Home

Kyselina octová bezpečnostní list

Portál krizového řízení HZS JmK - Kyselina octov

Označení pro nebezpečné složky: Kyselina octová % Označování balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml Signální slovo: Nebezpečí Symbol(y) nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Kyselina octová 25 %, čist Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Kyselina octová 100 %, Ph.Eur., extra čistý číslo výrobku: 6755 Verze: 2.0 cs Nahrazuje verzi: 15.09.2020 Verze: (1) datum sestavení: 31.08.2018 Revize: 15.09.2020 Česká republika (cs) Strana 1 / 1 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Kyselina octová ≥99 % pro syntézu číslo výrobku: 7332 Verze: 1.0 cs datum sestavení: 31.08.2018 Česká republika (cs) Strana 1 / 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana: 4 Název výrobku: Normanal Kyselina octová koncentrace 0,1 M (0,1 N) 12.2 Mobilita : není k dispozici 12.3 Perzistence a rozložitelnost: není k dispozici 12.4 12.5 12.6 Bioakumulační potenciál: Výsledky posouzení PBT: Jiné nepříznivé účinky není k dispozici není k dispozic Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Octová kyselina 1 mol/l - 1 N standardní roztok číslo výrobku: KK62 Verze: 1.1 cs Nahrazuje verzi: 30.08.2019 Verze: (1) datum sestavení: 28.08.2019 Revize: 15.09.2020 Česká republika (cs) Strana 1 / 1

Bezpečnostní list BL_kyselina_octova.pdf. Title: Portál krizového řízení HZS JmK - Kyselina octová Author: Portál krizového řízení HZS JmK - https://www.krizport.cz Subject: Portál krizového řízení HZS JmK - Kyselina octová Created Date BEZPE ČNOSTNÍ LIST Kyselina octová 99% strana 4 z 6 Viskozita (20 °C): mPa.s 1,22 Hustota par (vzduch=1): není k dispozici Rychlost odpa řování: není k dispozici 9.2 Další informace nejsou 10. STÁLOST A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita Není k dispozici. 10.2 Chemická stabilita Stabilní za b ěžných skladovacích podmínek Detaily ze stránky - Chemikálie na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69

- PENTA - Chemikáli

 1. Index: 015-011-00-6 Kyselina fosforečná 75% 25-45 CAS: 7664-38-2 ES: 231-633-2 Flam. Liq. 3, H226 1 Skin Corr. 1A, H314 Index: 607-002-00-6 Kyselina octová 99/100 % 25-40 CAS: 64-19-7 ES: 200-580-7 Registrační číslo: 01-2119475328-30-4100 Met. Corr. 1, H290 1 Skin Corr. 1A, H314 Acute Tox. 3, H331 Index: 007-004-00-1 Kyselina dusičná 50 % 5-1
 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Kyselina octová ledová 99,8% PlnýtextvšechklasifikacíaH-větjeuvedenvoddíle16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Dbejte na vlastní bezpečnost
 3. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Kyselina octová 99% ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kyselina octová 99% Látka / směs látk
 4. BEZPEČNOSTNÍ LIST LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry 40 mg.l-1/4hod LD50, dermálně, potkan nebo králík 1060 mg.kg-1 LD50, orálně, potkan nebo králík 3310 mg.kg-1 Kyselina octová 99/100 % neuvedeno 11.1. Informace o toxikologických účincích Kyselina fosforečná: Vdechování LC50 krysa 1,69 mg/l 1
 5. Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí Třída ohrožení vody (D): - - neohrožuje vodu 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti Pro tyto látky nebude realizováno látkové bezpečnostní hodnocení. ODDÍL 16: Další informac
 6. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy č. 2, Kyselina octová 64-19-7 TWA -25 mg.m-3 - DIR 91/322/CEE Plné znění použitých zkratek a H- vět najdete v oddíle 16 ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoc

