Home

Starohory atmosféra

Prahory a starohory - Mineralogi

 1. PRAHORY A STAROHORY: Atmosféra s obsahem kyslíku: Umožnila vznik aerobním organism ům. Vznikla bu ňka s jádrem (eukaryotní). Postupn ě se odlišily bu ňky rostlin a živo čich ů. Usazeniny koncem starohor obsahují zkamen ěliny mnohobun ěčných organism ů (nem ěly schránky, jejich t ěla byla tuhá a rohovitá)
 2. ATMOSFÉRA. VRSTVY ATMOSFÉRY života před více než 3 mld let Bakterie a sinice Konec prahor - eukaryotické organismy - fotosyntéza (řasy) STAROHORY
 3. ATMOSFÉRA. PRVOTNÍ HYDROSFÉRA •Voda se shromažďovala v puklinách a dutinách zemské kůry. •PREKAMBRIUM - STAROHORY
 4. Starohory . Stromatolity. nejstarší známé fotosyntetizující organismy chráněné pevnou schránkou (3,5 - 2,8 mld. let) Ediakarská exploze. 600 - 700 mil. let; náhlý rozvoj a následné vyhynutí různých organismů v Austrálii, v Ediacara Hills, byly nalezeny jejich fosili
 5. Prahory a starohory (prekambrium) Jinak též archaikum a protezoikum neboli Prekambrium trvalo od vzniku země (cca před 4600 mil. let) až do 600 mil. př. n. l., což je celých 6/7 geologického času země. Život vznikl asi před 3500 milióny let
 6. Starohory jsou vymezené obdobím 2,5 miliardy let až 550 milionů let změny ve složení atmosféry (před začátkem prahor obsahovala např. amoniak, vodík, vodní páry a metan), dnešní atmosféra má nadbytek kyslíku, je tedy oxidační (stará atmosféra kyslík odmítala byla tedy redukční

Prahory a starohory (prekambrium) - Geologie - Referáty

PRAHORY A STAROHORY Vytvořili: Jan Plachý KAMBRIUM ( staré prvohory) Přeměna atnosféry na dnšní stav Kyslíkatá atmosféra ORDOVIK ORDOVIK SILUR SILUR SILUR DEVON - doba ryb DEVON - doba ryb Doba ryb KARBON - doba obojživelníků ( mladší prvohory ) karbon PERM PERM testy 1. otázka Odpověď a Odpověď b 2. otázka Odpověď a. Prahory a starohory. Jinak též archaikum a protezoikum neboli Prekambrium trvalo od vzniku země (cca před 4600 mil. let) až do 600 mil. př. n. l., což je celých 6/7 geologického času země. Život vznikl asi před 3500 milióny let

Archaikum. Archaikum ( archeozoikum, prahory) je geologické období ( eón) Země, které následovalo po hadaiku a předcházelo proterozoiku. Nejčastěji se datuje do doby před 4 až 2,5 miliardami let. Název archaikum zavedl v roce 1872 americký geolog James Dwight Dana Prahory, starohory. Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami a úkoly. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce HISTORIE ZEMĚ, je zařazena do této kolekce. Největším přínosem prezentace je obrazový materiál, který v tomto rozsahu v učebnicích není Prahory - máme několik geologických období a to konkrétně tyto:1) Prahory2) Starohory3) Prvohory4) Druhohory5) Třetihory6) ČtvrtohoryTeď se budeme bavit o prahorách, jiným názvem archakum neb PRAHORY A STAROHORY: Atmosféra s obsahem kyslíku: Umožnila vznik aerobním organism ům. Vznikla bu ňka s jádrem (eukaryotní). Postupn ě se odlišily bu ňky rostlin a živo čich ů. Usazeniny koncem starohor obsahují zkamen ěliny mnohobun ěčných organism ů (nem ěly schránky, jejich t ěla byla tuhá a rohovitá Prahory a starohory Jinak též archaikum a protezoikum neboli Prekambrium trvalo od vzniku země (cca před 4600 mil. let) až do 600 mil. př. n. l., což je celých 6/7 geologického času země. Život vznikl asi před 3500 milióny let

