládám, že jste nesvéprávný a také se nedivím, že Vás nepustili na staveniště. Vy musíte mít problém i při nákupu koloběžky ne setrvační Co znamená DDP v textu Součet, DDP je zkratka nebo zkratka slova, která je definována v jednoduchém jazyce. Na této stránce je znázorněn způsob použití DDP ve fórech pro zasílání zpráv a konverzaci, kromě softwaru pro sociální sítě, například VK, Instagram, WhatsApp a Snapchat Když už toto vše bylo vyřízeno, tak teprve prodavačka chtěla vyplnit přejímací protokol!!!! Začala se do mé bývalé Nokie dívat a pak řekla. Tak na tu zvýhodněnou nabídku nemáte nárok, protože pod baterkou je typ 5146 a ne 5110. Jak mám ale vědět, že telefon, který vypadá úplně stejně, je údajně jiný

Přejímka jedním výběrem - Tabulky QC-Exper

Podepsaný přejímací protokol odevzdáte asistentovi. Následuje písemné přezkoušení vaší připravenosti na práci, ev. kontrola písemné přípravy, a instruktáž. Na měření je čas do cca 15 hod, pak předáte inventář laboratorního stolu laborantovi (laborantce), kterého si sjednát Vyžadujte po majiteli vyplnit přejímací protokol, kde se mimo jiné napíše i stav elektroměru před nástupem pobytu a při jeho ukončení, zeptejte se také, jak účtuje cenu spotřebované el. energie. Jsem si jista, že se na případných problémech domluvíte kupujícím. Nedílnou součástí daňového dokladu bude přejímací protokol podepsaný zástupcem kupujícího i prodávajícího a veškerá dokumentace dle článku I. III. Doba plnění Prodávající se zavazuje dodat a instalovat kupujícímu předmět smlouvy specifikovaný v článku I. této smlouvy do 31. 5

přejímací protokol - češtině definice, gramatika

- v případě že daná pobočka nebude mít displej skladem výměna displeje 3 - 4 pracovní dny, notebook od Vás převezmeme vypíšeme přejímací protokol, provedeme diagnostiku a sdělíme Vám přesnou cenu opravy včetně zaslání emailu s cenovou nabídkou ke schválení pro Vaší pojišťovnu Přejímací protokol nahrazuje dodací list. Pověřená osoba není povinna převzít vadné nebo neúplné zboží. V takovém případě sepíše s prodávajícím protokol o nepřevzetí zboží, ve kterém bude uveden důvod odmítnutí zboží s vytčením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí zboží a podpisy pověřené. Přílohou faktury je předávací a přejímací protokol na kterém je uvedeno datum zahájení a ukončení zapůjčení lešení. Den předání se považuje za první den pronájmu lešení. Den převzetí se považuje za poslední den pronájmu. První a poslední den pronájmu se započítávají v plné výši pronájmu Přejímací komise z Moskvy, která objevila nedostatky v nově postavěné pekárně, nepodepsala jeho kolaudační protokol. Ale od toho se odvíjí osudy nejen mnoha lidí spojených přímo s výstavbou, ale také životy lidí v celém městečku

přejímací: акт приёмки-сда́чи přejímací a předávací protokol акт : полово́й акт pohlavní akt, soulož Anglický • Francouzský • Italský • Německý • Ruský • Španělský • Slovensk Předávací a přejímací protokol. Podklad před stěrkováním. Stav podkladu: o byla dodržena 2. Předávací a přejímací protokol. Přípravné podlahářské práce před lepením a v průběhu lepení.. Naši právníci vám připraví smlouvu na míru. Ušetříte se zbytečných starostí a výdajů navíc Popis systému Objednávka Konečná faktura Výdejka Dodací list Smlouva Bankovní úhrada Záloha Obr. 1 Příklad vazeb mezi doklady Pro snadnější použití jsou vazby v systému strukturovány podle charakteru reakce, kterou daná vazb Pokud podepisujete přejímací protokol proto, abyste co nejrychleji mohli začít upravovat byt dle vlastního návrhu, tak můžete zaznamenat nedostatky právě do tohoto protokolu. Bude se to hodit, pokud developer následně nebude chtít opravit své chyby. V takovém případě budete nuceni vše dokázat soudně a s pomocí. 3.11 Provádění prací, které mohou ohrozit zdraví a životy účastníků, popř. mohou způsobit materiální škody či poškodit životní prostředí, jsou předávající a přejímací povinni oznámit si minimálně 3 dny před zahájením takových prací. 4. Vstup na staveniště (pracoviště) a pohyb oso