Kyselina octová, ethanová kyselina, je druhá nejjednodušší jednosytná organická kyselina. Je to za normálních podmínek bezbarvá kapalina ostrého zápachu, dokonale mísitelná s vodou, s ethanolem i dimethyletherem. Čistá bezvodá kyselina tuhne za nižších teplot na bezbarvou až bílou krystalickou látku, připomínající led, které byl proto dán název ledová kyselina octová. Je hygroskopická, takže pohlcuje vzdušnou vlhkost. Její vodný roztok o koncentraci od. BEZPEČNOSTNÍ LIST Při určeném použití nenastávají nebezpečné reakce. 10.1. Reaktivita ODDÍL 10: Stálost a reaktivita Přípravek je stabilní v uzavřených obalech za normálních teplot. 10.2. Chemická stabilita Přípravek uvolňuje páry kyseliny octové, které působí korozivně na běžné kovové materiály Kyselina octová 99 - 100 %, 250ml Bezpečnostní list Datum vydání: 15.04.2015 Kód produktu: 9991313 Strana 3 z 8 CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH podle nařízení (ES) č. 1907/200 Popis: Kyselina octová ledová 99.8-100.5%, AnalaR® NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent Bezpečnostní list Certifikáty Akce ,20104.334EA,20104.367EA,20104.243EA,20104.551EA,20104.323EA,20104.312EA,20104.447E Bezpečnostní list Divosan Activ VT5 Expozice u člověka DNEL orální expozice - spotřebitel (mg/kg tělesné hmotnosti) Látka(y) Krátkodobé - lokální účinky Krátkodobé - systémové účinky Dlouhodobé - lokální účinky Dlouhodobé - systémové účinky peroxid vodíku - - - - octová kyselina - - - - peroctová kyselina - 1.

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum zpracování: 19.01.2021 Verze: 7.1 Datum tisku: 19.01.2021 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název/název: Kyselina octová ledová AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. Výrobek č.: 20104 Č BEZPEČNOSTNÍ LIST KYSELINA OCTOVÁ 99% CH 3 COOH . kyselina dusitá kyselina arsenitá kyselina arseničná kyselina boritá kyselina uhličitá kyselina křemičitá . KEBIJAKAN JAMINAN REGISTRAN : Kyselina benzenkarboxylová, kyselina benzenmravenčí, kyselina fenylkarboxylová, kyselina fenylmravenčí, kyselina benzenmetanoická.

Kyselina octová - Wikipedi

Kyselina octová 99,8% p.a. 1000 ml: 102 Kč: Kyselina octová 99,8% p.a. Kyselina salicylová p.a. 1000 g: 654 Kč: Kyselina salicylová p.a. Kyselina sulfosalicilová-5 dihydrát p.a. p.a. 1000 g: 1179 Kč: Kyselina sulfosalicilová-5 dihydrát p.a. p.a. Kyselina sírová 90-91% dle Gerbera p.a. 1000 ml: 99 Kč: Kyselina sírová 90-91% dle Gerbera p.a BEZPEČNOSTNÍ LIST Vypracovaný podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830 (2-butoxyethoxy) octová kyselina, Alkylether karboxylová kyselina, Propan-2-ol, Trinatrium nitrilotriacetát. BEZPEČNOSTNÍ LIST

1 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec KYSELINA OCTOVÁ 99% Dat.. Octová kyselina 99% (Index: 607-002-00-6) Peroxyoctová kyselina (Index: 607-094-00-8) Nebezpečné látky Strana 2/9 Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2013 (10.0.8014) www.rokservis.c Bezpečnostní list podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (Peracetic Acid), octová kyselina (Acetic Acid). Standardní věty o nebezpečnosti: H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H242 Zahřívání může způsobit požár Kyselina octová 64-19-7 LLV: 5 ppm; 13 mg/m3 STV 10 ppm; 25 mg/m3 ÁK-érték: 25 mg/m3 CK- érték: 25mg/m3 GVI: 10 ppm GVI: 25 mg/m³ Kyselina sírová 7664-93-9 LLV: 0.1 mg/m3 STV: 0.2 mg/m3 ÁK-érték: 0.05 mg/m³ (torak) GVI: 1 mg/m³ KGVI: 3 mg/m³ Chemický název Lithuania Latvia Kyselina octová 64-19-7 AER: 25mg/m Kyselina octová bezpečnostní list Bezpečnostní List. Platia nové pravidlá pre nosenie rúšok! Pozrite si, ako nosenie rúšok pomohlo nášmu mentálnemu... Kyselina močová - Wikipédi. HEMO PLUS s hroznovým vínem + kyselina listová + železo + vitamin C. Díky obsahu vitaminů... Video: Kyselina octová -.