Film dokumentuje nejstarší období, které se zachovalo na území České republiky - starohory. Na poměrně velkém území Čech se nacházejí horniny, které vznikly. PRAHORY a STAROHORY Opakování z minulé hodiny: 1. Přiřaďte: stáří Země _____4, 6 mld. let vznik prvních organismů _____3, 5 mld. let vznik člověka rodu Homo _____3 mil. let 2. Pak se pokuste chronologicky uspořádat uvedené geosféry podle toho, jak postupně vznikaly v dávné minulosti. 1. LITOSFÉRA, 2. ATMOSFÉRA, 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Geologický vývoj Země Maturitní otázky ze zeměpisu

Atmosféra (plynný obal Zeme) v tom čase obsahovala omnoho menej kyslíka ako v súčasnosti, ale pomer sa začal časom zvyšovať. Starohory (pred 2,5 mld. rokov - 542 mil. rokov) Vrásnili sa pohoria, dochádzalo k zvetrávaniu, vznikali sedimenty, dolomit a rudy. Vývoj a rozpad kontinentov II. starohory Nejjednodušší formy života - jednobuněčné 1100 III. prvohory Rozvoj života ve vodě a později na souší (až stromovité kapraďorosty, věk ryb) 550 IV. druhohory Rozvoj života (věk plazů, vrchol nahosemenných prvotní zemská atmosféra

Eoarchaikum je nejstarší období archaika.Datuje se do období před 4000/3800 až 3600 miliony let ().Spodní hranice eoarchaika není zcela jasně stanovena. Název je odvozen z řeckých slov eos (úsvit) a archaios (starobylý).. Na počátku archaika ustalo dopadání meteoritů na zemský povrch, zakončené obdobím zvýšené aktivity - tzv.. Bouřkové - celá atmosféra; Vývoj Země, života a člověka 10.4.2012. Země vznikla asi před 4,6 miliardami let; Různé názory na jeí vznik a vývoj života(Teorie velkého třesku, náboženské teorie) Vývoj se dělí na jednotlivé úseky (geologické éry Prahory a starohory krátery, atmosféra, zvyšovať, sopečnou. 7 4. o znázorňuje nasledovný obr.

Prahory a starohory (prekambrium

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Kanál jednoho nadšeného učitele přírodopisu a chemie ze západních Čech, který se rozhodl pokořit distanční výuku vzdělávacími videi

Archaikum - Wikipedi

starohory - nálezy četných usazených hornin i zkamenělin - změny složení atmosféry - původní atmosféra obsahovala např.: NH. 3, H. 2, H. 2. O, CH. 4 - vlastnostmi opakem dnešní atmosféry. byla redukční. Zkus odhadnout jaké plyny se v ní nacházely. (před 2,5 miliardami let - 550 milionů let - Prahory a Starohory, 8/9 geologického času. Jak se jmenují jednotlivé geosféry Země? - vnitřní a vnější jádro, spodní a svrchní plášť, zemská kůra, litosféra, atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra

Prahory, starohory - Digitální učební materiály RV

Třetí atmosféra. Zelené rostliny za relativně krátkou dobu radikálně změnily atmosféru Země tím, že přeměnily na kyslík. Při tom uhlík, který z atmosférického převedly do svého těla, důkladně pohřbily. Kdyby mrtvá těla zůstala na zemském povrchu, uhlík by se opět sloučil s kyslíkem a vzniklý by se opět do atmosféry vrátil starohory. prvohory. druhohory. třetihory. čtvrtohory. Prvotní atmosféra. vznikla chladnutím Země a únikem vodních par a plynů z magmatické taveniny. horká a plná jedovatých plynů, nebyl kyslík . složení: H. 2, N 2, CH 4, NH 3. atmosféra vznikla pravděpodobně z mezihvězdného plynu - obsahovala H2, He, CH4, NH3 atd. druhotná atmosféra vznikla před asi 3,9 mld. vlivem sopečné činnosti - obsahovala vodní páru, N2, CO2, SO2, CO, CH4, NH3 , H2, HCl a jiné plyny. nejstarší dochované zbytky původní zemské kůry představují krystaly zirkonů staré asi 4. Starohory. před 2, 5 . mld. po 545 mil let. Vznik atmosféry s . kyslíkem - díky prvním organismům provádějící fotosyntézu. Vysoká produkce kyslíku sinicemi - oxidace hornin - vznik železné rudy. Vznik . složitější buňky . s jádrem (eukaryotní) Vznikají mnohobuněčné organism

Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Atmosféra se ve spodním proterozoiku začíná měnit za pomocí biogeochemických procesů. Chemické vlastnosti proterozoických hornin poukazují na výraznou změnu ve složení atmosféry - došlo k dramatickému zvýšení obsahu kyslíku, jak v moři,. Asi pred 3900 miliónmi rokov vznikla vplyvom sopečnej činnosti druhá atmosféra obdahujúca 70-80% vodnej pary,dusík a oxid uhličitý. V menšom množstve obsahovala aj oxid siričitý,oxid uhličitý, metán, amoniak, vodík, kyselinu chlorovodíkovú a iné plyny EON: PREKAMBRIUM éra: hadean (4560-3800mil.let) prahory (3800-2500mil.let) starohory (2500-543mil.let) PRAHORY - atmosféra bez O 2, O 3-stromatolity (teplé moře, horké prameny), Austrálie, v ČR - okolí Blovic STAROHORY - 15% O 2 - řasy - ediakarani, moře, až 2m (bezobratlí) I. OPAKOVÁNÍ (ústně) řeše

Prahory - přírodní věd

Atmosféra prošla významným vývojem v průběhu prekambria, avšak klimatické výkyvy se nelišily od pozdějších dob; v některých obdobích existovalo rozsáhlé zalednění. Prekambrické jednotky jsou mimořádně důležitými zdroji rud, zejména železa, niklu, zlata, uranu a mědi. proterozoikum, stratigrafie Nacházíme se v jižním výběžku Národního geoparku Železné hory. Těleso Železných hor zde tvoří výraznou lesnatou kulisu na obzoru, ubíhající směrem k.. Archaikum (archeozoikum, prahory) je geologické období Země, které následovalo po hadaiku a předcházelo proterozoiku.Nejčastěji se datuje do doby před 4 až 2,5 miliardami let. Název archaikum zavedl v roce 1872 americký geolog James Dwight Dan

Prahory a starohory (prekambrium) - MATURITA

 1. - Atmosféraje tvořená z několika vrstev: troposféra- mocnost závisí na zeměpisné šířce(9-18km) stratosféra- obsahuje ozon, 11-50km n. m. mezosféra- od 50 do 85km, termosféra-od 100 do 700km exosféra-volné atomy Vznik a vývoj Země - Vznik společně s galaxií asi před 4,6mld let - Zpočátku rozžhavená koule, postupně.
 2. atmosféra (obsahovala oxid uhličitý, vodík, methan, amoniak, helium, dusík a velmi málo kyslíku). Dalším ochlazením vznikla postupně kyselá hydrosféra a v ní první živé organismy. Také se postupně vytvořily světadíly
 3. Prahory, starohory. Rubrika: . ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8), Člověk a příroda, Přírodopis. Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami a úkoly. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce HISTORIE ZEMĚ, je zařazena do této kolekce. Největším přínosem prezentace je obrazový materiál.
 4. -atmosféra -jiné složení (sopečná erupce) •CO 2, H, CH 4, NH 3, He, N, O 2 (velmi málo) -hydrosféra a praoceány → vznik života •před 3,8 mld let •UV záření a složité fyzikální a chemické děje •z anorganických látek vznikají složitější organické látky •3,5 mld let: organismy podobné řasá
 5. Prvotní atmosféra obsahovala vodík, helium, metan, amoniak atd. Druhotná atmosféra vznikla před asi 3,9 miliardami let vlivem sopečné činnosti. Druhotná atmosféra obsahovala vodní páru, dusík, oxid uhličitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, metan, amoniak, vodík, kyselinu chlorovodíkovou a jiné plyny
 6. Zemská atmosféra Atmosféra představuje plynný obal Země a tento plyn se též označuje jako vzduch. Její vliv se projevuje zejména kvalitativními (rozptyl) a kvantitativními (pohlcování) změnami slunečního záření, přenosem vláhy, na většinu složek fyzickogeografické sféry působí jak fyzikálně, tak i chemicky.