Přejímka domu: Jak by měla proběhnout? Dům a zahrada

- protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí - výchozí revizi plynu (pokud došlo k úpravám rozvodu plynu) - přejímací protokol mezi stavebníkem a zhotovitelem - umožnit prohlídku bytové jednotky zástupcům SVJ. 4) v případě nedodržení podmínek ad 1 - 3 projedná výbor případné sankce vůči stavebníkovi. V přejímacím protokolu se uvedou případné škody způsobené na vybavení nebytových prostor (včetně poškození podlahových krytin, stěn, výplně oken,) v průběhu konání akce nebo v souvislosti s jejím konáním. Protokoly podle čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy podepíše pověřený zástupce půjčitele a vypůjčitele

Protokol o předání a převzetí bytu vzory

 1. řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. l ii
 2. protokol o přejímací zkoušce, kalibrační protokol, typové schválení a návrh požadovaných zkoušek, prohlášení o shodě, návod pro použití v angličtině a češtině. Provádíme: přejímací zkoušky, zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability. Zajišťujeme
 3. Protokol o klasifikaci •Obsah -jméno a adresa dodavatele/kód -adresa jatek/kód -den porážky -pořadové č./identifikační č. -obchodní tř. jat. ov. -přejímací hm. JUT -jméno a kód klasifikátora 1
 4. Po přijetí kávovaru DeLonghi od přepravce provedeme fyzickou přejímku přístroje a kontrolu příslušenství. V systému pro servisní opravy vygenerujeme přejímací protokol s číslem zakázky. Protokol Vám odešleme elektronickou formou. Záruční oprava je provedena v nejkratším možném termínu

Jak probíhá kolaudace - venkovskydum

 1. Přejímací protokol travnatého hřiště 7. Příloha A (normativní) - Požadované čáry zrnitosti vegetační a drenážní vrstvy 8. Příloha B (informativní) - Příklady profilu travnatých hřišť 9. Příloha C (informativní) - Příklady hřišťových směsí 11. Příloha D (informativní) - Související právní předpisy 1
 2. Krok 4 - Na závěr uvedení do provozu lze vypracovat přejímací protokol se všemi nastaveními. Stažení zdarma V současné době se dá aplikace ViStart použít k uvedení do provozu u všech plynových kondenzačních kotlů Vitodens řady 200 nové generace
 3. Přejímací zkouška . musí být provedena před zahájením používání přístroje a je zajišťována smluvně firmou, mající příslušné povolení SÚJB. Protokol je archivován po celou dobu používání přístroje (viz bod e). Zkouška dlouhodobé stability. je zajišťována smluvně firmou, mající příslušné povolení SÚJB
 4. Nájemníci při nastěhování podepisovali přejímací protokol, který zahrnoval vše - včetně pantů a dubového poklopu WC. Teplou vodu dodávali z teplárny. Za stavbu odpovídal G. G. Jagoda. Vchod domu s číslem 11 byl nebytový, nebyly tam ani byty ani výtahy
 5. [17] pŘejÍmacÍ protokol 18 [18] pokyn k zajiŠŤovacÍmu systÉmu 20 [19] zkuŠebnÍ protokol 21 [20] vÝvoj a odbyt 23. 3 cz light 180305. 2 popis symbol.