Bezpečnostní list OQEMA, s.r.o. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Standardní věty o nebezpečnosti Octová kyselina Peroxyoctová kyselina BEZPEČNOSTNÍ LIST Divosan Forte VT6 Signální slovo: Nebezpečí Obsahuje peroxid vodíku (Hydrogen Peroxide), peroctová kyselina (Peracetic Acid), octová kyselina (Acetic Acid). Standardní věty o nebezpečnosti: H302 + H312 + H332 - Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování Kyselina octová: PEL = 25 mg/m 3 , NPK­P = 35 mg/m 3 8.2 Omezování expozice 8.2.1 Vhodné technické kontroly Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví, používejte účinné osobní ochranné pomůcky dle charakteru vykonané práce kyselina octová. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 2015/830 NEO Polymer Protection Strana Datum sestavení/revize: 1. 11. 2017 Verze: 1.0 Nahrazuje: - - 2/14

Bezpečnostní list dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 PERSTERIL® 15 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Kyselina peroxyoctová 15 % Obchodní název PERSTERIL® 15 Biocidní přípravek REG-33.7.1-8.10.07/3238 Bezpečnostní údajový list ES (1907/2006/ES) Materiál: 60003726 ELASTOSIL® E41 Reakce probíhá za tvorby: Kyselina octová . 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Při hydrolýze: Kyselina octová . Měření prokázala, že při teplotách od ca. 150 °C se oxidativním odbouráváním odštěpuje mal BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 PERESAL 104470E 6 / 16 Octová Kyselina 64-19-7 PEL 25 mg/m3 CZ OEL Další informace I dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži NPK-P 35 mg/m3 CZ OEL Další informace I dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži kyselina peroxyoctov Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č.1907/2006 v platném znění Během vytvrzování se může uvolňovat kyselina octová. Nesplňují perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) kritéria. Č. BL.: 615100 V002. 10.3. Nebezpečné produkty rozkladu: voda, kyselina octová, kyselina mravenčí, kyselina propionová, metyletylketon. 10.4. Další informace: bezpečnostní postupy se mohou lišit s ohledem na podmínky. Zákazník musí mít odpovídající bezpečnostní plán na . příslušném místě. Kontaktujte AKZO Nobel pro pomoc s

Kyselina octová VW

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č.1907/2006 v platném znění Během vytvrzování se může uvolňovat kyselina octová. Nesplňují perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) kritéria. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Kyselina octová°/ Číslo CAS: 64-19-7 TWA (8 h): 10,2 ppm Rok: 2007 Oxidan Extra Strana 5 z 15 Tento bezpečnostní list byl vytvořen pomocí Eco Publisher (EcoOnline) Datum revize 13.09.201 b. Kyselina octová c. Chlorethylen d. Acetylen 3. Derivátem uhlovodíků není: a. Kyselina octová b. Kyselina mravenčí c. Benzen d. Methanol e. Ethanol 4. K názvům doplňte správný vzorec: Difluordichlormethan Trijodmethan Chlorethen Tetrafluorethylen Chlorethan Tetrachlormethan Bromethan Brommethan 5. Co jsou freony