Prahory a starohory (prekambrium) Prekambrium trvalo od vzniku země (cca před 4600 mil. let) až do 600 mil. př. n. l. Život vznikl asi před 3500 milióny let. Velmi důležitou roli v chemické evoluci měla tehdejší redukční atmosféra(obsahující zejména vodík, dusík, helium, metan, amoniak, oxid uhličitý a vodní páry), ze. STAROHORY Na začátek byste si měli uvědomit a do sešitu zapsat 3 následující otázky + odpovědi: 1. Přiřaďte: stáří Země _____ vznik prvních organismů _____ vznik člověka rodu Homo ____ 2. Pak se pokuste chronologicky uspořádat uvedené geosféry podle toho, jak postupně vznikaly v dávné minulosti. 3 Prahory a starohory (predprvohorné obdobie) Prahory a starohory Najstaršie a najdlhšie obdobia vývoja Zeme (4 miliardy rokov) 2 významné skutočnosti!!!! 1. rozčlenenie zemskej kôry 2. objavenie sa života . 1. Kontinenty spojené v PANGEU (prakontinent), ktorý bol obklopený praoceánom

Atmosféra představuje plynný obal Země a tento plyn se též označuje jako vzduch. Její vliv se projevuje zejména kvalitativními (rozptyl) a kvantitativními (pohlcování) změnami slunečního záření, přenosem vláhy, na většinu složek fyzickogeografické sféry působí.. Prahory a starohory. Prahory a starohory spolu tvoria najstaršie a najdlhšie geologické obdobie. Splo trvali oko štyroch miliárd rokov. V tomto časovom úseku sa odohrali dva veľmi významné deje : vyvýjanie a rozčlenenie zemskej kôry a najdôležiteljší jav všetkých dôb vyvýjanie a objavenie sa života.V starohorách existoval na Zemi rozsiahli prakontinent Pangea obklopený.

Prekambrium - starověk Země: Starohory - YouTub

- atmosféra - prvotní - bez KYSLÍKU, složení: NH3, CH4, H2, H2O-pára- vznik hydrosféry - Země chladla,docházelo ke srážením vodních par, mohutné srážky(déšť) na povrch · Země, vznik praoceánu- vznik života - v praoceánu, chemická evoluce (vznik aminokyselin, bílkovin, nukleových kyselin) Výber slov - Prahory a starohory Vyber správne chýbajúce slová z ponuky! Doplňovačka (1): fotosyntézu života mnohobunkové sopečnou Prahory more sinice usadené siníc krátery organickými zoslabli Starohory stromatolity kontinentov rias kyslíka horniny premenám Atmosféra zaľadneniu vrásnili. Geologické éry. Čtyři éry geologické časové stupnice. Geologická čaová tupnice je hitorie Země rozdělená do čtyř čaových úeků vyznačených různými událotmi, jako je vznik určitých druhů, jejich vývoj a vy. Obsah: Prekambrický čas: před 4,6 miliardami až 542 miliony let

PRAHORY a STAROHORY 1

Archaikum alebo prahory (staršie: archea, azoikum, archeozoikum; nevžitý názov: pravršie) je eón dejín Zeme, v časovom poradí druhý po hadaiku.Po ňom nasledovali starohory.Časový interval archaika je 4 - 2,5 mld. rokov. Pojem archaikum prvýkrát zaviedol J. D. Dana v roku 1872 Naučná stezka se nachází v Zoo Praha, v místech, které bylo vzhledem k nepříznivému terénu dosud bez expozic.Stezka mapuje lidské poznání geologické minulosti naší planety a postupně nás provede od starohor až do čtvrtohor a seznámí nás s přírodními poměry, typickými živočichy a největšími zajímavostmi vybraných geologických epoch Hadaikum je nejstarší období ve vývoji Země. Datuje se do období před 4,6 až 4 miliardami let . Pro toto období je charakteristický vznik zemské kůry a později oceánů. Název je odvozen od Háda, řeckého boha podsvětí. Toto neklidné období bylo plné sopečných výbuchů a dopadajících meteoritů Proterozoikum (jinak také starohory) označuje eon, který datujeme do období před 2,5 miliardami až 542 milióny let. 35 vztahy. Sdělení . Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™! 35 vztahy: Archaikum, Atmosféra, Řasy, Bakterie, Buněčné jádro, Cytoplazma,. a. atmosféra: vzdušný obal Zeme, b. hydrosféra: vodný obal Zeme. Prahory: Doba trvania: 1400 miliónov rokov Rozdelenie: staršie a mladšie Vývoj organizmov: vznik a vývoj praorganizmov baktérie a sinice, prvé riasy koncom prahôr sa vyvinuli bunky s typickým jadrom. Starohory: Doba trvania: 2000 miliónov roko