Výslovnost přejímací protokol: Jak vyslovit přejímací

 1. Vyplňte přejímací protokol pro ojeté vozidlo, které hodláte prodat, a využijte poradenství našich pracovníků! Hodláte koupit použitý návěs? Než odkoupené návěsy opět prodáme, podrobíme je co nejpřísnější kontrole. Zkontrolujeme nápravy, podvozek, funkčnost elektrické i brzdové soustavy a zatížitelnost, abyste.
 2. Přejímací protokol nákupního lístku. Nákupní lístek, který nemá uvedeno číslo faktury se tiskne ve formě přejímacího protokolu. Zadává se zde pouze možství do položek VáhaŽ a Kusy. Jednotlivé protokoly lze tisknout přímo z formuláře tlačítkem Tisk. Expedice - Import objednávek z EDI 12.11.202
 3. (7) Protokol se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží předávající, přejímající a přímý nadřízený přejímajícího. (8) Pokud nebyl předávací protokol vyhotoven a předán do 14 dnů, je přejímající povinen vyhotovit přejímací protokol sám
 4. Dále technik posoudí technický stav vozidla a sepíše přejímací protokol. Vozidlo poté zapíše do evidence vozidel autobazaru. Následně je se zákazníkem podepsána a smlouva, která obsahuje všechny náležitosti týkající se vozidla určeného k prodeji

Protokol z kamerové prohlídky - PDF Free Downloa

 1. Nechejte si auto pečlivě zkontrolovat (nejlépe svým automechanikem nebo v odborné servisu, překontrolujte si přejímací protokol o vozidle. Často se stává, že v protokole je poznámka, že auto je v horším stavu než pojízdném - ochrana autobazaru před případnou reklamací
 2. OKPPCR se zástupcem vypůjčitele předávací protokol. (2) Po ukončení akce převezme pověřený pracovník OKPPCR od zástupce vypůjčitele nebytové prostory, o čemž bude sepsán přejímací protokol. V přejímacím protokolu se uvedou případné škody způsobené vypůjčitelem na nebytových prostorách (např
 3. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení předávacího protokolu. 4. O předání díla bude sepsán předávací protokol. Vady, které budou zřejmé již při předání, musí zákazník.
 4. Další přílohou je přejímací protokol. Zobrazit celé vlákno Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor; 18. 4. 2016 11:07. Zita (neregistrovaný) 217.112.161.---Re: Rozpis stavebních prací - zkušenost
 5. Zákazník obdrží řádný přejímací protokol, jakož i přehledné závěrečné vyúčtování. Tel +420 605 525 434. info@ela-container.cz. Rychlá dodávka. 40 000 kontejnerů na 18 pobočkách: Odbytová síť ELA Container zajišťuje rychlou dostupnost dočasných prostorových řešení - a to celosvětově..
 6. V protokolu budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání provedeného díla a datum odstranění vad a nedodělků se provede v dohodnutém termínu dle předávacího protokolu a obě zúčastněné strany potvrdí jejich odstranění (protokol o odstranění vad a nedodělků). Kvalitativní parametr
Příprava domu na kolaudaci - ČESKÉSTAVBY

podkladem ke stanovení prodejní ceny je přejímací protokol, sazba může být rovněž účtována v cizí měně, pokud je v ní obchodováno. Sazebník schvaluje členské shromáždění ČSCHMS na dobu neurčitou. Schváleno VČS dne: 26.9.20012 na Skalském Dvoře Předávací a přejímací protokol - dokončená podlaha; Prohlášení o vlastnostech Imperio; Fatraclick. Kladečský předpis FatraClick; Katalog podlahových lišt; Podlahové fóliové topení Fénix FatraClick, RS-click; Předávací a přejímací protokol FatraClick; Předávací a přejímací protokol - dokončená podlah Ing.Miroslav Jakub Tichá 855, 250 02 Stará Boleslav tel.: 608 763 753 e-mail: mjakub@metrolog.cz Viktor Houdek Sádovská 546/6, 198 00 Praha 9 - Kyje tel.: 725 585 14