Bezpečnostní list - VW

Octová kyselina %* 64-19-7 200-580-7 < 25 R10; C,R35 * Klasifikace koncentrované látky zapsané v tabulce 3.2 přílohy VI k nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Význam zkratek, symbolů a znění R-vět je uvedeno v části 16. 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC bezpečnostní list, označení obalu výrobku nebo vzorek výrobku pro. Bezpečnostní list: AGRITOX 50 SL Vypracováno dle: Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů (4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina (MCPA), soli a estery 14,7 % 226-015-4 5221-16-9 607-052-00-9 REGISTRAČNÍ č.: - Harmonizovaná klasifikace podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném. Chráněná kyselina neleptající pokožku se sníženou těkavostí a sníženou korozivností kovů a betonu. Bezpečnostní list: Bezpečnostní list - CornAcid GMO FREE potvrzení.pdf. Složení: kyselina propionová (E236) 55 %. kyselina octová (E260) 5 %. lignosulfonáty (E565) 40 %. hodnota pH 2,0-2,5. Potřebujete poradit. Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Během vytvrzování se může uvolňovat kyselina octová. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2 Směsi Všeobecná chemická charakteristika: 1 K silikonová těsnicí hmota, vytvrzovaná acetátem (kyselá

PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Kyselina octová ..

Nebezpečné obsažené látky : peroxid vodíku; Octová kyselina ; peroxyoctová kyselina; Alkoholy, C6-12, ethoxylované Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/83 Jméno: Kyselina octová: Další názvy: Kyselina methylkarboxylová: Vzorec: CH3COOH: CAS: 64-19-7: ES: 200-580-7: Použití: Chemický, farmaceutický, textilní a. BEZPEČNOSTNÍ LIST - MASTERsil 15 ppm STEL jako kyselina octová methyltriacetoxysilan 10 ppm TWA, 15 ppm STEL jako kyselina octová 8.3 Osobní ochranné prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: v případě, že se výrobek používá ve velkém množství, v uzavřených prostorách neb

Laboratorní chemikálie - mach-chemikalie

BEZPEČNOSTNÍ LIST KYSELINA OCTOVÁ 99% CH 3 COOH - PDF Free

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 6 Ceresit CS23 sklo a akvária Č. BL. : 362768 V003.2 Datum revize: 03.05.2017 Datum výtisku: 02.11.2017 Nahrazuje verzi ze dne: 19.11.201 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění B3 Additive 2.2 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné látky Peroxid vodíku octová kyselina peroxyoctová kyselina kyselina sírová Standardní věty o nebezpečnost

Kyselina octová bezpečnostní list — uplatněn režim

 1. kyselina octová (64-19-7): PEL: 25 mg/m3, NPK-P: 35 mg/m3, faktor přepočtu na ppm 0,408, pozn. I. Pozn. I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži. Celkové odvětrávání. Dodržujte obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi . Při plnění se doporučují ochranné brýle. Používejte ochranné.
 2. Bezpečnostní list pro RinGO 5/9 Rychlost odpařování: Nebyla stanovena. Hořlavost (tuhé látky a plyny): Nerelevantní vlastnost pro kapalinu. Meze výbušnosti (horní/dolní): 17 %/4% (kyselina octová) Tlak páry (při 20 °C): 15,7 mbar (kyselina octová čistá) Relativní hustota (při 20 °C): ca 1,
 3. BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Firma a adresa Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 Brøndby DK-2605 octová kyselina% IDENT. ČÍSLA: Číslo CAS:64-19-7 Číslo ES:200-580-7 Indexové číslo:607-002-00-6.
 4. Roundup Extra rychlý k hubení plevele 3 l: doručení domů nebo na prodejnu. Nákup bez rizika: 28 dní na vrácení. Roundup Extra rychlý k hubení plevele 3 l a další Hubení plevele výhodně v Eshopu HORNBACH
 5. List s údaji o bezpečnosti podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum Schválení/Revize: 17.09.2015 Datum vytištění: 21.09.2015 Z17000000195/Verze: 4.0 strana: 2/14 Obsahuje: Thiosíran amonný , kyselina boritá , Siřičitan amonný , Kyselina octová , Hydrogensiřičitan sodný. Symbol(y): Signálním slovem: Varován
 6. Nový produkt - kyselina octová. Kyselina octová 99,8%. Kyselina octová ledová CAS: 333-20-. Ukázat produkt. Thiokyanatan sodný. Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 . Kyselina mravenčí neředíme a nabízíme ji v 86 % koncentraci.
 7. Hydroxid sodný EZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 Strana: 2 z 8 Datum vytvoření L: 1.9.2014 Datum revize BL: 1.6.2015 Číslo revize:

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 (REACH), 1272/2008/ES (CLP) Datum tisku: 22.02.2016 Číslo verze 1 Revize: 22.02.2016 Obchodní označení: PROCURA PE (pokračování od strany 1) 42.0.14 kyselina peroctová. Standardní věty o nebezpečnosti H242 Zahřívání může způsobit požár. H290 Může být korozivní pro kovy BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 2020/878 Název výrobku ETA Decalco Strana Datum sestavení/revize: 9. 4. 2021 verze č.: 3/0 Nahrazuje: verze č.: 2/0 - 1/11 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 453/2010 Verze 8.3 Datum revize 24.01.2021 Datum vytištění 26.01.2021 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátory výrobku Název výrobku : Kyselina octová (ledová) 100 % bezvodá pro analýzu EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Číslo produktu: : 1.0006 Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A (RTU) Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A (RTU) Datum revize: 1.4.2013 Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02‐0125 Název výrobku Rapicide PA Part A (RTU) Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová (nestabilizovaná). 1.2 Náležitá. Bezpečnostní list Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG MP mast chladivá Datum revize: Kód produktu: 9 Strana 2 z 7 Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout. Všeobecné pokyny Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při vdechnutí Důkladně umýt vodou. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č

Nabídka chemikálií INCHEMA s

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nař. Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nař. Komise (EU) č. 2020/878 Kyselina octová 64-19-7 25 35 kyselina citrónová 5949-29-1 4,0 PELc Jako jiné prachy s dráždivým účinkem Kyselina octová BEZPEČNOSTNÍ LIST podle přílohy č. 2, kyselina octová 64-19-7 TWA: 25 mg/m3 - DIR 91/322/CE Plné znění použitých zkratek, R- a H- vět najdete v oddíle 16 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoc Kyselina octová > 1 <= 5 Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 607-002-00-6 64-19-7 200-580-7 Plná znění H-vět jsou uvedena v oddíle 16. Oddíl 4 Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci : Při nadýchání Bezpečnostní list 05/02/2016 CS (čeština) 4/11 Kyselina octová (64-19-7) Německo TRGS 900 Toleranční mez na pracovišti (ppm) 10 ppm Německo TRGS 900 Horní hranice (mg/m³) 50 mg/m³ Německo TRGS 900 Horní hranice (ppm) 20 ppm Německo Poznámka (TRGS 900) DFG,EU,Y Itálie - Portugalsko - USA ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 25 mg/m

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830) Kyselina octová 64-19-7 25 / 50 - 0,408 Tetraethylsilikát 78-10-4 50 / 200 I 0,117 M ethanol 67-56-1 250 / 1000 D, B 0,754 I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) . 1907/2006 P3-oxonia active 106965E 6 / 15 Kyselina NPK-P 35 mg/m3 2012-03-26 CZ OEL 79-21- peracetic acid PEL 0.6 mg/m3 2012-03-26 CZ OE 64-19-7 kyselina octová MAK 25 mg/m³ 7647-01- kyselina chlorovodíková MAK 8 mg/m³ 8.2 Omezování expozice Osobní ochranné prostředky: Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Zabránit styku s pokožkou BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 2020/878 Název výrobku Strana ETA PURITA Čisticí prostředek na chladničky a mrazničky - 5/11 - Datum sestavení/revize: 22. 4. 2021 verze .: 1.0 Nahrazuje: verze .: - PNEC: pro směs nestanoveno. Složky: kyselina octová 64-19-7 Kyselina octová 60% 25 35 0,408 I Poznámka: I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži PNEC: kyselina octová 60 % Nebezpečnost pro vodní organismy Hodnota Sladká voda 3,058 mg.l-1 Mořská voda 0,306 mg.l-1 Půda 0,47 mg.kg-1sušiny ČOV 85 mg.l-1 Sediment sladká voda 11,36 mg.kg-1sušin