BIOSFÉRA Vznik biosféry = život - podmienky pre vznik = atmosféra a hydrosféra Predpoklad vývinu od najjednoduchších po najzložitejšie formy života Biologický vývoj = vývoj živej hmoty (rozhoduje množstvo O 2, teplota zem. povrchu Prahory a starohory (prekambrium) Prahory a starohory Jinak též archaikum a protezoikum neboli Prekambrium trvalo od vzniku země (cca před 4600 mil. let) až do 600 mil. př. n. l., což je celých 6/7 geologického času země. Život vznikl asi před 3500 milióny let •Starohory •Prvohory •Druhohory •Třetihory •Čtvrtohory. Prahory - archaikum •Před 4 - 2,5 mld let •Atmosféra: H 2 H 2 O H 2 S NH 3 CH 4 •Horká tenká zemská kůra ( 1300 oC ) magma,plyn atmosféra obsahovala CO. 2, vodík, methan, čpavek ne kyslík. STAROHORY. 2,5 mld - 545 milionu. pohyby litosférických desek - srážky - vrásnění - pohoří. jednoduché živé organizmy v oceánech - stromatolity - útvary několik metrů vysoké, utvořené sinicem

•starohory 2,5 mld. -545 mil. let. PRAHORY •astrální období -shlukování pevných kosmických částic a plynů kolem gravitačních center (4,8 mld. •zemská kůra, redukční atmosféra, hydrosféra, první usazené horniny •pohyby litosférických desek (3 mld. let) •vznik života (3,8 mld. let) -první chemofosilie. Bezkyslíkatá atmosféra se změnila v atmosféru s obsahem kyslíku. Život začal vznikat i na souši. Seřaď chronologicky události vývoje života na Zemi: STAROHORY ----- Nejdelší období v historii Země, utváření oceánů a pevniny, objevil se život v moři atmosféra Země chladla → kondenzace plynů → déšť → prvotní hydrosféra Teorie velkého impaktu → srážka Země s vesmírným tělesem = Měsíc Prahory vznik organických látek včetně aminokyselin → bílkoviny → koacerváty → předchůdci buněk → jednoduché buňky buňky bez jádra, bakterie a sinic atmosféra. Začalo pršet. Vznikly oceány a řeky. Kde se vzaly, tu se vzaly první primitivní organismy - bakterie. Trvalo miliony let, než se vývoj posunul dál. Postupně docházelo k mutacím, měnilo se i podnebí a začaly vznikat primitivní rostliny a primitivní živočichové Prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory. Atmosféra. Jak se nazývá vodní obal Země? Hydrosféra. Jak se nazývá horninový obal Země (zemská kůra + svrchní část zemského pláště)? Litosféra. Jak se souhrnně nazývají všechny živé organismy na Zemi

Na souši se zatím nemohl vyvíjet, protože Zemi chyběla atmosféra, která by bránila průniku smrtelně nebezpečného ultrafialového záření (UV). Vývoj života Nejdříve vznikaly z jednoduchých sloučenin, jako je voda (H2O), methan (CH4), kyanovodík (HCN), amoniak (NH3), oxid uhličitý (CO2) a další, stále složitější. prvotní atmosféra byla kyselá, obsahovala oxid uhličitý, vodík, metan, amoniak, helium, dusík a Starohory 2,5 mld. aţ 545 milionů let vznikají základy kontinentů, které se na konci starohor spojují v Pangeu hydrosféra obsahuje méně CO2 (je spotřebováván řasami při fotosyntéze). začíná vznikat kyslíková atmosféra; končí prahory: 20:52:10 vznik mnohobuněčných organismů 21:01:34 vývoj velkého počtu nových živočišných druhů v relativně krátkém čase; končí starohory: 21:23:29 vznik Pange Atmosféra - pracovní list 36 9. ročník 1. atmosféra. 2962 stažen prahory, starohory. 1148 stažen.

PPT - Prahory a starohory PowerPoint Presentation - ID:3662266

Kategorie: Biologie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, Čáslav Charakteristika: Zápisky z hodin se zabývají vnějšími geologickými ději jako jsou zvětrávání, činnost tekoucí vody, mořské vody, ledovců a větrů.Dále vodou na zemi, atmosférou a érami vývoje země Atmosféra měla značný nedostatek volného kyslíku a naopak přebytek amoniaku, metanu a vodíku ( = redukční ráz) Nejstarší archaické horniny Charakter granitoidů, ortorul, a pestré škály hornin tzv. zelenokamových pásů (greenstone belts) - bazické alkalicko-vápenaté a ultrabazické vulkanity a klastické sedimenty.

- vznik Země - byla tekutá, díky gravitaci se zemské jádro stalo kulovým (těžké kovy), povrch spíše silikátový, z roztavených hornin unikaly plyny a vznikla atmosféra - byla redukční (nebyl tam kyslík), obsahovala vodní páru, dusík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a další, časem to schladlo, voda kondenzovala a. Přečtěte si také: Atmosféra - podnebí Prezentace je určena pro žáky nižších ročníků gymnázií, kteří se seznámí se základními pojmy, hledají faktory ovlivňující podnebí a pokouší se popsat podnebí Prahy. Očekávaný výstup: rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, [] Klimadiagramy Žáci tvoří klimadiagramy podle tabulky průměrných.

Přechod rostlin na souš • původní atmosféra bez kyslíku a ozonové vrstvy →život byl možný jen ve vodě obr. č.3. starohory obr.č.4 počátek prvoho Starohory a prahory Země jako kosmické těleso vznikla v procesu vývoje sluneční soustavy podle měření a propočtů před 4,7 mld. let, nejstarší horniny jsou 3,8 mld. let staré. Prekambrium (prahory+starohory) trvalo asi 4 mld. let, tj. přibližně 88 % stáří Země. Na počátku velmi často pronikalo na povrc proterozoikum (starohory) 2500 1959 archaikum (prahory) 4000 1500 Atmosféra, hydrosféra Editovat. Z této doby pochází bezpečné doklady o existenci atmosféry a hydrosféry, jejichž počátky se datují do předchozího Hadaika. Klima bylo velmi horké a vlhké Česká republika Znát všechno, co je psáno normálně (ne zajímavosti drobným písmem), z čísel však jen ta tučná a podtržená. 1)ČR - základní údaje rozloha: 79000 km2 (přesně 78867 km2 - dle ČSÚ i CIA). Údaje se v různých zdrojích liší o pár km2, v atlase udávají 78866 km2. Dle CIA připadá z celkové rozlohy (78867 km2) na souš 77247 km2 a na vodní.

wwwPPT - VÝVOJ ZEMĚ V PREKAMBRIU A PALEOZOIKU PowerPoint

Vývoj Země 1 - vznik pevnin 2 - prahory 3 - starohory 4 - prvohory 5 - druhohory 6 - třetihory 7 - čtvrtohory Starohory a prahory Země jako kosmické těleso vznikla v procesu vývoje sluneční soustavy podle měření a propočtů před 4,7 mld. let, nejstarší horniny jsou 3,8 mld. let staré Starohory Stromatolity. nejstarší známé fotosyntetizující organismy chráněné pevnou schránkou (3,5 - 2,8 mld. let) konec starohor - zvýšení obsahu kyslíku v atmosféře - první mnohobuněčné organismy Prvohory kambrium 550 - 500 mil. ordovik 500 - 435 mil. silur 435 - 415 mil. devon 415 - 365 mil ⬇ Stáhnout Starohory levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků proterozoikum (starohory) 2500 1959 archaikum (prahory) 4000 1500 hadaikum: Atmosféra, hydrosféra. Z této doby pochází bezpečné doklady o existenci atmosféry a hydrosféry, jejichž počátky se datují do předchozího Hadaika. Klima bylo velmi horké a vlhké proterozoikum (starohory) 2500 1959 archaikum (prahory) 4000 1500 Předpokládá se, že při této srážce do vesmíru unikla prvotní atmosféra, ale také je možné, že tuto atmosféru při zvýšené teplotě zemská gravitace zkrátka neudržela. Atmosféra, hydrosféra