ZeaAcid NEW ZEA SEDMIHORK

Č. bezp.listu: 604016 V001.0 Ceresit CS 15 Express Sanitary Strana 4 z 7 Kyselina octová 64-19-7 [KYSELINA OCTOVÁ] 20 50 Krátkodobý expoziční limit (STEL): Indikativní ECTLV Předpokládaná koncentrace bez účinku (PNEC):: Název ze seznamu Část prostředí Doba expozice Hodnota Poznámky mg/l ppm mg/kg ostatn KYSELINA OCTOVÁ CAS 64-19-7 6 ≤ x < 10 Flam. Liq. 3 H226, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318 CE 200-580-7 INDEX 607-002-00-6 Reg. č. 01-2119475328-30 Plný text označení rizika (H) je uveden v oddílu 16 tohoto listu. FORMIC ACID - FORMAT Kyselina peroctová 10-25 %, peroxid vodíku : 20 %, kyselina octová, stabilizátory.Popis přípravku: Čirá až lehce zakalená kapalina s charakteristickým zápachem. Balení: 30 kg, 200 kg. PE kanystr, sud. Užití: Kyselý dezinfekční prostředek pro potravinářský průmysl. Způsob použit

1. Obecné informace o přípravku PERSTERIL ®. PERSTERIL ® je ochranná známka pro funkční dezinfekční přípravek s kyselinou peroxyoctovou jako aktivní složkou. PERSTERIL ® je vyvážený roztok kyseliny peroxyoctové, peroxidu vodíku, kyseliny octové, stabilizátoru a vody.. PERSTERIL ® má nejširší spektrum dezinfekční účinnosti (A,B,C,T,M,V BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 453/2010 Verze 8.1 Datum revize 05.12.2020 Datum vytištění 25.12.2020 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátory výrobku Název výrobku : Kyselina octová (ledová) 100% pro analýzu EMPARTA® ACS Číslo produktu: : 1.01830 Katalog č. : 10183 Kyselina octová: 25mg/m3 Stav: Prosinec 2007, TRGS 900 (Poznámka: TRK: enzo(a)pyren: 0,005 mg/m3 vzduchu, žádná aktuální mezní hodnota) Hygienická opatření: Pravidelné používání ochranného krému, běžná pracovní hygiena. Osobní ochranné prostředky: Dodržení směrnice 89/686/EWG musí být potvrzena od daného výrobce PBT nebo vPvB v takové koncentraci, na jejímž základě by musely být uvedeny v bezpečnostním listu. Při vulkanizaci produktu v zniká kyselina octová (CAS: 64-19-7). Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc

Bezpečnostní Lis

Test z chemie - Ontol

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830) 200-580-7 64-19-7 Kyselina octová 25 10 50 20 - Kontrolní parametry látek v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Látka CAS PEL/NPK-P (mg. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění VANODOX FORMULA Datum revize: 17. 11. 2017 Revize þ.:5. Strana 10 z 10 KYSELINA OCTOVÁ 10-15% CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7 Specifické koncentrační limity :- Skin Corr. 1A (H314) >=90%, Skin Corr. 1B (H314) >=25% <90%, Skin Irr BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 830/2015 Název výrobku Tempo® Čistič autoskel Strana Datum sestavení/revize: 4. 10. 2020 Verze 3.1 Nahrazuje: Verze .: 3.0 - 5/11 - 64-19-7 kyselina octová PEL: 25 mg.m-3 NPEL-P: 35 mg.m- E-shop Bezpečnostní značení Značení potrubí Značky na arších Vysoce odolné Kyseliny a zásady Značení potrubí, kyselina octová Značení potrubí, kyselina octová - PZ 006993 Množstevní sleva až 27 bezpečnostní list, který je v souladu s ustanovenými nařízeními ES 1907/2006 a ve znění pozdějších předpisů. KYSELINA DUSIČNÁ: hořlavé látky, redukující látky, alkohol, základní složky a kovy: aceton, kyselina octová, acetynhydrid a některé plasty. Ochrana očí a obličeje 10.4. Chemická stabilit E-shop Bezpečnostní značení Značení potrubí Značky na arších Odolné Laminované Kyseliny a zásady Značení potrubí, kyselina octová Značení potrubí, kyselina octová - PZGL 006995 Množstevní sleva až 9